Säkra skolor varje dag - Luftrenare som skyddar elevers hälsa

Barn tillbringar hundratals timmar i sina klassrum varje år med målet att lära och utveckla sig. Men luftföroreningar stör denna utveckling, särskilt bland yngre barn. Luftföroreningar kommer huvudsakligen från källor utomhus såsom partiklar (PM1) och kväveoxid (NOX) från bilavgaser. Skolor i trafikintensiva områden är särskilt utsatta. En annan typ av luftförorening utgörs av flyktiga organiska föreningar (s.k. VOC), som kan komma från byggnadsmaterial, rengöringsmedel eller ämnen som finns i skolan, och även vissa typer av målarfärg. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det ingen säker nivå för VOC-exponering. Den skadliga luften tränger rakt genom byggnadens väggar, och de organiska föroreningarna kommer in i klassrummen via öppna fönster och dörrar. Våra skolors förutsättningar har förändrats drastiskt sedan utbrottet av covid-19. Många skolor har valt att undervisa på distans med digital hjälp, men när barnen så småningom börjar återvända till skolan är det viktigt att de kommer till lokaler med ren luft.
VARFÖR ÄR YNGre BARN MEr KÄNSLIGA FÖR PÅVERKAN AV LUFTFÖRORENINGAR?

Små barns immunsystem är under ständig utveckling, och barnens lungor växer fortfarande. Varje gång ett barn tar ett andetag, drar hen in mer luft per kroppsviktenhet jämfört med en vuxen. I ett längre perspektiv innebär det att om luften är giftig, så inandas barn även mycket mer gift per kroppsviktenhet än en vuxen person.

Denna påverkan startar sedan en kedjereaktion med andra kritiska aspekter i barnens liv. Om barnen blir sjuka, missar de viktig skoltid med risk att de halkar efter i sin utbildning och – lika viktigt – i sin egen utveckling.

Lösningen för bra inomhusluft i skolor

I tillägg till exponering för bilavgaser är skolor särskilt utsatta, eftersom kvaliteten på inomhusluften ofta är sämre i äldre byggnader, då vissa kan avge radon, en färglös gas som genereras naturligt av giftiga jord- och asbestångor och är starkt förknippade med lungproblem och cancer.

Med tanke på att koncentrationerna av vissa föroreningar i äldre byggnader kan vara 50 gånger högre än utomhus, är det viktigt att alla skolor arbetar mer för att skydda sina elever och personalen. (Läs mer om luftföroreningar här) 

Det är viktigt att notera att utvädring eller luftcirkulation med öppna klassrumsfönster inte är tillräckligt. Risken för infektion i klassrummet minskar när stationära luftrenare med högprestandafilter installeras. Camfils luftrenare City-serien hjälper reducera risken för luftburen virusöverföring. Våra luftrenare är konstruerade för ökad luftutväxling, och de har väldigt hög filtreringseffektivitet. De patogener som finns i aerosoler fångas upp av våra högpresterande H14 HEPA-luftfilter, som har en verkningsgrad på 99,995 % vid filtrering av föroreningar klassade som s.k. submikronpartiklar, exempelvis covid-19-viruset. Filtren avlägsnar partiklar i storleken 0,06 till 0,1 μ. Luftrenarna i City-serien är tystgående, eftersom de har konstruerats speciellt för den lugna miljön i kontor och klassrum.

Beviset: Luftrenare city-serien i skolmiljö

Camfils högpresterande luftrenare säkerställde frisk luft och en hälsosammare inomhusmiljö i en skola i Bad Oldesloe, strax norr om Hamburg i Tyskland.

Publicerad den 3 december 2021