molekylärlabb

Molekylär kontaminationsontroll

Labb-service

Testriggen för molekylärfilter och den unika fullskaleriggen för kemiska filter vid vårt labb i Trosa är exempel på de stora investeringar som vi gör inom molekylärfiltrering. I den här unika anläggningen kan gasfilter i full skala köras i riggen under ett brett urval av temperatur- och fuktighetsförhållanden och belastas med olika gaser. Avskiljningsgraden och livslängden bestäms med hjälp av ett antal sofistikerade gasdetekteringsinstrument.


molekylära mättjänster och support

Citycheck

 • Passiv provtagning
 • IAQ-analys av inomhusluften
 • Provtagningstid 7 dagar
 • Analys med GC-MS
 • Identifiering av de vanligaste 26 flyktiga organiska föreningarna (VOC) och 9 aldehyder
 • Uppfyller EU: s ISO 16000-4-2011-standard

GIGACHECK ACTIVE

 • Lokalt labb (för Europa) 
 • Offline mätningar(2 till 6 timmars mätning)
 • Detektion and kvantifiering av olika VOC. Bredare detektion än Gigacheck eller Citycheck.
 • Detektor av joner (F-, CI-, NO2, NO3-, SO42-, PO42-, NH4+)

GIGACHECK PASSIVe

 • Offline, passiv provtagning
 • VOC (bensen, toluen, oktan, butylacetat, etylbensen, xylen och nonan)
 • Acids (H2S, SO2, NO2, NO, HNO3,)
 • Baser (NH3)
 • Organiska syror(HCl, HF, SO2, Acetic acid, Formic acid).
 • O3
 • Exponeringstid 1 dag -1 månad beroende på applikation
 • Ledtid 4 veckor (leverans av prover 3 dagar + rapport)

CAMPURE-COUPONS

 • Offline, passiv provtagning
 • Uppskatta risk för elektronikkorrosion är ANSI/ISA S71.04:2013. 
 • Exponeringstid 30 dagar
 • Ledtid (leverans 3 dagar + rapport 10 dagar)
 • Coupon-analysen görs i Trosa, Malaysia eller USA

AirImage-COR

 • Realtidsmätning
 • Ger korrosionsnivåer enligt ISA Standard 71.04-2013
 • Mycket lång livslängd på batteri, 5 år under normala driftförhållanden
 • Tätat hölje av polykarbonat
 • Trådlös kommunikation för museer med glasmontrar
 • Andra metaller förutom koppar och silver på begäran
 • Tillgänglig i Nordamerika, Europa, Mellanöstern och Asien

MOLEkylär MEDIATEST

GIGAMONITOR (DESTRUCTIVE TEST)

 • Mätning offline mätning
 • Destruktiv test (post-mortem test)
 • Destruktiv test (post-mortem test)
 • Evaluering av status och återstående livslängd av veckade molekylärfilter
 • VOC´s och organisk kondenserbar identifiering och kvantifiering
 • Återstående kemisk kapacitet för gaser och syror
 • Tillgänglig i Nordamerika, Europa, Mellanöstern