Att andas ren luft - En självklarhet?

Camfil ligger i framkant i en växande internationell folkrörelse vars mål är att minska de negativa hälsoeffekterna av förorenad luft. Som en ledande aktör inom lösningar för ren luft tycker vi att det är viktigt att informera och sprida kunskap till både kunder, beslutsfattare, anställda och allmänheten om fördelarna med effektiv luftfiltrering och ett bra inomhusklimat - förutom att berätta om de hälsoutmaningar som luftföroreningar kan ge upphov till. 


Världshälsoorganisationen, WHO, uppskattar att sju miljoner människor dör av föroreningar varje år. Att andas in luft med höga föroreningsnivåer kan orsaka ett brett spektrum av sjukdomar, och detta "osynliga hot" påverkar alla biologiska system i vår kropp.  National Geographic Magazine ägnade ett helt nummer (april 2021)  åt luftföroreningar med fokus på anledningarna till att vi alla bör vara extra uppmärksamma på hur viktigt det är att kunna andas ren luft.

Även om luftföroreningar är skadliga för alla, är det hälsan för de mest utsatta grupperna i samhället som äventyras mest: sjuka, äldre, barn och människor från mer ofördelaktiga områden. Luftföroreningar påverkar oss i alla stadier av livet - från fosterlivet till ålderdom. Att ta ett andetag är det första och det sista vi gör i livet - så det är självklart att vi kan och bör ifrågasätta kvaliteten på luften omkring oss.

WHO: ANDAS FÖR LIVET – HUR LUFTFÖRORENINGAR PÅVERKAR DIN KROPP

Luftföroreningar är en global utmaning, och vi kan inte bekämpa detta osynliga hot förrän vi till fullo förstår hur allvarligt det är. Läs mer om detta på FN:s sida.

FÖRSTÅ PM1 PARTIKLARNA OCH DESS SKADLIGA EFFEKTER

För att erbjuda ett hälsosamt och bra inomhusklimat bör fokus läggas på partiklar som är 1 μm i diameter eller mindre - även kända som PM1 (Particulate Matter 1).

SÅ BESEGRAR DU PM1 – DET STÖRSTA HOTET

Tidigare har mätning och rapportering särskilt fokuserat på partikelstorlekarna PM10 och PM2.5, men idag vet vi att PM1, och särskilt de minsta partiklarna i PM1 -fraktionen «ultrafina partiklar» (<0,1 μm) och «nanopartiklar» (<0 .05 μm) - är de farligaste. De flesta PM1 -partiklar kommer från förbränningsprocesser, och särskilt utsläpp från dieselmotorer i stadsmiljöer. Dessa ultrafina partiklar är skadliga eftersom de kan passera genom kroppens naturliga försvar och nå ända fram till den fina strukturen i lungorna - och därifrån in i blodomloppet där de påverkar kritiska organ. Detta är ett av de starkaste argumenten för att välja de mest effektiva luftfilter som ger bästa skydd, och som tar bort PM1 - vilket kanske är särskilt viktigt i stadsområden.

För närvarande är luftföroreningar i trafik och luftburna virus med covid-19 de största utmaningarna för luftkvaliteten inomhus (IAQ), och som naturligtvis är av största intresse för allmänheten. Mycket höga halter av skadliga PM1 -partiklar har hittats i båda dessa problemområden. Luftfiltrering är den enda tekniken som testats med internationella tekniska standarder som visar hur farliga PM1 -partiklar avlägsnas från luften.

Det som behövs för att ta bort partiklar från ventilationsluften är ISO 16890 ePM1 -klassat filter. Förutom ventilationssystemen kan luftrenare med HEPA -filter H14 - testat enligt EN1822: 2019 - användas som komplement tillsammans med luftkvalitetssensorer. Dessa sensorer kan visa luftkvalitet, i realtid, i en byggnad och jämföra den med WHO: s riktlinjer. Denna mätning ger bevis på prestanda, ren frisk luft och säkerhet för dem som använder byggnader som skolor, sjukhus, kontor och andra inomhusmiljöer. Luftrenare med luftkvalitetssensorer kan också användas i hem och bostadshus.


 

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN FÖR LUFTFILTRERING I INOMHUSMILJÖN

KOMFORTFILTER

Camfils luftfilter används ofta i ventilationssystem i byggnader som tex. skolor, kontor, hem, sjukhus och flygplatser. De utgör grunden för en ren, hälsosam och produktiv inomhusmiljö med ett bra  inomhusklimat (IAQ). I Europa är påsfilter dominerande och det energibesparande Hi-Flo™ XL filtret är mycket välbeprövat. I Nordamerika är kompaktfilter med veckat filtermedia vanligare, även om påsfilter ökar. Camfils filter på denna marknad inkluderar också energibesparingsfiltren 30/30™, Hi-Flo™ ES, och Durafil ES™.I Asien används ett brett utbud av standarder och system, vilket leder till en mycket varierad filtermarknad. De mest populära energieffektiva lösningarna är Hi-Flo-modeller med stor yta och Durafil ES™ när en kompakt lösning krävs. Camfil erbjuder ePM1-klassade filter som uppfyller den  nya ISO 16890-standarden, liksom ozonklassade CITY-filter som kombinerar partikel- och molekylfiltrering för alla förorenade inomhusmiljöer. Camfil erbjuder även luftrenare - både serien av industriella luftrenare - och de mindre, fristående  City-luftrenarna med partikel- och molekylärfiltrering.

FILTRERING FÖR SJUKHUS OCH RENA PROCESSER

Camfils mycket effektiva filter och lösningar för renrumsfiltrering är avgörande för att leverera ren, okontaminerad luft i många produktionsprocesser som  life science samt livsmedels- och dryckesindustrin, där produkter måste produceras i strikt kontrollerade miljöer för att undvika biogasföroreningar, produktförstöring och därmed höga kostnader. Andra kritiska filtreringsapplikationer levereras till biofarmaceutiska anläggningar och taksystem för  operationsrum där det är avgörande att ta bort luftburna smittsamma föroreningar.

MOLEKYLÄR KONTAMINATIONSKONTROLL (MCC)

Många avancerade mikroelektroniska tillverkningsanläggningar runt om i världen använder  Camfils MCC-filtreringslösningari renrum och på processutrustning för att undvika problem som korrosion, kondenserbara organiska avlagringar eller exponering för låga nivåer av skadlig ammoniak. Alla dessa problem kan påverka produktionen och kostnaden för många avancerade produkter, till exempel hårddiskar, mikrochip, halvledare, mikroprocessorer, minnen och bildskärmar för smartphones och surfplattor. Camfil testar 100 procent av sina ULPA-filter för MCC och har också utvecklat ett antal filter som är certifierade mot organisk avgasning.

BORT MED LUKT MED MOLEKYLÄR PLUG-IN-LÖSNING

Att inkludera en lösning som tar bort lukt med molekylär filtrering i ett befintligt ventilationssystem är inte alltid lätt när utrymmet är begränsat och installationen kräver kostsamma justeringar. Detta var situationen hos en stor biofarmaceutisk tillverkare av läkemedel, vaccin och medicintekniska produkter. På anläggningen klagade anställda på en obehaglig lukt från laboratoriet och kylförvaringen där jäsningsprover förvarades. Jäsningsprocessen orsakade en obehaglig och irriterande lukt. Camfils specialister på molekylär filtrering undersökte lukten och erbjöd snabbt en lösning som endast krävde ett uttag: en vertikal insticksbar, fristående luftrenare utrustad med ett molekylärfilter. 

HUR VÄLJER DU RÄTT LUFTFILTER?

I Europa hjälper Eurovent 4/23-standarden människor att enkelt välja rätt luftfilter baserat på två viktiga parametrar: utomhusluften (baserat på WHO: s riktlinjer) och typen av byggnad eller aktiviteter som utförs i byggnaden. Eurovent 4/23 ger rekommendationer om lägsta nivån av luftfiltrering för byggnader så att människorna skyddas från skadliga luftföroreningar.

Oavsett var vi befinner oss finns det osynliga hotet. Även om partiklar är den mest oroande frågan för ren luft, kan vi inte ignorera andra skadliga föroreningar, gaser som orsakar lika stor eller ännu större skada på människors hälsa, kritiska processer och miljön. Den viktigaste vetskapen är att luft inte har några gränser och dessa små partiklar färdas många mil. Vi kan inte skylla på bara ett system eller en process, det är en kombination av olika mänskliga aktiviteter. För att förstå dina luftkvalitetsutmaningar som omger dig eller ditt företag, kontakta en Camfil-expert i ditt närområde.

Publicerad den 1 september 2021