hantering av avfalls- & avloppsvatten

Hantering av avfallsvatten- och avloppsvatten

Se till att din verksamhet inte stannar upp. Minimera påverkan av förorenad luft på det omgivande samhället och personalen, samt effekterna av korrosion på utrustning, med Camfils gas-, odör-, och korrosionkontrollslösningar för vattenreningsverk.

Kombinationen stigande globala befolkning och global uppvärmning ställer extrema krav på ren vattenförsörjning. Vattenreningsverk är kritiska infrastrukturtillgångar i de flesta delar av världen.

Svåra problem med odörer är ett vanligt problem vid de flesta vattenreningsverk. Och när städer ökar i storlek och skyddet av grönområden blir allt viktigare så placeras dessa anläggningar i ökad utsträckning närmare områden med hög befolkningstäthet. Odörerna är mer än bara en olägenhet för er anläggning och de kringliggande samhällena: de kan även ha en stor påverkan på personalens hälsa och säkerhet och er bearbetningsutrustning.  

Kända och illaluktande frätande gaser

Till skillnad från tidigare anläggningar, av vilka befann sig i avlägsna grönområden, så är moderna vattenreningsverk så inneslutna som möjligt och i vissa fall byggda delvis eller helt under marken, ofta nära städer.

Inneslutningar hjälper till att förhindra odörer från att komma ut – men skapar andra problem. I synnerhet kan inneslutningar/inkapslingar leda till ackumulering av metan, en luktfri men explosiv gas. Så slutna utrymmen måste ventileras för att bibehålla metankoncentrationen på en säker nivå. När ventilationsluft frigörs till atmosfären frigörs även de gaser som orsakar den typiska otäcka lukten. Odörkontrollösningar krävs i frånluftsystemet.

En komplex blandning av gaser orsakar odören. De mest kända gaserna är vätesulfid (”lukten av ruttna ägg”, H2S) och merkaptaner, men den otäcka luften innehåller också organisk svaveldioxid-, ammoniak (NH3) och organiska kvävegaser. 

Fördelarna med korrekt luftfiltrering

Vid avloppsreningsverk utgör utsläpp av sura gaser också ett problem. Om dessa gaser inte hindras vid tilluften till kontrollrummen kommer de att skada elektrisk utrustning som används för att reglera det komplexa systemet av processutrustning såsom pumpar och turbinrör.

Lyckligtvis erbjuder molekylär filtrering lösningar för problemen som är kopplade både till kontaminerad från- och tilluft som finns i reningsverk. Här är några av fördelarna:
 

  • Hantera klagomål på odörer och upprätthåll positiva samhällsrelationer. Många illaluktande lukter har en låg odörtröskel, och människor har olika toleranser för lukter. Molekylär filtrering är en etablerad metod för att minska den typiska odören från avloppsreningsverk.  

  • Skydda mot säkerhetsrisker. Exponering mot förhöjda koncentrationer av vissa gaser kan vara dödlig. Till exempel kan fortgående exponering mot vätesulfid orsaka dåsighet och till och med död om en person inte kommer undan exponeringen.

  • Minska utrustningsskador och underhållsavbrott. Fortgående exponering av vissa gaser vid anläggningsutrustning kan orsaka allvarlig korrosiv skada och till och med kollaps av brunnar och avloppsband.