BETYDELSEN AV REN LUFT I SKOLORNA

Luftkvalitet i skolorna är en utmaning som lätt går att förbättra

Publicerad den 12 februari 2024

Hur påverkar luftkvaliteten i skolorna barnens hälsa, välbefinnande och inlärningsförmåga? Varför är barn mer sårbara för luftföroreningar än vuxna? Och hur kan ni uppnå en hälsosam inomhusluftmiljö i klassrummet för såväl elever som lärare?

Barn tillbringar hundratals timmar i sina klassrum varje år med målet att lära och utveckla sig. Men luftföroreningar stör denna utveckling, särskilt bland yngre barn. Luftföroreningar kommer huvudsakligen från källor utomhus såsom partiklar (PM1) samt dieselavgaser och kväveoxid (NOX) från bilavgaser. Skolor i trafikerade områden är särskilt utsatta. En annan typ av luftförorening utgörs av flyktiga organiska föreningar (s.k. VOC), som kan komma från byggnadsmaterial, rengöringsmedel eller ämnen som finns i skolan, och även vissa typer av målarfärg. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) finns det ingen säker nivå för exponering av föroreningar.  Ett effektivt sätt att skydda våra barn från luftföroreningar är att se till att luften är så ren som möjligt i de byggnader där barnen tillbringar större delen av sin tid, som till exempel i skolan. Forskning visar att vi i Sverige, både vuxna och barn, tillbringar närmare 90 % av vår tid inomhus.


Barn är mer mottagliga

Det finns många faktorer som gör att barn är mer sårbara för luftföroreningar:

  • Barn har mindre luftvägar och andas snabbare, vilket gör att de andas in mer förorenad luft.
           
  • De är också i allmänhet mer fysiskt aktiva än vuxna och andas därför in mer luft i förhållande till sin kroppsstorlek.
  • Små barns immunsystem är under ständig utveckling, och barnens lungor växer fortfarande.

  • De får oftare luftvägsinfektioner - vilket gör dem mer mottagliga för att påverkas av dålig luftkvalitet.

  • Barns näsgångar är mindre effektiva när det gäller att filtrera bort föroreningar.

Källa: UNICEF (Danger in the air)

Dålig luft kan leda till sämre inlärning


Förmågan att fokusera, koncentrera sig och vara uppmärksam är en utmaning för många barn även under idealiska förhållanden. Om luften i klassrummet dessutom är dålig blir förmågan att lära sig ännu mer utmanande.

En studie från 2020 visar att 20 % lägre luftföroreningsnivåer kan förbättra barns utveckling av arbetsminnet med 6,1 %, vilket motsvarar fyra veckors inlärningstid per år.

 

Det finns många fler forskningsstuider, ytterligare ett exempel är The Clever Classrooms där forskning visar att ljus, temperatur och luftkvalitet i klassrummen kan påverka elevers inlärningsprocess med upp till 16 procent. 

 

Enkel lösning på ett stort problem

 

Virus sprids ofta i inomhusmiljöer där många barn vistas, som i skolor och förskolor.  Alla barn förtjänar att andas luft som är hälsosam och främjar inlärningen. Ren luft i klassrummet uppnås enkelt genom att se till att skolbyggnaden har ett väl fungerande ventilationssystem med högkvalitativa luftfilter. I starkt trafikerade områden, välj med fördel filter med molekylärfiltrering för att även skydda inomhusmiljön från föroreningar och avgaser.

 

För extra skydd av lärare och elevers hälsa är det även möjligt att komplettera skolmiljön med luftrenare. Detta är ett effektivt sätt att ta hand om de föroreningar som bildas inne i klassrummet, t.ex. partiklar från oss människor, kläder, möbler, byggnadsmaterial, gardiner, mattor, pennor, damm etc. Genom att investera i en luftrenare investerar ni i ökad produktivitet och minskad sjukfrånvaro. 

Minska spridningen av virus  

 

En irländsk studie visar att Camfils luftrenare har kapacitet att minska spridningen av luftburna virus. Enligt studien avlägsnar en City M-luftrenare aerosoler från dåligt ventilerade rum fyra gånger snabbare än normalt. En förmåga som var särskilt värdefull under covid-19-pandemin.