Öppna fönstret en varm dag

Vad händer med inomhusluften när vi öppnar fönstret en varm dag?

Publicerad den 9 juli 2024

Det kan vara en lättnad att öppna fönstret en varm dag för att släppa in en fläktande sommarvind. Men vad händer med inomhusluften när vi öppnar fönstret?

För att säkerställa ett hälsosamt inomhusklimat filtreras luften genom ett ventilationssystem men när vi öppnar fönstret blandas ofiltrerad luft med den filtrerade luften. Utomhusluften i stadsmiljöer kan vara kraftigt förorenad och när den blandas med inomhusluften är den inte längre lika hälsosam eller säker. Som tur är finns lösningar för att säkerställa kvaliteten på inomhusluften.

Vad finns i utomhusluften?

Föroreningar i stadsluften kommer från bilavgaser, asfalt på vägarna, industriell produktion, damm, sot, avgaser från kök/restauranger, grillning, brasor osv. Men på sommaren bildas också mer markbundet ozon på grund av ökad solstrålning under sommarmånaderna. När solskenet träffar NOₓ-gaser (kväveoxider) och VOC:er (lättflyktiga organiska föreningar) vid specifika frekvenser klyver solskenet molekylerna och frigör syre, denna process kallas fotolys. De fria syremolekylerna binder sedan till andra syremolekyler och kan bilda grupper av O3 som vi känner igen som ozon. Enligt WHO är ozon (O3) och andra fotokemiska oxidanter föroreningar som inte avges direkt av primära källor. De omfattar snarare en grupp kemiska föreningar som bildas genom en rad komplexa reaktioner i atmosfären som drivs av den energi, som överförs till kvävedioxidmolekyler (NO2) när de absorberar ljus från solstrålning.*

Ozon anses vara den luftförorening som orsakar störst skada på vegetationen i Europa.* Ozon kan också vara skadlig för människors hälsa. Exponering för höga nivåer av marknära ozon kan leda till irritation av ögon och slemhinnor, huvudvärk och andningssvårigheter, allergier och eventuella långtidseffekter i form av hjärt- och kärlsjukdomar. Ny forskning ger mer information om kortvarig exponering för ozon som är relaterad till t.ex. sjukhusvistelser för hjärtproblem och utveckling av livshotande hjärtstillestånd och död till följd av hjärtsjukdom.*

Vad finns i luften inomhus?

Det finns många föroreningar i vår inomhusluft, både av molekyl- och partikelstorlek, t.ex. från möbler, väggfärg, kosmetika, doftljus, rengöringsmedel, mattor, kläder, gardiner, byggnadsmaterial, vaxer och polermedel, osv. Vår inomhusluft innehåller även många partiklar från oss människor, husdjur och annat som till exempel matlagning. 

PM1-partiklar är den minsta och därmed viktigaste och mest relevanta partikelfraktionen som bör filtreras för att skapa en hälsosam luftkvalitet inomhus (IAQ) som bäst skyddar människor och processer. Denna partikelstorlek är den mest kritiska för oss människor, eftersom människokroppen inte kan skydda sig tillräckligt mot den. Sådana partiklar tar sig in i våra kroppar genom andningssystemet när vi andas in dem, och de hamnar djupt nere i våra lungor och fortsätter in i blodomloppet. 

I bästa fall har ditt hem eller företag ett ordentligt ventilationssystem med rätt luftfilter för att säkerställa en god inomhusluftkvalitet och att skadliga patogener hålls borta. Luftfiltreringslösningar säkerställer en god inomhusluftkvalitet som tillför ny fräsch och ren luft.

I de nordiska länderna är den vanligaste filterklassen för tilluftsfilter ePM1 60 % (reviderad från den gamla F7-klassen). Denna filterklass avlägsnar mer än hälften av de skadligaste och farligaste partiklarna som kallas PM1 (efter engelskans Particulate Matter 1). Det rekommenderas starkt att använda ISO 16890-testade och godkända luftfilter för att säkerställa att dina filter är lämpade för ändamålet. ISO 16890 klassificerar luftfilter utifrån partiklar (PM), vilket gör det möjligt att direkt se sambanden mellan vår hälsa och luftföroreningar.

Studier utförda av Lars Ekberg från Chalmers Industriteknik visar att det krävs ett luftfilter på minst PM1 60 % för att filtrera bort farliga partiklar från utomhusluften.*

VAD KAN ni GÖRA FÖR ATT SÄKERSTÄLLA KVALITETEN PÅ INOMHUSLUFTEN HOS er?

Om ni har ett befintligt HVAC-system kan ni enkelt uppgradera det med en högre filterklass eller addera molekylär filtrering. Camfil har en omfattande grupp av partikel-/molekylära filter som gör att ni kan uppgradera utan att behöva anpassa ert ventilationssystem.  

Camfils sortiment av luftrenare kan användas som ett tillägg eller en uppgradering av ert befintliga ventilationssystem. På så sätt hanteras luftföroreningar som uppstår både utanför och inne i era lokaler.

Exempel på luftmätningar inför användning av en City M-luftrenare på ett sjukhus

En City L-luftrenare reducerar omedelbart luften från miljontals partiklar per kubikmeter. I Camfils luftrenare används effektiva HEPA-filter av filterklass H14 som förutom partikelfilter även är utrustade med molekylär filtrering för att minska VOC:er och odörer i inomhusluften. Luftrenaren är flyttbar och lätt att installera.

City L-luftrenaren ser till att du kan öppna fönstret och njuta av utomhusluften i vetskap om att inomhusluften är ren och säker att andas.

 

KÄLLOR

* WHO: WHO global air quality guidelines
* Naturvårdsverket: Frisk luft
* Karolinska Institutet: Ozon
* Lars Ekberg, Chalmers Industriteknik: Importance of ventilation filters for particle concentrations in indoor air