Frågor och svar om virus och filtrering

Varje dag får vi frågor från kunder över hela världen om virus i allmänhet och om coronaviruset (covid-19) i synnerhet. Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna om corona och filtrering. Kan viruset fångas i ett filter i en luftbehandlingsaggregat? Behöver jag byta filter efter ett virusutbrott? Vilken filterklass är den bästa för att fånga virus? Vi ställde dessa frågor och många fler till vår Vice President R&D, Anders Sundvik, om hur korrekt luftfiltrering kan hjälpa att bekämpa virus. Se filmerna och läs svaren nedan.

Viktig information:

1. För att hindra smittspridning är det av yttersta vikt att följa riktlinjer från WHO och lokala myndigheter 

2. Att tvätta dina händer noggrant och stanna hemma om du är sjuk är det mest effektiva sätten att förhindra smittspridning av covid-19

Frågor och svar om Covid-19 och luftfilter

Ja. Studier har visat att personer smittade av luftvägsvirus som t.ex. influensa, kan skapa droppar innehållande virus vid nysningar och hosta. Dessa droppar kan variera i storlek, från större synliga till mindre droppar som inte går att se med det mänskliga ögat. De mindre, osynliga dropparna varierar mellan cirka 0,5 - 15 mikrometer i storlek. Studier av andra vanligt förekommande virus indikerar att droppar som är 1 mikrometer kan innehålla tillräckligt mycket virus för att ge upphov till allvarlig infektion hos individer.
Om du återcirkulerar luft i din byggnad för att spara energi kan du stänga av återcirkulationssystemet och ställa om till 100% frisklufttillförsel. Det är mer sannolikt att virus som finns inne i byggnaden har genererats inomhus än tillförts utifrån. Frisk luft späder ut koncentrationen av föroreningar i rumsluften och om återcirkulationen är avstängd så förhindras vidare spridning av virus genom hela byggnaden.
Ja. Hur effektivt beror på vilken avskiljningsgrad filtret har. Men eftersom droppar från hostningar eller nysningar generellt är större än 1 mikrometer så är reducering av virus mycket högre än avskiljningsgraden som anges för ePM1-klassat filter eller EPA/HEPA-filter. Den angivna avskiljningen för dessa filter visar den absolut minsta skydd/reduktion av virus som uppnås genom filtrering.
Nej. För att förhindra spridning av luftburna virus liknande covid-19 rekommenderar Camfil ePM1-filter eller bättre. Dessa filter garanterar 50% reducering av virus och i många fall, då dropparna är större, så är den faktiska reduceringen högre. För vissa ePM2,5-filter kan avskiljningen av partiklar som är 1 mikrometer vara väsentligt lägre.
Det beror på. Att uppgradera filtret till en högre filterklass skulle ge bättre avskiljning av virusbärande partiklar över filtersteget. Men det finns andra viktiga parametrar att beakta som huruvida ditt ventilationssystem är dimensionerat för att klara av ett högre tryckfall som genereras av högre filterklass och/eller flerstegsfiltrering. Generellt kan du uppgradera en filterklass eller två, men mer än så kräver en korrekt dimensionering.
Nej. De virus som fångats i filtermediat sitter fast i mediats fibrer. När viruset väl fastnat kommer det stanna i luftfiltret och så småningom torka ut och dö. Studier på just covid-19 indikerar att viruset inte överlever mer än tre dagar på öppna ytor.
Nej, inte nödvändigtvis. Håll er till ert vanliga underhållsschema. Filter behöver bytas regelbundet p.g.a. höga tryckfall eller andra hygienfaktorer. Ett virusutbrott behöver inte påverka ditt underhållsschema.
Ja, du kan använda dig av luftrenare. Om du redan har stängt av recirkulationssystemet, ökat luftflödet och uppgraderat filtren till högsta tillåtna filterklass så går det att förbättra ytterligare genom att installera luftrenare som cirkulerar inomhusluften genom högeffektiva filter. Det är ett effektivt sätt att bidra till en högre luftkvalitet. Fördelen med luftrenare är att man kan tillföra mycket högre filtreringskapacitet lokalt i rum där ventilationssystemet inte räcker till. Genom ökat antal luftväxlingar och hög avskiljningsgrad är det möjligt att reducera föroreningar i ett rum med upp till 90% eller mer. Luftrenare kan med fördel användas i områden med hög risk samt platser där många personer måste vistas samtidigt, t.ex. väntrum etc.
Med samma protokoll för filterbyte som vanligt. Det är generellt mycket liten chans för virus att överleva någon längre period i ett luftfilter så risken att bli smittad av något vid filterbyte är liten. Dock gäller de vanliga skyddsåtgärderna som generellt gäller vid filterbyte för att undvika att utsättas för skadligt damm. Använd heltäckande arbetskläder (långa ärmar och långa ben), handskar, andningsmask och skyddsglasögon. Placera det gamla filtret i en plastpåse efter du tagit ut det ur ventilationssystemet och försegla påsen innan du flyttar påsen med filtret i. Detta är god praxis och en viktig säkerhetsåtgärd som gäller generellt vid filterbyten i luftbehandlingsaggregat. För speciella applikationer som t.ex. sjukhus och laboratorier kan det finns specifika krav på rutiner. Följ alltid uppsatta rutiner för det arbete som skall utföras och kom ihåg att inte ta av er skyddskläder och utrustning förens ni lämnat ventilationsrummet.
En bra tumregel är att hålla sig till sitt vanliga underhållsschema. Om ni inte behöver uppgradera era filter finns ingen anledning att byta filter endast p.g.a. covid-19. Men du ska heller inte skjuta på planerade filterbyten p.g.a. utbrottet. Att använda samma filter för länge kan göra att ditt luftflöde minskar och dina energikostnader stiger men även påverka andra hygienfaktorer som t.ex. odörer, mögelväxt etc.
Nej. Den skyddsnivå som ett filtreringssystem ger är baserat på den totala avskiljningsgraden över samtliga filtersteg. Enstegsfiltrering kan ge högre filtrering än tvåstegsfiltrering om en högre filterklass används vid detta steg. Syftet med flerstegsfiltrering är i huvudsak att förlänga livslängden på dyrare slutfilter.
Publicerad den 31 mars 2020