Pappers- och massaindustri

Pappers- och massaindustri

Bekämpa korrosion och oåterkalleliga skador som orsakas av förorenade biprodukter vid massa- och pappersbruk. Förhindra att det blir fel i utrustningen med Camfils molekylära filter i en mängd olika applikationer.

Även i den digitala tidsåldern så är papper och kartong viktiga globala tillgångar. Bearbetning av trä och återvunnet papper för att göra massa och nytt papper kräver användning av starka kemikalier. Dessa kemikalier kan korrodera processutrustning, speciellt i känsliga elektroniska och elektriska processkontrollsystem.

När dessa fallerar blir resultatet oförutsedda avbrott och förlust av processeffektivitet och lönsamhet.

Föroreningskällor som kan utlösa korrosion

Den primära processen i papperstillverkning – blekning av massa och avfallspapper, borttag av lignin och behandling av avfallsvatten – är källan till följande föroreningsgaser som motiverar korrosionskontroll. 

  • Vätesulfid
  • Svaveldioxid
  • Merkaptaner
  • Klor
  • Kloroxid
  • Ozon

Avlägsna skadliga gaser med molekylärfiltrering i massa- och pappersindustrin

Rummen som innehåller elektrisk och elektronisk utrustning ventileras med temperatur- och luftfuktighetsventilerad luft för att uppnå de miljöförhållanden som krävs av garantibeviset som är utfärdat av tillverkarna av originalutrustningen.

Tilluften tas utifrån och utomhusluften kan vara kraftigt förorenad med sura gaser. Om dessa gaser inte avlägsnas innan luften kommer in i rummet, blir kontrollutrustningen mottaglig för skador och i slutändan orsakas fel på grund av korrosion. Molekylärfiltrering avlägsnar dessa gaser. 

Koncentrationen av gaser i inloppsluften kan vara hög – kanske en tiondel av en miljon (ppm). Tillverkarens garanti kräver emellertid vanligtvis väldigt låga koncentrationer av gaser i rummet, runt lägre delen av en miljard (ppb) för att följa korrosionsklass G1 enligt ISA 71,04-2013. Ett molekylärfilter installerat i utomhusluftsystemet måste fungera med mycket hög effektivitet i ett enda steg. Viktigt att komma ihåg är att luften, som kan utgöra upp till 40 % av den totala rumsventilationen används för att trycksätta kontrollrummet för att förhindra intrång av flyktiga gaser. Trycksättningsgraden kan äventyras av onödigt öppnande av dörrar och fönster, läckage på grund konstruktionsfel och läckage vid kabeldragningspunkter.

För att ge ytterligare skydd mot flyktiga gaser kan ytterligare molekylärfiltrering installeras i recirkulationssystemet. Koncentrationerna av gaser är mycket lägre i returluften och filtren fungerar på flerstegsbasis. En lättare filtreringslösning för mindre mängd damm än vad som används för utomhusluften är ett bra val. Ibland är industriella luftrenare en bra val både för rumstryck och recirkulationssystem.

Tre steg för effektiv rumskontroll med lösningar från Camfil

Det här kan Camfil göra för er för att ni på bästa sätt ska kunna möta de utmaningar som finns i massa- och pappersindustrin:

  1. Utvärdera miljöförhållandena.
  2. Erbjuda filtreringslösningar som baseras på korrosiva gaskoncentrationer och driftsförhållanden i de existerande ventilationssystemen.
  3. Övervaka prestanda på plats i enlighet med gällande standarder såsom ANSI/ISA -71.04-2013 och IEC 60721-3-3.