Våtskrubber

Våtskrubber

Våtskrubber används främst i industriella tillämpningar som släpper ut stoft och andra partiklar som är svåra eller omöjliga att hantera med torrfiltreringslösningar, t.ex. explosionsdamm, brännbart stoft eller klibbigt och fiberliknande stoft.

Våtskrubber används för att avlägsna fasta, flytande och gasformiga föroreningar från luft-och gasströmmar. Detta uppnås genom att föroreningarna samlas upp av en vätska som sprutas in i luftströmmen och avskiljs från lufttrömmen tillsammans med vätskan.

Avskiljningsmekanismerna för att fånga upp partiklar och gasmolekyler skiljer sig avsevärt åt. Våtseparatorer kan klassificeras efter konstruktionsegenskaper eller metod för vätsketillförsel.

Valet av skrubbertyp är applikationsspecifikt och beror på den nödvändiga luftvolymen, de föroreningar som ska avskiljas, partikelstorleken och stoftbelastningen i processavluften.

Camfil har med sin produktportfölj specialiserat sig på Vortex- och Venturiskrubber som avlägsnar partiklar från industriella tillämpningar, inklusive gnistor, fibrer, klibbigt eller vått stoft samt brännbart och explosivt stoft.

Jämfört med ett torrt stoftutsugningssystem med filterelement använder våtskrubber vanligtvis vatten som filtermedium. Funktionsprincipen för våtskrubberna bygger på principen om massetröghet, genom vilken den partikelfyllda processavluften integreras i fina vattendroppar, vilket ökar partiklarnas massa och därmed separeras på ett säkert sätt.

Därefter kan den renade luften återföras tillbaka till produktionen eller ut ur anläggningen. Det uppsamlade avloppsvattnet och de filtrerade fasta ämnena måste delas upp och bortskaffas på rätt sätt via lämpliga avfallsströmmar.

Våtskrubber används ofta i industrier som metallbearbetningsindustrin, bilindustrin, tillverkning av medicintekniska produkter, gjuterier och livsmedels- eller plastbearbetningsanläggningar.