Hur andas ditt hus

Hur andas ditt hus?

Vi tillbringar upp till 90 % av vår tid inomhus och luften vi andas påverkar både vår hälsa och hur vi presterar. Inomhusluften kan vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften, detta beror på kombinationen mellan föroreningar från utomhusluften och de föroreningar som vi och vår miljö skapar inomhus. Därför är effektiv ventilation och luftrening av största vikt.

Publicerad den 23 augusti 2023

Inomhus exponeras vi för en rad olika partiklar och föroreningar som har en direkt koppling till vår hälsa. Om tilluften inte filtreras effektivt finns det risk att en stor mängd skadliga partiklar tillförs i inomhusluften. Partiklarna tar sig in via våra andningsorgan och vidare till kroppens cirkulationssystem. 

Ventilationen styr över luftflödena i huset och ska se till att dålig luft förs bort. Kort sagt finns det tre olika system för ventilation: självdrag, fläktstyrd frånluft eller FTX.

FTX är ventilationssystemet som innehåller luftfilter vilket gör det möjligt att styra kvaliteten på tilluften så att filtrerad frisk luft tillförs in i bostaden. I ett hus med enbart självdrag sker ingen filtrering utan endast luftombyte vilket innebär att 100% utomhuspartiklar förs in i bostaden. Läs mer om hur de olika systemen fungerar på Svensk ventilations hemsida.

Branschorganisationen Svensk Ventilation uppmärksammar vikten av bra luft och ventilation samt vad som kan göras för att förbättra den. Läs mer om det arbetet här

Visste du att...

  • ...vi äter 1 kg mat, dricker 2 kg vätska och andas 15 kg luft varje dag?
  • ...enligt WHO är luftföroreningen den största hälsorisken som dödar sju miljoner människor varje år?
  • ...i starkt förorenade områden kan ett andetag innehålla uppåt 25 Miljoner partiklar
  • ...det finns direkta samband mellan fina/små partiklar och ökad dödlighet?
  • ...genom att välja rätt filter kan man åstadkomma avsevärda energibesparingar och ändå få en hälsosam luftkvalitet inomhus?
  • ...ett billigt luftfilter kan bli dyrt – och mindre hälsosamt?
  • ...luften tar lättaste vägen, tätningslister och korrekt installerat luftfilter är viktigt för att smutsig luft ej ska smita förbi och nå dina lungor?
  • ...filterklassen på luftfiltret är avgörande för hur mycket skadliga partiklar och föroreningar du andas inomhus?
 

Påverkar arbetsförmågan

De flesta vet att luftföroreningar orsakar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt ökar risken för cancer, men visste du att det inom forskningen också har hittats samband mellan påverkan på hjärnan och luftföroreningar? T.ex. demens, ADHD och depression. I Sverige har vi jämförelsevis både ren utomhusluft och bra ventilation. Vi är lyckligt lottade med att de flesta arbetsplatser har ett fungerande ventilationssystem, men faktum är att vår innemiljö ofta är upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluftenDålig ventilation kan också sänka prestationsförmågan med upp till 15 %. Med frisk personal och ren luft förbättrar vi prestationerna och minskar antalet sjukskrivningar. Läs mer om luftföroreningar på jobbet.

DAMMSUG LUFTEN MED LUFTRENARE

Tänk om vi kunde dammsuga luften och därmed skapa ett bättre inomhusklimat? Dammsugaren i det här fallet stavas luftrenare. Om vi installerar en luftrenare i rummet minskar vi risken att andas in farliga föroreningar och att vi blir sjuka. En bra luftrenare kan på några minuter skapa en betydligt renare innemiljö genom att filtrera bort 99,995 % av partiklarna. Det minskar risken för att utsättas för smittor och föroreningar avsevärt. Luftrenare är det absolut enklaste och snabbaste sättet att förbättra sin luftkvalitet inomhus och skapa en hälsosam och produktiv innemiljö. Att satsa på ren luft är att ta hälsa till nästa nivå och bidrar till en mer attraktiv arbetsplats.

Ett filter ska filtrera bort skadliga partiklar

Genom att välja rätt filter kan vi åstadkomma avsevärda energibesparingar och ändå få en hälsosam luftkvalitet inomhus.
Att byta filter ofta är också viktigt för att hushålla med energi eftersom smutsiga filter gör hela systemet mindre energieffektivt då motståndet som luften får när den ska igenom filtret ökar. Det innebär att fläktarna måste jobba hårdare för att få luften att förflytta sig – vilket slösar energi. Läs mer här.

Om du är noggrann och sköter dina filterbyten, så leder det till att mycket energi och pengar kan sparas. Minskat energibehov innebär också minskad miljöbelastning. Läs mer om val av luftfilter

 

Fokus på PM1 för att skydda vår hälsa

PM1 är den viktigaste och mest relevanta partikelfraktionen att filtrera för att skapa en hälsosam och bra inomhusmiljö (IAQ, indoor air quality) där människor och processer är optimalt skyddade. Det är de minsta partiklarna som är de farligaste för oss människor eftersom människokroppen inte har tillräckligt skydd mot dessa ytterst små partiklar. De tränger in i vår kropp via andningssystemet, vi andas in dem, och de hamnar djupt ner i lungorna och fortsätter ut i blodet. Studier utförda av Lars Ekberg vid CIT (Chalmers Industriteknik) visar att det krävs ett luftfilter med minst PM1 60 % för att filtrera bort farliga partiklar från utomhusluften, se rapporten: Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens innehåll av partiklar. Se även våra informationsbroschyrer PM1 - Små partiklar en hälsorisk och PM1 - Vikten av bra inomhusluft.

Rekommenderad minsta filtreringsgrad

Eurovent ger bra vägledning och rekommendationer gällande filterklass för till- och frånluft beroende på verksamhet och utomhusmiljö enligt EN ISO 16890. Ju högre kravet är på tilluften desto högre krav ställs det på filterklassen.

Val av luftfilter och filterklass är avgörande för kvaliteten på tilluften. För att skydda ventilationssystemet rekommenderas minst filterklass ePM10 50% (tidigare M5) men för att skydda människor mot föroreningar behövs högre filterklasser på tilluft, lägst ePM1 50% (tidigare F7) för att få bort minst hälften av de små partiklarna. En felaktig filterklass kan göra att miljontals skadliga partiklar släpps igenom filtret och når dina lungor. Ibland behövs även luftfilter med kol för att fånga upp gaser i exempelvis starkt trafikerade miljöer. 

VÄLJ ETT FILTER MED ÖNSKAD EFFEKT OCH LÄGST ENERGIPÅVERKAN

Life cycle cost eller på svenska livscykelkostnad, visar på användarens kostnader för filtrering av luften under hela brukarfasen. Ett billigt filter kan bli dyrt och mindre hälsosamt.  

Även underhåll och byte av luftfilter är av största vikt. Smutsig värmeväxlare medför ökade kostnader på grund av en försämrad verkningsgrad och smutsiga filter ökar luftmotståndet vilket kan leda till att fläkten inte orkar tillföra rätt mängd luft samt förbrukar mer el. En investering i bra ventilation är en investering i människors hälsa och produktivitet. Fuktighet i utomhusluften i samband med organiskt material såsom pollen gör att bakterier m.m. stortrivs i filtret. All luft du andas inomhus går igenom luftfiltret. Hur ser era filter ut, byts de i tid?