Organiskt avfall

Organiskt avfall

Camfils robusta molekylärfilter hjälper till att avlägsna obehagliga odörer och kraftigt kontaminerande gaser från denna mycket värdefulla anläggning för förnyelsebar energi, kompost och gödningsmedel.

När biologiskt nedbrytbart organiskt avfall samlas eller separeras från en blandad avfallsström så tillför det värde i form av bränsle i energiproduktion eller som råmaterial i kompost eller gödningsmedel. Viktiga grupper av organiskt avfall inkluderar gödsel, matavfall, gräsklippning och grödor.

Anaeroba (utan syre) nedbrytningsprocesser används för att tillverka biogas, medan kompost tillverkas med hjälp av en aerob (med syre) nedbrytningsprocess.Varje biologisk nedbrytningsprocess producerar en komplex blandning av gaser vilket kan skapa obehagliga odörer eller, vid biogas, en korrosionsfara för förbränningsmotorn. Molekylärfiltrering hjälper till att eliminera dessa problem.

Behandling av avfall – och luften – avgörande för biogasanläggningar

Biogas blir allt viktigare i världen eftersom återvunnet organiskt avfall ersätter icke-hållbara fossila bränslekällor i energiproduktion. När organiskt avfall bryts ned i en anaerob process kan den resulterande metanen - bränslet för energiproduktion – vara mycket förorenad med oönskade ämnen som kan orsaka korrosion eller nötning.  

Biogas kan innehålla följande skadliga ämnen:

  • Vätesulfid (H2S)
  • Ammoniak (NH3)
  • Siloxaner
  • Aromatiska kolväten
  • Halogener (klor, fluor)
  • Partiklar

Om höga koncentrationer av H2S tillåts nå gasmotorn där metan förbränns för att generera energi så kan motorn korrodera på insidan på grund av en kombination av sur gas och höga temperaturer. Motorkorrosion kräver oplanerade driftstopp för underhåll och reparation vilket leder till ökade underhållskostnader och lägre produktion och vinst för biogasanläggningar. Många anaeroba nedbrytare och biogasmotorer är placerade nära råmaterialet av organiskt avfall, d.v.s. på gårdar. Linjebaserad molekylär filtrering är den vedertagna metoden för att avlägsna vätesulfid från biogas före förbränning.

Kontroll av kompostodörer med molekylär filtrering

Organiskt avfall kan brytas ned delvis i en aerob process för att göra kompost eller gödningsprodukter. Lite eller ingen vätesulfid produceras men mycket av det flyktiga organiska innehållet i avfallet frigörs. Detta kan skapa obehaglig odör på grund av den mycket höga intensiteten. Gasblandningen som orsakar odören är väldigt komplex, men en viktig beståndsdel kommer att vara terpener såsom alfapinen. 

Ni kan använda molekylär filtrering som en odörkontrollmetod, både till frånluften i produktionsbyggnaden och i ventilationssystemet för maskiner som används i processlokalen för att vända och blanda ruttet avfall. 

Med Camfils anpassade molekylärfilterlösning kan ni hålla besvärlig odör borta från närliggande områden och filtrera bort kontaminerande gaser innan de når förbränningsmotorn.