ISO 10121-3:2022
Det första klassificeringssystemet för molekylära filter i allmän ventilation

ISO 10121-3:2022

Publicerad den 17 oktober 2023

VAD ÄR MOLEKYLÄR FILTRERING?

Molekyler är vanligtvis 1 000 till 10 000 gånger mindre än de allra minsta och mest svårfiltrerade partiklarna som måste hanteras med HEPA- och ULPA-filter. Typiska farliga gaser i utomhusluften är lättflyktiga organiska föreningar (VOC), svaveldioxid (SO2), kväveoxid (NO2) och ozon (O3).

En kostnadseffektiv metod för att hantera skadliga och hälsofarliga gasformiga föroreningar är molekylärfiltrering. Molekylärfiltrering kan användas både i utomhusluftsystem (friskluftssystem) för att reglera föroreningar, och i recirkulationssystem för att motverka föroreningar som uppstått inomhus.

Alla Camfils molekylära filter använder sig av en teknik som kallas adsorption. Förenklat innebär detta att adsorbentmediat i sin utformning har håligheter som kan liknas vid en tvättsvamp som ger en extremt stor yta där molekylerna fäster. Nästan alla Camfils molekylära filter använder aktivt kol eller aktiv aluminiumoxid som adsorbentmedia. Molekylära filter kallas ibland även kemiska filter eller gasfilter.

VAD ÄR ISO 10121?

Standarden ISO 10121 innehåller testmetoder för att bestämma effektiviteten mot olika gaser hos molekylära filtermedier (ISO 10121-1) och molekylära luftfilter (ISO 10121-2).

ISO 10121-3 är det första klassificeringssystemet för molekylära luftfilter som levererar friskluft till allmänna ventilationssystem. Standarden innehåller heltäckande filterklasser för de vanligaste luftföroreningarna i utomhus- och inomhusluft. Detta underlättar valet av ett molekylärt filter, beroende på utomhusluftens kvalitet och vilken miljö det är som ska skyddas.

varför ISO 10121-3?

Ett antal studier har visat att farliga gaser, som ofta förekommer i luftföroreningar, kan vara förknippade med många negativa hälsoeffekter.

Ozon (O3) bildas i vår atmosfär genom växelverkan mellan UV-ljus och gaser som bildas i olika förbränningsprocesser. Ozon utgör en andningsrisk. I Världshälsoorganisationens riktlinjer för god luftkvalitet fastställs en maximal genomsnittlig exponeringskoncentration på 60 μg/m3 för en period på åtta timmar under högsäsong.

Kväveoxid (NO2) bildas som ett direkt resultat av förbränningsprocesser. NOär inte bara orsak till dimma och surt regn, utan är också skadligt för våra lungor genom att förvärra astmasymtom och öka känsligheten för infektioner. I Världshälsoorganisationens riktlinjer för god luftkvalitet fastställs en maximal genomsnittlig årlig exponeringskoncentration på 10 μg/m3.

Den största delen av svaveldioxid (SO2) släpps ut vid förbränning av fossila bränslen i kraftverk och industriella processer. Vulkaner är en annan känd källa till SO2. Hälsoeffekterna för SO2 liknar de för O3 och NO2. I Världshälsoorganisationens riktlinjer för god luftkvalitet fastställs en maximal daglig exponeringskoncentration på 40 μg/m3.

Toluen (C7H8) är en organisk molekyl som i standarden används för att representera den mycket stora gruppen lättflyktiga organiska föreningar (VOC). Antalet källor till VOC är oändliga och kan finnas både inomhus och utomhus: det handlar bland annat om lösningsmedel, färger, byggmaterial, förbränningsprocesser, olja, gas, osv. På grund av variationen i lättflyktiga organiska föreningars kemiska egenskaper kan deras effekter sträcka sig frånofarliga med med obehaglig lukt till en dödlig effekt vid inandning eller med långtidseffekter som cancer.

Med de tydliga och lättförståeliga filterklasserna i ISO 10121-3 går det nu snabbt och enkelt att välja rätt molekylära luftfilter för en viss tilluftsapplikation baserat på hur effektiva molekylära filter är när det gäller att avlägsna de fyra gaserna. Valet liknar valet av lämpligt partikelfilter enligt ISO 16890.
 

Vad innebär klassificeringen?

FÖRORENING D(mol per enhet GPACD ytarea)
mol/m2
D(gram per enhet GPACD ytarea)
g/m2
LD MD HD LD MD HD
Ozon 1,5 6,0 24,0 72 288 1152
SO2 1,5 6,0 24,0 96 384 1538
NO2 1,5 6,0 24,0 69 276 1104
Toluen 1,5 6,0 24,0 138 553 2211

LD-, MD- och HD-doserna förutspår filtrets livslängd
(vLD (mycket lätta) är filter som inte är lika kvalificerade som LD)

 • LD (lätta) = relativt kort livslängd / låg kapacitet
 • MD (medel) = 4 gånger högre livslängd* / kapacitet
 • HD (tunga) = 16 gånger högre livslängd* / kapacitet 

* jämfört med LD 

%-värdet indikerar genomsnittlig effektivitet

 • LD 60 = 60 % genomsnittlig effektivitet under kort livslängd
 • MD 60 = 60 % genomsnittlig effektivitet under medellång livslängd
 • HD 60 = 60 % genomsnittlig effektivitet under mycket lång livslängd

Graph: Exempel på produktens prestanda för toluen

TESTMETOD - ÖVERSIKT

En GPACD (anordning för avskiljning/filtrering av oönskade gaser och ångor) kan testas med alla fyra referensgaser.

 1. Mätning av den initiala effektiviteten för respektive gas
 2. Mätning av verkningsgraden kontra dosen för respektive gas
 3. Testet avbryts så snart verkningsgraden sjunker under 50 %
 4. Klassificering för respektive referensgas i klasser från lätt (LD) till tung (HD)
 5. GPACD:er som inte kan klassificeras som lätta (LD) klassificeras som mycket lätta (vLD)
 6. Beräkning av den integrerade verkningsgraden (avrundat nedåt i 5 %-steg)
 7. Varje GPACD har totalt 4 klasser (en klass per referensgas)

Table: ISO 10121-3 KLASSER FÖR CAMFILS PRODUKTFAMILJ  "CITY"

Produkt
Djup
City-Flo XL
520 mm
CityPleat 200
44 mm
City-Flo
534 mm
CityCarb
292 mm
Reference
Ozon vLD 20 LD 55 HD 85 HD 80
SO2 vLD 10 vLD 30 MD 55 MD 50
NO2 vLD 20 vLD 50 LD 85 LD 70
Toluen vLD 30 LD 75 MD 80 MD 80

Can we remove it?