Vi förklarar ISO 16890

ISO 16890 är en internationell teststandard för luftfilter som från och med 1 juli 2018 har ersatt EN 779. ISO 16890 klassar luftfilter baserat på particulate matter (PM) vilket gör det möjligt att direkt se kopplingar till vår hälsa och luftföroreningar. Standarden gör det även möjligt att planera inomhusluftens kvalitet (IAQ) på ett helt annat vis än tidigare.

Vad är nytt?

Tidigare standard EN 779 klassade luftfilter från G1-F9 och effektivitetsklassningen för M5-F9 baserades på ett snittvärde av partikelstorleken 0,4 µm (mikrometer). ISO 16890 beräknar istället filtreringsgraden utifrån partikelmassan i tre olika storleksfraktioner PM1 (0,3-1,0 µm) PM2,5 (0,3-2,5 µm) och PM10 (0,3-10 µm). Filtret tilldelas sedan en filterklass i någon av dessa tre grupper alternativt blir klassad som ett Coarse (grovfilter). 

Denna skillnad innebär att filter som tidigare hade samma klass enligt EN 779 kan tilldelas olika klasser enligt ISO 16890. Det finns därför ingen direkt jämförelse eller konvertering av de olika standardernas filterklasser. 
 

Effektivitetsklassificering av luftfilter

För att ett filter ska klassificera sig i någon av de tre PM-klasserna krävs en avskiljningsgrad på minst 50 % av partikelfraktionen. Om ett filter inte klarar 50 % avskiljning i någon av PM-fraktionerna, får filtret en filterklass i gruppen Coarse (grovfilter). Filtreringsgraden är ett genomsnitt med och utan statisk laddning. Filtret tilldelas även en procentsats kopplat till den PM-grupp som filtret klarar av att klassificera sig inom. Procentsatsen avrundas neråt till jämna 5 %. Här nedan visas de olika filterklasserna som ett filter kan tilldelas (30 olika klasser samt Coarse).

Filtreringseffektivitet för olika filterklasser

Exempel 1

- 63 % av fraktionen PM1
- 70 % av fraktionen PM2,5
- 91 % av fraktionen PM10

Filtret klarar mer än 50 % avskiljning i fraktionen PM1 och tilldelas därför ePM1, procentsats avrundas neråt till jämna 5 %. Filterklass blir: ePM1 60 % 

Exempel 2

- 15%av fraktionen PM1
- 26 % av fraktionen PM2,5
- 64 % av fraktionen PM10

Filtret klarar mindre än 50 % avskiljning i fraktionen PM1 och PM2,5. Den tilldelas istället ePM10, procentsats avrundas neråt till jämna 5 %. Filterklass blir därför: ePM10 60 % 

Filtrering av utomhusluftens olika PM-fraktioner

Partiklar alstras även inne i byggnader, det går därför inte enbart att styra inomhusluftens kvalitet med beräkningar av utomhusluftens koncentrationer.
I WHO:s databas finns information om utomhusluftens föroreningar och koncentrationer på olika platser över hela världen. Mätningar går att följa i realtid och mäts enligt particulate matter (PM). Men att bara känna till partikelhalten i utomhusluften räcker inte för att välja rätt filterklass man behöver även ta hänsyn till vilken inomhusmiljö det är som ska skyddas. Klicka här för att läsa om standarden EN 16798-3, vi förklarar hur utomhus- och inomhusluftens kvalitet kategoriseras samt vad du bör tänka på vid val av filterklass.

Energiförbrukning är en annan viktig aspekt, dock får vi aldrig göra avkall på luftens kvalitet för att spara energi, människors hälsa kommer alltid först.

Fokus på PM1 för att skydda vår hälsa

PM1 är den viktigaste och mest relevanta partikelfraktionen att filtrera för att skapa en hälsosam och bra inomhusmiljö (IAQ, indoor air quality) där människor och processer är optimalt skyddade. Det är de minsta partiklarna som är de farligaste för oss människor eftersom människokroppen inte har tillräckligt skydd mot dessa ytterst små partiklar. De tränger in i vår kropp via andningssystemet, vi andas in dem, och de hamnar djupt ner i lungorna och fortsätter ut i blodet. Studier utförda av Lars Ekberg vid CIT (Chalmers Industriteknik) visar att det krävs ett luftfilter med minst PM1 60 % för att filtrera bort farliga partiklar från utomhusluften, se rapporten: Ventilationsfilters betydelse för inomhusluftens innehåll av partiklar. Se även våra informationsbroschyrer PM1 - Små partiklar en hälsorisk och PM1 - Vikten av bra inomhusluft.

Både filterklass och luftflöde påverkar IAQ

Förutom filter med hög filterklass är det också viktigt att ha tillräcklig mängd luft för att uppnå god inomhusluftkvalitet. Om du har för låga luftflöden kommer inte ens den renaste tilluften att kunna påverka den totala inomhusluftkvaliteten. 
 
P-märkning av RISE är fortfarande lika relevant idag som tidigare. Dessa tester genomförs i verklig miljö och visar hur luftfiltret beter sig mot verkliga driftsförhållanden så som luftföroreningar, fukt-, temperatur- och tryckvariationer. För att ett filter ska P-märkas måste det bibehålla en avskiljningsgrad på mer än 50 % i respektive partikelklass PM1, PM2.5 och PM10 under tre månader. Det är en stor skillnad mellan ett filtertest i ett laboratorium och ett långtidstest under verkliga driftsförhållanden.

Publicerad den 1 februari 2021