Molekylär kontaminationskontroll och hållbarhet

Molekylär kontaminationskontroll och hållbarhet

Molecular Contamination Control (MCC) products remove molecules, gases and vapours from the air that cannot be captured using ordinary particle filters. Molecules are typically 1,000 to 10,000 times smaller than the most penetrating particles that pass through HEPA and ULPA filters.

Kemikalier som förekommer i gasform i atmosfären, antingen utomhus eller inne i byggnader, inkluderar polyaromatiska kolväten, flyktiga organiska föreningar (VOC), bensen, isocyanater och siloxaner för att bara nämna några. De kräver alla molekylär filtrering för att skydda människor, processer och teknisk utrustning eller helt enkelt för att avlägsna obehaglig lukt. Många av dessa kemikalier är luftburna och kan tillsammans utgöra en farlig cocktail med okända hälsoeffekter.

LUFTKVALITET INOMHUS

Skydda människor inne i byggnader såsom flygplatser, kontor, sjukhus eller laboratorier.

FRÅNLUFT

Skydda människor och miljön mot obehagliga lukter och toxiner som kan finnas i frånluftsströmmar från industrianläggningar eller kraftverk.

MIKROELEKTRONIK

Förbättrad kapacitet för halvledartillverkning, bildskärmar, hårddiskar och annan elektronikutrustning. Skydd mot utomhus- och processkemikalier som förekommer på spårningsnivåer i luften.

 

KORROSIONSKONTROLL

Skydda känsliga elektriska processtyrningssystem från sura gaser i tillverkningsprocesserna inom petrokemiska industrier, pappers- och massaindustrin, metallförädling, kretskortstillverkning samt i datacentraler och vattenreningsanläggningar. Korrosionskontroll är också viktig för att skydda föremål i muséer och varor i lagringsanläggningar.

 

Nya produkter - 2019

CAMCARB VG

2019 lanserade Camfil en ny version av CamCarb VG 440 – ett molekylärfilter som används för korrosionskontroll i tung processindustri och i allmänna ventilationssystem på platser såsom flygplatser, muséer och kontorsbyggnader.

En revolutionerande produktdesign gör det möjligt att använda mindre adsorbenter och på detta sätt kunna dubblera produktlivslängden jämfört med befintliga konkurrerande lösningar. Det resulterar i sin tur i mindre avfall, förlängda serviceintervaller och ett minskat miljöavtryck. Camfils sortiment av molekylärfilter CamCarb har kraftigt förbättrats genom implementerandet av ett nytt produktmärkningssystem, som fokuserar på målgaser i stället för filtreringsmediatyper. Tydligheten i produktbeskrivningarna säkerställer att våra kunder väljer de produkter som är bäst anpassade för deras problem med gasformiga föroreningar. Dessutom erbjuder filtren maximal produktlivslängd, effektiv filtreringseffektivitet och därmed minimal avfallsgenerering.

 

 


BEHANDLING AV ORGANISKT AVFALL PÅ BIOGASANLÄGGNINGAR

När biologiskt nedbrytbart, organiskt avfall samlas eller åtskiljs från blandade avfallsströmmar får man ett värdefullt bränsle för energiproduktion eller råmaterial för kompost- eller gödningsmedel. Alla biologiska nedbrytningsprocesser ger upphov till en komplex blandning av gaser, som kan skapa obehaglig lukt eller, i fallet med biogas, en korrosionsrisk i förbränningsmotorer. Camfils kraftfulla molekylärfilter hjälper till att eliminera dessa problem, och de avlägsnar de kraftigt kontaminerade gaserna från denna mycket värdefulla resurs för förnyelsebar. LÄS MER
HUR CAMFILS MOLEKYLÄRA FÖRORENINGSLÖSNINGAR BIDRAR TILL HÅLLBARHET

KORROSIONSKONTROLL:

Skydda känsliga elektriska processtyrningssystem från sura gaser i tillverkningsprocesserna inom petrokemiska industrier, pappers- och massaindustrin, metallförädling, kretskortstillverkning samt i datacentraler och vattenreningsanläggningar. Korrosionskontroll är också viktig för att skydda föremål i muséer och varor i lagringsanläggningar.

LUFTKVALITET INOMHUS:

Skydda människor inne i byggnader såsom flygplatser, kontor, sjukhus eller laboratorier.

FRÅNLUFT:

Skydda människor och miljön mot obehagliga lukter och toxiner som kan finnas i frånluften från industrianläggningar eller kraftverk.

MIKROELEKTRONIK:

Förbättrad kapacitet för halvledartillverkning, bildskärmar, hårddiskar och annan elektronikutrustning. Skydda processer mot utomhus- och processkemikalier som förekommer i luften.

 

 

 

CAMFIL MINSKAR ANVÄNDNINGEN AV FARLIGA KEMIKALIER OCH STYR MARKNADEN ATT RÖRA SIG MOT MILJÖVÄNLIGA LÖSNINGAR

Camfils molekylärfilter använder en adsorptionsprincip, där molekyler fastnar på mediat med extremt stor ytarea. CamPure ingår i vårt sortiment av lösa adsorbentfiltermedia. Produkten har certifierats av UL, ett tredjeparts certifieringsorgan, och den har undergått rigorös testning för att uppfylla gällande brandskyddsstandarder och även kraven enligt ISO 10121-1. En starkt beprövad metod för korrosionskontroll som använder aluminiumoxidbaserade adsorbenter samt en kemisk impregeringssammansättning med permanganat (MnO4). Camfil erbjuder dessa media via våra varumärken CamPure 4 och CamPure 8.

Permanganat har en fördel över andra kemikalier som ofta används för att filtrera sura gaser som ger upphov till korrosion: dess starka oxideringsegenskaper, vilket möjliggör effektiv kontroll av andra föroreningstyper, såsom formaldehyd eller mycket illaluktande merkaptaner. Fast det bör noteras att varken merkaptaner eller formaldehyd finns i luften i de flesta processapplikationer. Många kunder fortsätter att ersätta filtreringsmedia som innehåller permanganat av historiska skäl utan att ifrågasätta om det verkligen är den bästa lösningen för deras aktuella korrosionsproblem.

EN HYBRIDLÖSNING FÖR KORROSIONSKONTROLL MED MINIMAL MILJÖPÅVERKAN

Permanganat klassificeras som ett giftigt ämne för vattenlevande organismer på grund av manganatomen (Mn) i molekylens struktur. Avfallshanteringen av ämnet är därför dyr, och det krävs särskilda transportprocedurer och försiktighetsåtgärder för att undvika spill.

Av denna anledning rekommenderar Camfil numera hybridadsorbenter till våra kunder. Dessa kombinerar aktivt kol, aktiverad aluminiumoxid och miljövänlig kemisk impregnering i de fall permanganat inte är absolut nödvändigt för behandling av luften. Våra hybridmedia innefattar CamPure 15 och CamPure 32.

CamPure 15 har visat sig framgångsrik i applikationer såsom filtrering av svavelväte (H2S) eller svaveldioxid (SO2) i massafabriker och pappersbruk samt i olje- och gasanläggningar.

CamPure 32 är lämplig för biogas- och biometanproduktion, där H2S är den huvudsakliga föroreningen. Ibland kombineras CamPure-media med separata och ej tidigare använda aktiverade kolfilter när flyktiga organiska föreningar också måste kontrolleras. Vi ser fortfarande ett stort utvecklingsutrymme för att konvertera permanganatmedia till mer miljövänliga varianter, och vi strävar efter att införliva denna övergång på den globala marknaden.

 
Publicerad den 10 maj 2021