6 steg hur du säkerställer bra luftkvalitet på din arbetsplats

1Förstå din omgivning 

Alla verksamheter är beroende av sin omgivning och för att förstå behovet behöver man identifiera problemet. Ett faktum som kommer att förbli oförändrat även efter coronapandemin är att "luften förflyttar sig". Många studier har bekräftat att covid-19 verkar vara luftburet längre än vad man beräknat och att förorenade droppar som innehåller viruset kan överleva på öppna ytor i flera dagar. En studie publicerad i New England Journal of Medicine fann till exempel att SARS-CoV-2, viruset som orsakar covid-19, kan leva i upp till fyra timmar på koppar, upp till 24 timmar på kartong och två till tre dagar på plast och rostfritt stål. På en arbetsplats är det primära fokuset att skydda människors hälsa och där har arbetsgivaren ett ansvar att se över lokalerna. Luftföroreningar förekommer överallt, även utanför lokalerna.

INOMHUSLUFT KAN VARA MELLAN 5 TILL 50 GÅNGER
mer förorenad än utomhusluft

Vi tillbringar 90 % av vår tid inomhus - den mesta av luften vi andas in är "inomhusluft"

Kan luftfiltrering hjälpa? Ja, luftfiltrering är ett av sätten att bekämpa effekterna av potentiella risker som luftburna patogener, flyktiga organiska föreningar (VOC), dammföroreningar etc. Eftersom människor tillbringar större delen av sin tid inomhus och skadliga föroreningar kan påverka ens förmåga att bekämpa infektioner, kan luftfiltrering vara lösningen där det finns högre nivåer av luftföroreningar än rekommenderat.

Det är viktigt att lyfta fram de potentiella riskerna kring verksamheten, till exempel luftföroreningar på grund av trafik utanför eller molekylära föroreningar från fabriker i närheten. Till och med gaser och lukt från restauranger i närheten kan vara ett problem. Att utvärdera den yttre atmosfären tillsammans med inomhusluftkvaliteten är det första steget i processen till hälsosam inomhusluft.

2Kategorisera dina luftkvalitetskrav

Det finns luftkvalitet och föroreningsövervakning och lagstiftade kontroller som definierar och kategoriserar föroreningar och utsläppsnivåer som släpps ut i atmosfären. Regleringen eller lagarna om luftkvalitet inomhus varierar kraftigt mellan länder. Dessa luftkvalitetslagar är utformade för att skydda människors hälsa, affärsprocesser och miljön från luftburna föroreningar. Efter covid-19 har betydelsen av dessa åtgärder hög prioritet. Regleringsinsatser börjar med att kategorisera luftföroreningarna, sätta gränser för att undvika att människor tar skada och vidta lämpliga åtgärder för att minska riskerna. Därför måste alla företag identifiera de ämnen som kallas luftföroreningar eller skadliga partiklar i den omgivande luften för att påbörja denna åtgärdsplan. Till exempel hade United States Clean Air Act identifierat sex huvudsakliga föroreningar som måste elimineras.

Det handlar om partikelföroreningar (PM - Particulate Matter), marknära ozon, kolmonoxid, svaveloxider, kväveoxider och bly. Dessa föroreningar kan påverka människors hälsa, miljön och orsaka materiella skador. Partikelföroreningar och marknära ozon är de mest utbredda hälsohoten runt om i världen. När företagen väl har kategoriserat sina luftkvalitetskrav kan en lämplig plan utformas för att ta bort de skadliga partiklarna och minska de potentiella riskerna.

3Checklistor

Ett annat steg till en förbättrad arbetsplats är att genomföra regelbundna kontroller av ventilationssystemet för att säkerställa att det inte finns något läckage. Om man har läckage i sitt system, så kan inomhusmiljön bli kraftigt försämrad. Även energiåtgången kan påverkas negativt. Det är viktigt att göra detta till en prioritering i checklistan i åtgärdsplanen för att säkerställa god luftkvalitet inomhus. Eftersom luft kan spela en central roll som transportmedel för mikroorganismer i kontrollerade miljöer är regelbunden mikrobiell övervakning användbar för att mäta luftkvalitet och identifiera kritiska situationer enligt NCBI. Detta protokoll bör vara en del av de lagstadgade kontrollerna eftersom det används för allmän övervakning av luftföroreningar, t.ex. rutinövervakningsprogram.

Den andra kontrollen är att mäta det tryckfall som uppstår när du installerar ett filter i ventilationssystemet. Vid uppgradering av luftfilter är det viktigt att se till att de uppfyller ISO 16890 & för HEPA-filter EN1822: 2019. Valet av luftfilter beror på omgivande miljö och krav från verksamheten. För allmänna ändamål som ventilationsaggregat som betjänar en allmän byggnad eller kontor rekommenderar Camfil ett minimum av ePM1 60% -filter och för högsäkerhetsapplikationer som sjukhus rekommenderas minst H13.

Läs mer om ISO 16890

ISO 16890 - den nya standarden för luftfilter

Eliminering av förvirring

Uppmuntrar till global handel

Minsta effektivitetsgrad 50% 

Öppenhet, kvalitet och möjligheter

FEm fördelar med ISO 16890 standarden

Dr. CHRIS ECOB förklarar ISO 16890

Lär dig mer om den globala betydelsen av ISO 16890

4Identifiera Potentiella föroreningsrisker

Att hitta rätt lösning för just sin arbetsplats är avgörande och i bedömningen av riskerna så identifierar man mikrober, kemikalier, lukt, gaser, ozon och partiklar. På grund av coronapandemin är detta ett extra viktigt steg i hälsosäkerheten eftersom dessa föroreningar kan skada immunitet och fungera som ett hinder i kampen mot infektioner. Hur du exponeras av ozon beror främst på var du bor och arbetar och hur mycket tid du tillbringar utomhus. Utomhusluften innehåller kemikalier som släpps ut från industriella processer, bilavgaser, jordbruksaktiviteter, atmosfäriska fotokemiska reaktioner, etc.

Utöver de föroreningar som genereras i ett rum eller byggnad, kan inomhusluften även innehålla föroreningar från utomhusluften. Detta gör i många fall att din inomhusluft är värre än utomhusluften. Inomhus genereras kemikalier från produkter som innehåller flyktiga organiska föreningar (VOC) som färg, lim, byggmaterial, rengöringsmedel och kontorsutrustning (som t.ex. kopieringsmaskiner). Luften i städer eller till exempel bensinstationer kan innehålla högre nivåer än i andra områden. Människor som arbetar i industrier som tillverkar eller använder kemikalier kan utsättas för de högsta nivåerna. Partikelföroreningar (damm, smuts, sot, rök och små droppar vätska) inkluderar grova partiklar som är 10 mikrometer eller mindre. Fina partiklar är de som kallas PM2.5 och är 2,5 mikrometer eller mindre och mycket fina partiklar (PM1) kallar vi de som är mindre än 1 mikrometer. PM1 är den partikel som är mest skadlig för oss människor och kan bidra till allvarliga sjukdomar. Var och en av oss andas in mer än 25 miljoner partiklar med varje andetag vi tar. Ju fler föroreningar vi får i oss i varje andetag, desto större risk för sjukdom och ohälsa.

Vanliga partiklar som finns i luften inkluderar:

Grova partiklar, ofta 10 mikrometer (μm) eller större (1µm = 1/1,000 av en millimeter).
Exempel inkluderar synligt grovt damm, sand, löv, hår och andra stora organiska partiklar.

PM10 – luftburna partiklar =/< 10µm i diameter inklusive grovare damm och organiska partiklar.

PM2.5 – luftburna partiklar =/< 2.5µm i diameter så som pollen, sporer och andra organiska partiklar.

PM1 – luftburna partiklar =/< 1µm i diameter, inklusive damm, förbränningsartiklar som dieselångor, bakterier och virus.

Vilken filtreringslösning man bör ha bedöms efter riskkategori och applikation. Känsliga miljöer som laboratorier och renrum kräver en mycket högre skyddsnivå för att jämföra med miljöer med låg risk eller kontrollerade områden som hem eller småföretag. Högriskapplikationer kräver HEPA-klass H13-filtrering eller högre tillsammans med användning av speciell skyddsutrustning och kläder samt avskild lufttillförsel bland andra försiktighetsåtgärder. Överväg att använda luftrenare för snabb och enkel eftermontering som komplement till ventilationssystemet för att förbättra luftfiltreringen. Det är också ett snabbt sätt att öka luftkvaliteten i ett redan fungerande system när det finns en ökad risk som kräver ännu bättre skydd. För viktiga högriskapplikationer som renrum och laboratorier tillhandahåller Camfil flera års erfarenhet av högkvalitativa lösningar.

Luftrenare rekommenderas i områden där risken för luftburna föroreningar är högre. Högsäkerhetsfilterskåp och luftrenare kan inte installeras vart som helst eftersom de är specifika för omgivningens risk och natur, men en luftrenare kan aldrig ersätta en högsäkerhetslösning där det finns behov. Och andra sidan kan applikationer med låg risk överväga att använda EPA-filter eller ePM1 80% eller högre luftfiltreringskategori. Luftrenare används ofta på kontor och andra kommersiella byggnader för att förbättra inomhusluftkvaliteten i byggnaden. Att sänka partikelnivåer, ta bort oljelukt och ta bort luftburna partiklar som virus är ofta syftet med luftrenare.

Se videon nedan för fem tips som kan hjälpa dig att välja rätt luftfiltreringslösning.

5 tips hur du väljer rätt luftrenare

Funktioner för en bra luftrenare
  • Alla luftrenare bör ha HEPA-filter som är testade och certifierade enligt EN1822 fabriksstandard.
  • För avlägsnande av lukt eller gaser (så som formaldehyd) rekommenderas användning av ett kombinerat molekylärfilter.
  • Rätt dimensionerad luftrenare rekommenderas. En liten luftrenare i ett stort rum kanske inte har önskad effekt.
  • Låga ljudnivåer är viktiga. I kontorsmiljöer kan bullriga luftrenare vara en distraktion. Välj luftrenare med låg ljudnivå.

5Övervaka partikelnivåer

Den ökade medvetenheten om PM10, PM2.5 och PM1 är till stor del förknippad med de potentiella skadliga effekterna de kan ha på människokroppen. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att partiklar påverkar fler människor över hela världen än någon annan förorening. Det är viktigt att mäta din luftkvalitet eftersom det kan ge dig tidiga indikationer, varningar och hjälpa dig att minska potentiella risker i din anläggning.

VEM BÖR ÖVERVAKA PARTIKELNIVÅERNA?

Storstäder där det finns höga trafikvolymer tillsammans med hög befolkningstäthet är mest utsatta. De som bor i förorenade städer är mer utsatta för covid-19 enligt European Public Health Alliance (EPHA).

6Krav på luftändring

Luftfiltrering är ett av sätten att bekämpa effekterna av skadliga patogener som covid-19. Filtrerad luft bör tillföras i dina lokaler för att säkerställa en ren arbetsmiljö. En högeffektiv luftfiltreringslösning kan förhindra infektioner i luften eftersom den kan fånga och ta bort influensavirus från luften. Effektiviteten beror på luftfiltrets effektivitet. Men eftersom smittsamma droppar i allmänhet är större än 1 mikrometer är minskningen av viruset betydligt större. Viruset som fångas i luftfiltret är starkt bundet till fibrerna i filtermediat. När viruset fångats kommer det att stanna kvar i luftfiltret och så småningom torka ut och dö (kallas inaktivt). Ett annat steg är att uppgradera luftfiltren till en högre filterklass som skulle öka virusreduceringen jämfört med filtersteget för ökat extra skydd. För att sjukvårdssektorn ska skapa isolering är rum med negativt tryck idealiska eftersom de kan innehålla skadliga luftburna föroreningar som virus, bakterier, svampar, jäst, mögel, pollen, gaser, VOC (flyktiga organiska föreningar), små partiklar och kemikalier.

Rekommendationer som att trycka ut mer "frisk luft" i ventilationssystemet är vettigt för covid på ytan men betyder betydligt högre energikostnader (för att värma eller kyla den otempererade utomhusluften och sänka filterlivslängden på grund av högre partikelbelastning). Kontakta en expert för att få hjälp med dina luftkvalitetsbehov, klicka här för att hitta ditt lokala Camfilkontor.

Uppdatering av inomhusmiljöer för företag - rekommendationer för luftkvalitet

Titta på vårt webbinar för att lära dig mer om virus och mikrober och hur de beter sig i luften. Lär dig om effekterna av luftfiltrering och fördelarna med olika rena luftteknologier för att minska nivåerna av luftburna mikrober och virus i luften.

 

Till webbinaret

Publicerad den 30 juni 2020