Ta kontroll över korrosionen

Korrosion är en process där nedbrytningen av ett material orsakas av en kemisk reaktion med dess omgivande miljö. Korrosion av elektronisk processtyrningsutrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet och sämre lönsamhet, något som kan bli kostsamt. Men som tur är finns det lösningar för att kontrollera detta och därmed minska riskerna. En kostnadseffektiv lösning är att investera i din filtrering för att förbättra din inomhusluftkvalitet och därmed eliminera de skadliga föroreningarna som orsakar korrosion.

Korrosion av metall sker när en exponerad yta kommer i kontakt med gas eller vätska. Processen påskyndas genom exponering för varm temperatur, fuktighet, syror och salter. Även om ordet "korrosion" används för att beskriva nedbrytning av metaller är alla naturliga och konstgjorda material utsatta för nedbrytning, och nivån av föroreningar i luften kan påskynda denna process. Den ungefärliga kostnaden för korrosion i samhället uppgår till 4% av BNP per år. Korrosion av elektronisk utrustning kan orsaka störningar i produktionen vilket kan leda till lägre produktivitet, sämre lönsamhet och kan även vara en säkerhetsrisk. Detta kan bli kostsamt för ägaren av processen, men det finns lösningar för att kontrollera detta och därmed minska riskerna. En sådan lösning är att investera i din luftfiltrering för att förbättra din inomhusluftkvalitet och därmed eliminera de skadliga föroreningar som orsakar korrosion.

En orsak till korrosion är att luftburna föroreningar som frätande partiklar skapas på grund av de kemiska reaktionerna mellan vätskor och fasta ämnen. Samma vätskor och fasta ämnen, inklusive salt och svart kol, kan interagera med molekylerna i metaller och påskynda nedbrytningen. Dessutom har gasformiga sura föroreningar en viktig roll i korrosion av material, antingen direkt eller indirekt som föregångare till frätande partiklar.

Typiska applikationsspecifika föroreningar är vätesulfid H2S i pappers- och massaindustrin som utsöndras från processen av trämassa och avloppssystemet, samt svaveldioxid SO2 från återvinningspannan. H2S utsöndras också av stora utsläpp från avfallsanläggningar, onshore och offshore oljekällor och raffinaderier. För reaktivitetsövervakning i kontrollrum och andra lokaler har koppar och silver använts under många år och var en standardiserad metod redan 1985. Att använda just koppar och silver är en mycket lämplig kombination. Koppar reagerar med syre och vatten som bildar en sekventiell struktur av Cu2O och CuO och sedan Cu2S om sulfid är närvarande och reaktionen påverkas starkt av relativ luftfuktighet. Silver kommer inte att bilda oxider men är mycket känsligt för reducerade svavelföreningar som vätesulfid och merkaptaner. Reaktionshastigheten regleras av mängden tillgänglig sulfid och mycket lite av relativ luftfuktighet. Från en jämförande exponering av standard koppar- och silverkuponger kan nivåerna för korrosivitet eller reaktivitet uppskattas.

Maximera din vinst och minimera risken för korrosion

Det finns flera sätt att förhindra korrosion från föroreningar som inte kan tas bort vid källan. Att använda ytbehandlingar på alla metaller för att skydda dem från luftburna föroreningar är ett sätt. Det andra du kan göra är galvanisera alla metallprodukter vilket gör dem mer resistenta mot korrosion eller använda mer korrosionsbeständiga material så som 316 rostfritt stål. Vad du också kan göra är att investera i högeffektiva luftfilter (kompaktfilterdjupbäddsfilter och media) för att förbättra din inomhusluftkvalitet och eliminera skadliga föroreningar som bidrar till korrosionsprocessen och exempelvis skydda ställverk och kontrollrum.

Hur du säkerställer att korrosionen är kontrollerad

De låga värdena av korrosion som ofta hittas inomhus leder inte till några skador på material till skillnad från utomhuskorrosion som har visat sig orsaka kollaps av hela broar och andra konstruktionselement på grund av olika typer av korrosion. Korrosion inomhus kan ändock ge allvarliga effekter för elektroniska komponenter och leda till kortslutningar och i värsta fall eldsvådor. De möjliga effekterna av korrosion inomhus har lett till utvecklingen av flera standarder som anger klassificeringssystem för korrosivitet. ANSI Standard, ANSI / ISA S71.04-2013, ”Miljövillkor för processmätning och kontrollsystem: luftburna föroreningar,”. Klassificeringen korrelerar direkt med nivån på frätande effekter i den miljön och standarderna definierar eller karakteriserar miljöer med avseende på deras totala korrosionspotential och mäts i Ångström (Å) -enheter som sträcker sig från milda (G1-nivå) till svår (GX-nivå). För att minska risken för korrosion klassificerar standarden ISO10121-2014 del 1 och 2 och ASHRAE 145: 2015 luftfilterprestanda med hänvisning till processpecifika föreningar och säkerställer molekylär filterprestanda av hög kvalitet.

Det främsta målet för elektrisk och elektronisk utrustning för processkontroll är att upprätthålla 100% drift och tillgänglighet. Avbrott eller funktionsfel kommer att påverka produktionen och intäkterna direkt. Minskar man inte korrosiviteten i tid kan det leda till att utrustning behöver bytas ut, vilket kan bli mycket kostsamt. Den senaste utvecklingen av realtidsmonitorer (ISA Check II) och den långa beprövade tekniken med koppar- och silverkuponger har gjort det mycket enkelt att mäta och utvärdera ett problem innan fel uppstår. Tack vare den långa beprövade kunskapen om partikel- och molekylärfiltrering finns det ett antal filtreringssystem tillgängliga som passar praktiskt taget alla typer av elektriska kontrollrum och datacentra. Dimensionering av molekylära filtreringssystem bör baseras på etablerad vetenskaplig adsorptionsteori, realistiska tester i full skala och simuleringar.

 

Källa

Publicerad den 30 april 2020