Varför högeffektiva filter är viktigt för livsmedelssäkerheten

Livsmedelsindustrin brottas med unika luftkvalitetsproblem som kan riskera hälsan och säkerheten för personalen, produktionsutrustningen och även risk för kontaminering av produkterna. Låt oss titta på hur högeffektiva filter kan bidra till en effektiv och prisvärd lösning. 

Utmaningarna har dagligen intensifierats inom livsmedelsindustrin över hela världen. Från produktåterkallelser till förändringar i de globala livsmedelspriserna ägnar livsmedelsproducenter och förpackningsanläggningar mycket tid på att se över produktsäkerheten. 
 
Liksom i alla andra kommersiella verksamheter kan luftburna patogener, mögelsporer och flyktiga organiska föreningar (VOC) hota livsmedelssäkerheten och kvaliteten. Kommersiella verksamheter som livsmedelsproducenter, mejeriproducenter och dryckestillverkare bör vara mycket uppmärksamma på hur effektiviteten av deras luftfilter är och hur effektiva de är för att skydda människor, processer och den miljö som filtren skyddar. För de flesta är uppgradering till högeffektiva luftfilter ett effektivt sätt att minska hoten från föroreningar och samtidigt förbättra anläggningens luftflöde och sänka underhållskostnaderna.
 
Det första steget är att identifiera luftkvalitetsutmaningarna i din livsmedelsproduktion. I lågriskområden där det är osannolikt att livsmedel innehåller patogena mikroorganismer och normalt inte stöder deras tillväxt på grund av livsmedelsegenskaper som struktur, storlek, utseende, färg eller natur, är luftkvalitetsrekommendationer standard. Torra livsmedel som frukt, grönsaker, spannmål har oftast en låg risk för kontaminering. Följaktligen varierar den minsta möjliga filtreringen. I vissa fall installerar kunden ePM 1-filter eller ISO coarse-filter med en möjlighet att uppgradera till ProSafe-certifierade filter för att minska risken och skydda produktionsutrustningen.

Som alla vet behöver mat som tillagas hålla en hög hygiennivå genom hela processen, på grund av de potentiella kontamineringsriskerna. Detta inkluderar köttproduktionsanläggningar, färdiga matprodukter, glasstillverkning osv. Man kan göra stora vinster om man ser över sin filtrering. För att ta bort de mikrober och andra småpartiklar som existerar i denna miljö, rekommenderas minsta nivå av luftfiltrering motsvarande H13 eller mer i enlighet med EN1822:2019.
 
Diagrammet nedan förklarar hur maten segmenteras baserat på dess egenskaper och hur luftkvaliteten eller inomhusmiljön bestäms.

Betydelsen av specialdesignade filter till livsmedelsindustrin

Oavsett vilken typ av mat som produceras är ren luft en viktig ingrediens i slutprodukten. Förekomsten av föroreningar i en buteljering av livsmedel eller drycker kan hota ett helt varumärke som tagit flera år att etablera. Det är därför viktigt att säkerställa att gällande standarder följs samt regelbunden validering av utrustning och processer tillsammans med luftfiltret.

Om ventilationssystemet i din anläggning är i dåligt skick eller filtreringssystemet inte ger tillräcklig luftkvalitet kan hela produktionsprocessen äventyras. Åtminstone kan dålig luftkvalitet skapa oönskade resultat i maten som produceras och tidigt produktsvinn. I värsta fall kan det leda till katastrof i form av förorenade produkter, dåligt förpackade livsmedel, vilket kan skada konsumenternas förtroende. Luftfilter fungerar som en barriär mellan mat och mikrobiologisk korskontaminering från mögel, bakterier, virus, VOC, fint damm från torra ingredienser och lukt. Molekylär luftfiltrering kan förbättra utrustningens motståndskraft mot korrosion i livsmedels- och dryckesproduktionsanläggningen, samtidigt som det säkerställs att problematiska lukter fångas vid källan och inte sprids i den omgivande atmosfären.

5 viktiga fördelar med högeffektiv luftfiltrering inom livsmedelsindustrin:
1. Hjälp att uppfylla livsmedelssäkerhetsstandarder

2. Skapar produktionseffektivitet och reducerar driftstopp och produktsvinn

3. Skydda anställdas hälsa

4. Bidrar till en förbättrad matupplevelse för kunden

5. Maximera produktionskvaliteten och förläng produktens hållbarhet

Förbättring av kommersiellt ventilationsfilter för luftflöde 

Förutom att avlägsna potentiellt skadliga luftburna föroreningar är det också luftfiltrets uppgift att upprätthålla ett jämt luftflöde genom hela systemet. Camfils högeffektiva filter är särskilt utformade för att fungera med hög filtreringseffektivitet samtidigt som de bibehåller rätt luftflöde på grund av filtrets låga motstånd. Dessutom måste ett luftfilter ha kapacitet att samla stora mängder partiklar i filtermediet samtidigt som det bibehåller ett lågt motstånd. Man benämner detta som ett filters stofthållningsförmåga. Livsmedelsproducenter upplever ofta begränsningar när det kommer till att uppgradera sin filterlösning på grund av ventilationssystemets design, produktionsanläggningens storlek, brist på kunskap om hur ventilationssystemet fungerar och även den interna processen som påverkar partikelnivån.

Ventilationssystemet i den befintliga anläggningen kanske inte är konstruerat för att hantera ökade nivåer av luftombyten såväl som förbättrad filtereffektivitet. När en uppgradering inte är möjlig blir processen utmanande på grund av kostnader. Detta går dock enkelt att lösa med hjälp av Camfils luftrenare. Camfil rekommenderar att man använder en mobil HEPA-luftrenare för att komplettera det befintliga ventilationssystemet för att uppnå de nödvändiga luftombytena som krävs för att hjälpa livsmedelsproduktionsanläggningen.

Välj Camfil

Camfil arbetar med några av de största producenterna av mat och dryck i världen. Oavsett om det är pandemiförebyggande åtgärder, livsmedelssäkerhet, upprätthållande av höga standarder eller annat, står Camfil för sina produkter och avancerade teknik som skyddar människor, processer och miljön sedan 1963. Kontakta oss för ett möte eller analys av din verksamhets luftkvalitet.

PROSAFE I Livsmedelsindustrin

Vi erbjuder ett komplett utbud av ProSafe-filter för livsmedelsindustrin – speciellt designade för användning i känsliga processer som ställer hårda säkerhetskrav och spårningskontroll.

Publicerad den 15 oktober 2020