Filterlösningar på sjukhus: med fokus på patienter och sjukvårdspersonal

Publicerad den 24 juni 2021

Att välja ett billigt ventilationsfilter kommer inte vara den billigaste lösningen långsiktigt. Att skydda patienter är av högsta vikt, men vi får heller inte glömma sjukhuspersonalen som vistas i dessa miljöer varje dag. Vid valet av filter bör man därför alltid ha i åtanke att skydda både sjukhuspersonalen och patienterna.

Camfil skyddar människor, processer och miljön - och ingenstans är luftfiltrering viktigare än inom vården. Nivån av luftburna partiklar ökar i proportion till antalet infekterade i rummet. Oron är inte begränsad till sjukhus, även vårdhem, tandläkarmottagningar och kliniker är i behov av effektiv luftfiltrering.

Hälsovården har strikta krav gällande hygien och patientsäkerhet, men även på produktivitet och effektivitet. Ju snabbare ett rum blir rent, desto fortare kan du påbörja en ny operation. Det är därför viktigt att filtreringslösningarna kan öka produktiviteten, men också minska energiförbrukningen och hjälpa patienten att återhämta sig snabbare.

Hälsa och sjukvård är ett viktigt område för Camfil. Vanlig komfortfiltrering kan många leverera, men när det ställs högre krav där virus, bakterier, radioaktivitet och gaser måste filtreras med hög avskiljningsgrad, måste leverantören kunna uppvisa kvalitetssäkring och i vissa fall testprotokoll. Camfil är världsledande inom luftfilter och lösningar för ren luft. 

UTRUSTNINGEN BYTS UT OCH LUFTKVALITETEN FÖRBÄTTRAS

Camfil har samarbete med många sjukhus och har sett att det fortfarande finns äldre anläggningar som skulle behöva uppgradera sin ventilation. Trenden är dock att kraven höjs och därmed byts utrustning ut och filtreringskvaliteten blir bättre. Vi ser också att fler och fler upptäcker sambandet mellan rening, energi och totalkostnad. Som regel finns det ett samband mellan pris och kvalitet.

Nybyggda sjukhus har normalt sett bra filterlösningar. Utmaningen ligger i att få de befintliga sjukhusen att uppgradera sin utrustning. I vissa fall väntar man på att bygga ett nytt sjukhus, och sedan skjuts investeringarna upp och väntetiden kan vara lång.

LAF ger större säkerhet för infektion eller kontaminering

Det är lättare att få bra luftkvalitet i ett operationsrum om du har ett laminärt luftflöde (LAF-tak med HEPA-filter) snarare än omblandande ventilation. Vid omblandning har du tilluftventiler där ren luft tillförs. Med laminärt luftflöde har större ytor och områden i operationssalen utrustats med ett HEPA-filter vilket gör det lättare att säkerställa ett rent luftflöde över patienten. Detta ger större säkerhet och helt ren luft. Vid omblandning är risken för infektion eller kontaminering större.

Det finns risker med att kortsiktigt försöka spara pengar i installationsskedet då de stora kostnaderna och riskerna visar sig under driftstiden. Detta kan t.ex. leda till förhöjda energikostnader i tillägg till den ökade infektionsrisken. Den möjliga besparingen att köpa en billig lösning är ofta mycket mindre än den eventuella risken för om-operationer, till exempel höftoperation.

Den möjliga besparingen att köpa en billig lösning är ofta mycket mindre än den eventuella risken för om-operationer, till exempel höftoperation

Det är dock inte bara valet av don som avgör luftkvaliteten, rutiner och arbetsmetoder spelar också in.

Safe-change

Camfil uppmuntrar starkt till att investera i säkerhetsskåp på sjukhus. Med så kallad bag-in-bag-out (BIBO) metod kan driftpersonalen byta filter med hjälp av en tät påse som förhindrar kontakt med farliga föroreningar och att virus och bakterier inte sprids i rummet. Det är viktigt att inte bara sanera rum där patienter med farliga infektioner behandlats utan också säkra personalen arbetsmiljö.

Glöm inte de anställdas säkerhet

Under de senaste åren har fokus varit högre på farliga bakterier, virus och sårinfektioner. Sjukhus har investerat i robotar som dekontaminerar rum (väteperoxid, etc.), men vi ser allt för lite fokus på frånluften och rutiner för filterbyten. Se vår video hur du på ett säkert sätt byter luftfilter. Kontakta oss gärna för mer information och hjälp.

luftrenare på sjukhus

Safe-change

CamSafe 2

säkert filterbyte