AVSVAVLING AV BIOGAS MED CAMPURE 32

Avsvavling av biogas med CamPure 32

CamPure 32 är Camfils nya idealiska molekylära filtreringsmedia för avlägsnande av svavelväte vid produktion av biogas i anaerobiska processer.

G.A.E.C de la pépinière

GAEC de la Pépinière är en jordbrukssammanslutning med gemensam drift som grundades 1987 i Saint Aubin de Bonneval (nordvästra Frankrike) av 4 partners. Sammanslutningen sysselsätter nu 1 person och innefattar 230 hektar blandade grödor (vete, majs m.m.) i tillägg till boskapsuppfödning (120 mjölkkor och uppfödning av kalvar).
 

METANJÄSNINGSANLÄGGNING

Metanjäsningsanläggningen startades 2012 med en investering på 900 000 €. 
Anläggningen består av en rötkammare, en efter-rötkammare, ett förvaringsmagasin för råvaran och ett magasin för de flytande rötresterna. Biomassråvaran består till 70 % av fast och flytande gödsel och kompletteras med 30 % växtmassa (vete, majs och fånggrödor).

BIOGASEN

Biogasen konverteras till värme och el (kraftvärmeverk) med en 250 kW Scania Dual Fuel engine. Den genererade värmen används på gården, medan elen säljs och matas in i det lokala kraftnätet. Metanjäsningsanläggningen producerar cirka 150 m³/h biogas, som är förorenad med stora mängder svavelväte (H2S).   För att skydda motorn mot korrosion måste H2S avlägsnas från biogasen. Motorkorrosion leder till oplanerat underhåll, driftstopp och nedsatt processeffektivitet.   

För att ta bort H2S erbjuder Camfil  CamPure 32 – ett specifikt molekylärt filtreringsmedia med hög H2S-adsorptionskapacitet.

ETT MEDIA MED HÖG ADSORBERANDE EFFEKT

Camfil erbjuder marknaden ett kostnadseffektivt media för avlägsnande av svavelväte, som genereras under produktion av biogas i samband med anaerobisk rötning: CamPure 32. Denna högkvalitativa kemiska adsorbent är en kombination av adsorbenter, som behandlats i en särskild kemisk impregneringsprocess. Detta media innehåller ett lägre damminnehåll jämfört med klassiskt kol och har 
dessutom längre livslängd. 
CamPure 32 är certifierat enligt UL 900. De låga antändlighetsegenskaperna gör det till ett mycket säkrare media än kol. Detta är en viktig funktion för användning i en miljö där antändning av adsorbentmedia är en överhängande risk, till exempel vid biogasproduktion.
 
 
 

BEVISAD EFFEKTIVITET UNDER VERKLIGA DRIFTSFÖRHÅLLANDEN

En utvärdering av CamPure 32 under verkliga driftförhållanden utfördes på GAEC de la Pépinière tidigt 2019. 500 liter aktivt kol från det befintliga filterkärlet ersattes av CamPure 32 utan några modifieringar. 
Koncentrationen av H2S uppströms, före filtrering, varierar vanligtvis mellan 150 och 200 ppm. Efter filtreringen ska H2S-koncentrationen nedströms vara under 10 ppm för att säkerställa motorns tillförlitlighet. Över denna tröskel stoppas biogastillförseln till motorn automatiskt för att skydda den mot skador som resultat av svavelvätesangrepp. 
Efter 4 månaders drift med CamPure 32 förblir H2S-koncentrationen nedströms stabil under tröskelvärdet (se schemat).
 

Campure 32 levereras i 500 kg storsäckar eller i 28 l-kartonger.

PASCALS OCH PIERRE-CHARLES YTTRANDE IAKTTAGELSER GÄLLANDE GAEC  

”CamPure 32 har fördelen att ha ett förmånligt pris jämfört med annat aktivt kol på marknaden samtidigt som det uppvisar en utmärkt H2S adsorptionsgrad. Produktens livslängd bör sannolikt vara längre, vilket gör det möjligt för oss att fördröja materialbytet. 
Vi kunde också märka att mängden damm under påfyllning från dunk och senare tömning var låg.” 

 

HUVUDSAKLIGA FÖRDELAR MED CAMPURE 32:

Högkvalitativ kemisk adsorbent
Idealisk för biogasprocesser
Effektiv för behandling av svavelväte (H2S), svaveldioxid (SO2) och kvävedioxid (NO2)
UL 900-klassad i fråga om antändlighet
Levereras i 500 kg storsäckar eller i 25 kg-kartonger
Vakuumförpackat för att säkerställa hög kvalitet och låg dammhalt

 
Publicerad den 7 maj 2021