Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin

Publicerad den 20 augusti 2021

INOMHUSLUFTKVALITET I METALLINDUSTRIN

Vi andas var fjärde sekund, det motsvarar cirka 22 000 andetag om dagen. I stadskärnor där luften är väldigt förorenad innehåller varje andetag mer än 25 miljoner partiklar. Dock kan luftkvaliteten inomhus vara upp till 50 gånger mer förorenad än utomhusluften. Vi andas in fint damm, virus och bakterier och utsätts också för många andra hälsofarliga partiklar och luftföroreningar.

Var kommer egentligen alla föroreningar i från?

Källor för luftföroreningar - Luftföroreningar har ett antal naturliga källor och många av dessa föroreningar är normalt stora i storlek. Källorna inkluderar t.ex. pollen, sandstormar, skogsbränder och vulkaner. Vi människor skapar många källor som producerar mängder små partiklar i uteluften. Faktum är att människan är den som ligger bakom den absolut största delen av de minsta partiklarna. De uppstår särskilt i förbränningsprocesser som orsakas av fordon, kraftverk, byggarbetsplatser och industri. Människan skapar också mängder av partiklar även inomhus. Dessa inkluderar t.ex. textildamm, hudfragment, partiklar och aerosoler som släpps ut från kopiatorer, förbränning av trä, kol och ljus.

Läs mer om luftföroreningar inomhus här.

De farligaste partiklarna

Inandning av den minsta och farligaste partikelstorleken PM1 (<1 µm och mindre) är den främsta hälsoriskfaktorn. Den består mestadels av nanopartiklar och små partiklar. De flesta PM1-partiklar kommer från ofullständiga förbränningsprocesser. De kan tränga in i vårt blodomlopp och bidra till dödliga sjukdomar så som hjärtinfarkt, lungcancer, demens, emfysem, ödem och annan allvarlig sjukdomar, vilket leder till förkortad livstid.

FÖRSTÅ PM1

Inomhusluften är ofta väldigt förorenad inom metallindustrin

I metallindustrin mäter vi ofta mycket höga koncentrationer av fina partiklar. Många gånger överstiger värdena motsvarande partikelhalter vi ser i storstäder, som t.ex. Peking. Och därmed också många gånger, ofta flera gånger om, rekommendationerna från WHO och EU för vad som klassas som god luftkvalitet.

Svetsning, slipning och laser/plasmaskärningsprocesser producerar enorma mängder PM1-partiklar och olika gaser som inte kan avlägsnas från andningsluften genom enbart ventilation. Dessa processer kräver ett effektiv stoftavskiljningssystem med tillräcklig filtreringsgrad, vilket också betyder HEPA H13 slutfilter när luft återcirkuleras. I vissa fall också molekylär filtrering för gaser. Många länder har lagstiftning som säger att anställda som arbetar inom metalltillverkning måste testas regelbundet. Ofta mäts endast nickel och krom, men alla PM1-partiklar kan vara skadliga.

 
 

FÖRORENINGAR

 

KÄLLOR

 

EFFEKT

 

Kvävedioxid

Förbränningsprocesser, t.ex. svetsning och skärning

Luftvägsinflammatoriska symptom hos människor och sänkt lungfunktion
 

Marknära ozon

Industriella utsläpp, särskilt vid svetsning, avgaser, bensinångor och kemiska lösningsmedel Bröstsmärta, hosta, halsirritation och täppa, förvärrad astma och andra lungsjukdomar
 

Svaveldioxid

Förbränning av fossila bränslen Andningsvägar och astma ökar, huvudvärk och generellt dålig hälsa
 

Tungmetaller - arsenik, krom, kadmium, bly, kvicksilver och nickel

Förbränningsprocesser, t.ex. svetsning och skärning Skador på blod, hjärta, lever, njurar och andra organ, liksom reproduktions- och andningsorgan, bromsar mental utveckling, allergiska hudreaktioner

Camfil har många lösingar på problemet

I de flesta fall kan damm och små partiklar extraheras direkt från källan med hjälp av tillbehör som olika utsugssystem. Eftersom mängden damm är så stor måste själva filterenheten ha ett automatiskt filterrengöringssystem som rensar filtret regelbundet, och samlar dammet i en behållare som är lätt att tömma. Camfil har det största sortimentet på marknaden, till exempel Camfil APC Gold Series X-Flo, som även täcker ATEX-krav i explosiva dammapplikationer.

Vid svetsning av stora komponenter mitt på golvet räcker en vanlig ventilationslösning ofta inte till. Då kan svetsrök hanteras med ett system som kallas Push/Pull. Då används en kanal på väggen som tar bort smutsig luft (Pull) och leder den till filterenheten. Effektiv filtreringsnivå med HEPA H13 separerar också små partiklar och ren luft blåses tillbaka till lokalen med hjälp av en egen kanal (Push). Eftersom luft återcirkuleras finns det inga problem med lufttrycksbalansen och systemet sparar dessutom mycket energi.

Om rök eller mängden damm i produktionen är låg är en lösning att använda en fristående luftrenare, Camfils CamCleaner 6000. Den har inte ett automatiskt filterrengöringssystem utan stor filteryta i flera steg med slutfilter HEPA H13. Denna luftrenare täcker ett stort område och samlar små partiklar effektivt från andningszonen, särskilt när den placeras på golvet och inte uppe i takhöjd. 

Camfil tillhandahåller lösningar för både ventilationsfiltrering och industriell kontamineringskontroll samt mättjänster för övervakning av luftkvalitet.

*Rapportreferenser, länkar och ytterligare information och siffror finns att läsa här.