Så förändras luftkvaliteten på vintern

Under vintern känns luften både klar och frisk tack vare kylan. Men saker och ting är inte alltid som det verkar. Sanningen är att det oftast finns en högre koncentration av luftföroreningar i utomhusluften under vinterhalvåret.

Under vintern känns luften ofta både klar och frisk tack vare kylan. Men saker och ting är inte alltid som det verkar. Sanningen är att det oftast finns en högre koncentration av luftföroreningar i utomhusluften under vinterhalvåret.

Med rätt filtreringslösningar kan du dock förbättra din inomhusmiljö markant och undvika de farliga partiklarna som förorenar. Om du byter till bättre filter med högre prestanda, eller köper in en luftrenare kommer du troligtvis samtidigt reducera sjukfrånvaro, sänka energikostnader och öka dina medarbetares prestationsförmåga. Oavsett vilken ventilationslösning ni har i dagsläget finns det alltid åtgärder som förbättrar inomhusluften på din arbetsplats, vare sig du jobbar på kontor, lager eller i fabrik. Det behöver dessutom inte kosta skjortan.

Bättre på landet än i stan

De som bor i städer tenderar att bli mer påverkade av höga partikelhalter än de som bor på landsbygden. Befolkningstätheten i städerna gör att luftföroreningar bildas i större skala, till exempel från vägtransporter. Luftföroreningar består förenklat av partiklar i olika storlekar: grova partiklar, fina partiklar och ultrafina partiklar (nanopartiklar) bland annat. Luftföroreningar innehåller också kvävedioxid eller marknära ozon och kan orsaka hälsoproblem hos människor. Detta beräknas kosta samhället cirka 56 miljarder kronor årligen (enligt Europeiska Revisionsrätten).

På senare år har synen på de skador som luftföroreningarna orsakar förändrats. Studier visar tydliga samband mellan negativa hälsoeffekter och halter av föroreningar i utomhusluften. Det har visat sig att hälsoeffekterna uppstår vid ännu lägre nivåer än vad man tidigare trott. Partiklar från trafikavgaser, särskilt de minsta partiklarna, är de som är förknippade med störst hälsorisker och kostnader.

Fina och ultrafina partiklar (nanopartiklar) är så pass lätta att de är svåra att mäta i vikt och massa. De bidrar i liten utsträckning till den totala partikelmassan men är samtidigt flest i antal. Det betyder att de tillsammans utgör en större yta och är mer kemiskt reaktiva än grövre partiklar. Det gör att de kan orsaka större skada när du andas in dem.

Naturvårdsverket larmar om allt giftigare luftföroreningar i städer under vintertid. Det kan bero på att utsläppen är som störst då, eftersom bilar kallstartas.

Frisk luft inomhus

Som enskild individ kan du inte göra mycket åt utomhusluften, men däremot kan du påverka och förbättra luften inomhus. I ventilationssystem finns luftfilter som påverkar koncentrationen av föroreningar i luften. Det finns olika filter och olika filterklasser på tilluftsfilter. Tilluftsfilter med låg filterklass släpper igenom alla skadliga luftföroreningar medan filter med högre filterklass reducerar föroreningarna.

Om du önskar ännu renare luft än vad den vanliga ventilationen klarar av att ge, då är luftrenare ett bra alternativ. Luftrenaren fungerar som ett komplement till din befintliga ventilation och funkar bra till exempel på skolor eller kontor där det är önskvärt med bättre kvalitet på inomhusluften. Särskilt bra är det med luftrenare i lokaler i stadsmiljö, eftersom det finns högre koncentrationer av luftföroreningar där.

För att luftrenaren ska fungera optimalt behöver den vara anpassad för rätt luftreningsyta. Välj en renare som arbetar med passiv teknik, alltså med mekaniska filtermekanismer för partiklar och upptagning av gaser. Risken med andra tekniker är att luftrenaren alstrar ozon och laddade partiklar, och det vill du inte.

Det är känt att kontorspersonal arbetar bättre i rätt rumstemperatur och på kontor med bra kvalitet på inomhusluften. Som arbetsgivare kan du alltså spara stora pengar på högre produktivitet och minskad korttidssjukfrånvaro med ett välfungerande installationssystem och god inomhusmiljö.

KÄLLOR:

Europeiska Revisionsrätten
Naturvårdsverket rapport Frisk luft 2019
Adnan Ploskić, forskare på KTH Byggvetenskap och verksamhetsutvecklare på Bravida Sverige.

Publicerad den 27 april 2020