Val av filterklass enligt EN 16798-3

Över hela världen görs mätningar av föroreningar i utomhusluften, informationen samlas i WHO:s databas och kopplingar görs till globala gränsvärden. De fraktioner som mäts i utomhusluften idag är PM10 och PM2,5 (massan av partiklar mindre än 10 µm resp. 2,5 µm) och vissa gaser.

Gränsvärden enligt WHO: 

  • Årsmedelvärde för PM2,5 < 5 μg/m3
  • Årsmedelvärde för PM10 < 15 μg/m3

Det har inte kunnat identifieras några riskfria tröskelvärden, därför syftar gränsvärdena från WHO till att uppnå så låg partikelkoncentration som möjligt.

Tyvärr mäts inte PM1, PM1 är dock en mycket viktig partikelfraktion att ta hänsyn till då det är de minsta partiklarna som är de mest hälsofarliga. 

 

EN 16798-3 samt val av filterklass enligt Eurovent 4/23

EN 16798-3 är en uppdaterad standard med rekommendationer för ventilation och inomhusluftkvalitet (tidigare EN 13779). Standarden delar in kvaliteten på uteluften i tre kategorier gällande partikelföroreningar ODA 1, 2 och 3 (ODA = Out door air). Tilluftskvaliteten delas in i fem kategorier SUP 1-5 (SUP = Supply air). Partiklarna i ODA och SUP vägs och enheten som används är µg = Mikrogram/m3 luft.

Exempel på tilluftskvalitet och användningsområden:

  • SUP 1 används där det finns höga hygienkrav, såsom på sjukhus, laboratorier, renrum, läkemedelsindustrin etc.
  • SUP 2 används för medelhöga hygienkrav och i rum för permanent uppehåll, till exempel dagis, skolor, kontor, hotell, hem, teatrar, biografer, museer etc.
  • SUP 3 används för grundläggande hygienkrav och i rum för tillfälliga vistelser, som förvaring, köpcentrum, tvättstuga, serverrum, kopieringsrum etc.
  • SUP 4 används där det inte finns hygienkrav och i rum med kortare vistelser, som toaletter, förråd, trapphus etc.
  • SUP 5 används i produktionsområden och rum utan boende, till exempel inom tung industri, avfallsrum, parkeringsgarage etc.
Eurovent broschyr tredje upplagan på svenska

Rekommenderad minsta filtreringsgrad utifrån ODA- och SUP-kategorier

Eurovent Association har tagit fram en rekommendation som ger vägledning i val av filterklass enligt EN ISO 16890. I tabellen nedan kan man utläsa de minsta rekommenderade filtreringsgraderna utifrån ODA och SUP som definieras i standarden EN 16798-3. Ju högre krav man har på tilluften desto högre krav ställs det på filterklassen.
 
ODA – Outdoor air
SUP – Supply air

Exempel 1

Om du befinner dig i ett område där uteluftens PM2,5 partikelkoncentration är upp till 7,5 µg/m3 (ODA2) och du vill ha en tilluftskvalitet på mindre än 2,5 µg (SUP2), rekommenderas du att använda ett ePM1 70 %-filterenligt tabell ovan.

 Tilläggsrekommendation för gasfiltrering

Enligt bestämmelserna i EN 16798-3:2017, rekommenderas att använda gasfiltrering som komplement till partikelfiltrering i följande kombinationer av luftkvalitet, se tabell nedan.
 
Publicerad den 30 november 2020