PM1 - det nya fokuset för att skydda människors hälsa

Luftkvaliteten i omgivningen har förbättrats avsevärt de senaste decennierna genom en rad åtgärder för att minska skadliga utsläpp. Emellertid finns övertygande bevis på att nuvarande nivåer av luftförorening fortfarande utgör ett hot mot människors hälsa.

Bland andra organisationer så har Väldshälsoorganisationen (WHO) - i sin roll som vakthund för internationell folkhälsa - varnat extra för faran med partiklar (PM) i rapporter och uttalanden. 

WHO:s ansträngningar har också förstärkts av frekventa publicerade tidningsrapporter, vetenskapliga studier, vetenskapliga artiklar och varningar från regeringar om de negativa hälsoeffekterna av luft av dålig kvalitet, och de sjukdomar som luftföroreningar kan orsaka eller förstärka. Bevisen finns online: försök att googla "air pollution and health effects" (luftföroreningar och hälsoeffekter) och du kommer att få flera miljoner träffar på en halv sekund. 

Så hälsoeffekterna av att andas dålig luft, särskilt i världens mest förorenade städer, är väl dokumenterade. Luftföroreningar beräknas nu vara orsaken till flera miljoner för tidiga dödsfall varje år. Det anses också vara en av de största riskfaktorerna för död och den största riskfaktorn för olika sjukdomar. 


De olika partiklarna 

De vanligaste partiklarna i luften är:

  • PM1 – partiklar <1 μm i storlek. Exempel: stoft, förbränningsartiklar*, bakterier och virus.
  • PM2.5 – partiklar <2.5 μm i storlek. Exempel: pollen, sporer och andra organiska partiklar.
  • PM10 – partiklar <10 μm i storlek. Exempel: grövre finare stoft och organiska partiklar.
  • Coarse – grova partiklar ofta 10 μm eller större. Exempel: synligt grovt stoft, sand, löv, hår och andra organiska partiklar.

PM är en blandning med fysikaliska och kemiska egenskaper som varierar beroende på plats. Dess källor är konstgjorda eller naturliga. Därför varierar luftföroreningar från plats till plats. Att spendera en dag på gatorna i Beijing till exempel har samma negativa effekt på dina andningsvägar som att stanna 30 dagar i Paris. Det bör dock noteras att människor reagerar olika på dålig luftkvalitet beroende på deras känslighet i luftvägarna. 

Vid inandning påverkar PM10, PM2,5 och PM1 kroppen på olika sätt. Deras förmåga att fastna i kroppen där de kan bilda depåer, beror på deras storlek och huruvida de kan passera genom luftvägarnas slemhinnor. 


Vikten av bra inomhusluft 

Hur kan vi stoppa PM från att invadera våra inomhusutrymmen, där människor spenderar runt 90 % av sina liv? Tyvärr kan vi inte undvika utomhusluftföroreningar genom att stanna inomhus då det ingår i ventilationssystemets funktion att blanda utomhusluft med inomhusluft. 

Om luften inte filtreras effektivt och rengörs finns risk för att inomhusluften innehåller en stor mängd skadliga partiklar som tränger in i människors luftvägar och cirkulationssystem. Dessa partiklar och andra ämnen kan kombineras med de som redan finns i byggnaden och bli mer aggressiva och skadliga, vilket gör att inomhusluftförorening många gånger är lika farlig som utomhusluften. 

Men med luftfilter i luftaggregat kan en betydande del av dessa skadliga utomhuspartiklar stoppas innan de sprids genom ventilationssystemet. Det betyder att det är möjligt att förbättra inomhusluften till en acceptabel nivå i förorenade städer som London, Paris, Los Angeles, Peking och New Delhi genom att använda ventilationssystem. 

Om en mobil luftrenare installeras i rum som en extra åtgärd kan en kontinuerlig hög luftkvalitet uppnås, även om mängden partiklar och andra ämnen i utomhusluften varierar. 

PM1 är skadligast

Idag övervakar WHO och EU PM2,5 och PM10 och rapporterar om de negativa hälsoeffekterna av dessa partiklar och deras förmåga att tränga in i våra lungor och orsaka andnings- och kardiovaskulär morbiditet och sjukdom. 

Men för att erbjuda en riktigt hälsosam och produktiv inomhusluftmiljö i områden med mycket luftföroreningar behöver ventilationssystemen använda filter som kan avlägsna PM1-partiklar - de minsta partiklarna och de mest skadliga. 

Våra lungor är ett lätt byte för PM1. Vid inandning transporteras PM1-partiklar till det djupaste djupet i lungorna där en betydande del av dem passerar genom alveolernas membransystem (de miljoner små säckarna i våra lungor där O2 och CO2 utbyts), går in i blodomloppet, skadar de intre väggarna i artärerna och tränger in i vävnaden i hjärt-kärlsystemet och kan därefter sprida sig till organ. 

I värsta fall kan PM1 bidra till dödliga sjukdomar som hjärtinfarkt, lungcancer, demens, emfysem, ödem och annan allvarlig sjukdom vilket leder till för tidig död. 


Partikelfiltrering idag

Filter är som arbetshästar i ventilationssystem och effektiviteten som vanligtvis används idag är ePM1 60%.

Då filter påverkar inomhusluftkvaliteten (IAQ) avsevärt blir det allt viktigare att välja rätt filter och avskiljningsgrad för de partiklar man vill fånga. Det är inte lätt idag då det finns olika regionala standarder som tillämpar olika metoder för filtertestning och klassificering vilket förhindrar korrekta produktjämförelser. Nuvarande standarder är också kända för att ha begränsningar och generera resultat som är långt från hur filter presterar i verkliga livet. 

Filter finns idag för att möte de strängare kraven för att avlägsna PM1, till exempel Camfils Opakfil ES, Hi-Flo XLT7 och Hi-Flo M7.

Förutom att välj rätt partikelavskiljningsgrad finns andra viktiga produktegenskaper att överväga, såsom lång livslängd, lågt tryckfall och låg energiförbrukning. Förutom deras höga avskiljningsgrad är Camfil-filter kända för att vara "energihjältar" eftersom de sparar många kilowattimmar el, vilket är dokumenterat i tusentals kund-case. När byggnadsägare köper kvalitetsfilter från Camfil för hög inomhusluftkvalitet (IAQ) så drar de också fördelar av att betala den lägsta totala ägandekostnaden (TCO) för sin filtreringslösning. 

Ditt närmaste Camfil-kontor eller representant ger er gärna råd om rätt filter för er byggnad och plats. För extra inomhusluftfiltrering i förorenade stadsmiljöer erbjuder Camfil även avancerade luftrenare för både partikel- och molekylärfiltrering. De senare används alltmer på kontor och i butiker i stora internationella städer som har problem med luftföroreningar.

* Dieselmotorns utsläpp anses vara den primära källan och WHO klassificerade diesel som cancerframkallande år 2012.

 

 

 

 

Publicerad den 27 november 2018