Välj rätt luftfilter med hjälp av livscykelkostnad, LCC

Den viktigaste uppgiften för ett filter är att minska mängden partiklar och föroreningar i ventilationsluften för att ge en hög kvalitet på inomhusluften (IAQ), därför ska aldrig låg energiförbrukning prioriteras framför effektiv filtrering och god luftkvalitet. Däremot behöver inte detta vara ett motsatt förhållande. Att spara energi är inte det viktigaste skälet, men det är en aspekt vi ändå ska ha i åtanke. Det finns dock vinster att göra om man ser över vilka filter man har i fastigheten och hur de påverkar energiförbrukningen utan att kompromissa med människors hälsa.

Vi är alla medvetna om att luftföroreningar kan påverka hälsan. Det finns många bevis och samband och man hittar hela tiden nya hälsoeffekter. Därför är det otroligt viktigt med en bra inomhusmiljö och valet av filterlösning. Ett filters viktigaste uppgift är att reducera partiklar och föroreningar.

Det första steget är att ta reda på vilken reningsgrad som krävs. Detta kan man t.ex. få tips och råd om i ISO standard 16798-3 eller Eurovent 4/23. När väl kraven på filtreringsgraden fastställts kan rätt filterlösning väljas. Därefter är det viktigt att se till att kravet på partikelavskiljning tillgodoses under hela systemets livslängd. Sedan optimeras tryckfall och luftflöden för att reducera energianvändningen.

Man vet att de flesta farliga partiklar som finns inomhus kommer utifrån, och enda sättet att inte få in dessa till kontor, skolor, sjukhus etc., är att stoppa dem med ett effektivt tilluftsfilter.

Hur mycket energi kan du spara med rätt filter?

Spara energi utan att påverka filtrets effektivitet!

För att hålla ett så lågt tryckfall som möjligt och därmed spara energi inom de olika filterklasserna, är filtrets konstruktion/ utformning av största vikt. Genom att öka mängden filtermedia, välja rätt media och optimera påsarnas form resulterar detta i lägre tryckfall.

Genom en konisk sömnad invändigt som motverkar att påsarna blåser samman (blockerar filteryta) främjas luftgenomströmningen ytterligare vilket även minskar energiförbrukningen. Detta utan att ge avkall på filtrets effektivitet (avskiljningsgrad).
Skillnaden på runda filterpåsar mot koniskt sydda filterpåsar

Viktigt att tänka på:

  1. Välj filter efter önskad filtreringseffekt
  2. Välj det filter som ger lägst energipåverkan
Se hur mycket pengar du kan spara genom att välja rätt filter

Alla luftfilter kan klassificeras från A+ till E, där A+ står för den lägsta energiförbrukningen och E för den högsta.

Klassificeringen ger kunderna en bättre förståelse för den årliga energiförbrukningen, genomsnittlig effektivitet och lägsta effektivitet. Man kan tydligt se att ett A+ filter bidrar till minskad energianvändning och koldioxidutsläpp. Baserat på en omfattande certifieringsprocess måste Euroventcertifierade produkter visa årlig energiförbrukning (kWh/år) specifikt för varje ISO-effektivitetsbetyg och testas i oberoende laboratorier och genom stickprover hos tillverkaren. Den certifierade datan finns tillgänglig på Eurovents hemsida: www.eurovent-certification.com

LCC

Life cycle cost eller på svenska livscykelkostnad, visar på användarens kostnader för rengöring av luften under hela brukarfasen.
Hur man räknar LCC (TCO)
Hur man räknar ut energianvändning

Miljöpåverkan 

För att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är tar man fram en så kallad livscykelanalys (LCA). Det är en metod för att bedöma en produkts miljöpåverkan där målet är att få en översikt över hur stor den totala miljöpåverkan är under en produkts livscykel från råvaruutvinning, via tillverkningsprocesser och användning till avfallshanteringen, inklusive alla transporter och all energiåtgång under hela livscykeln av produkten. 
Ett filters livslängd och miljöpåverkan
Filtrets livslängd är helt avgörande för filtrets miljöpåverkan. Den mängd energi fläkten använder för att dra luften genom ett luftfilter står för ca 90 % av filtrets totala klimatpåverkan.

Den absolut viktigaste åtgärden för att minska miljöpåverkan från användning av luftfilter är alltså att minska medeltryckfallet över filtret eftersom det påverkar energianvändningen. Läs mer om hur Camfil arbetar med miljöpåverkan.
LCA över Camfils filter Hi-Flo XLT
Vill ni lära er mer om vikten av bra filtrering och de olika tekniker och lösningar som finns är ni välkomna att anmäla er till våra utbildningar här.

Beräkningsverktyg för LCC

Camfil har tagit fram ett verktyg för att beräkna och analysera livscykelkostnaden för våra filter. Vi hjälper er gärna med beräkningar och att välja rätt produkt. Du kan även få tillgång till verktyget och testa på egen hand. 

Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan så hjälper vi dig vidare. 

Kontaktformulär

Publicerad den 12 februari 2021