Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt

FN:s globala mål nummer 8 handlar om att alla människor ska ha ett arbete med goda arbetsvillkor och främja en inkluderande hållbar ekonomisk tillväxt.

För oss som arbetar på Camfil är det viktigt att vi har en arbetsplats som ger alla samma möjligheter. Vi står för jämställdhet och mångfald och vi värdesätter de unika idéer som varje anställd bidrar med. Camfil har därför valt att GEEIS-certifiera sig (Equal opportunities and diversity).

Det här arbetet startar redan vid rekrytering av ny personal. För att underlätta vid nyrekryteringar använder vi en global rekryteringsprocess (STAIRS) som väljer de bästa kandidaterna baserat på öppenhet, rättvisa och respekt.

Vi jobbar också med systematiskt arbetsmiljöarbete. Vad menar vi med det då? Jo, det innebär att vi som arbetsgivare ska undersöka, förbättra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs. Det här gäller både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Vi har flera utsedda skyddsombud runt om i verksamheten som företräder arbetstagarna i arbetsmiljöfrågor, men det är även viktigt att alla anställda förstår sitt personliga ansvar i det dagliga arbetet. Det handlar om att arbeta med ständiga förbättringar och det gör vi bl. a.  genom att rapportera olyckor, aj, oj och presumtiva risker som uppstår i verksamheten. Det är viktigt för oss att förebygga eventuella incidenter innan de uppstår. 

För oss på Camfil är det en självklarhet att vi följer gällande lagar, avtal och föreskrifter. Därav följer vi även upp att våra intressenter, så som leverantörer och distributörer, följer vår Code of Conduct. Genom att vi ställer krav på de företag vi samarbetar med ser de också till att ge sina anställda anständiga arbetsvillkor. Om vi har ett gott samarbete med våra intressenter så leder det till en hållbar ekonomisk tillväxt. 

Vår Communication on Progress finns publicerad på UN Global Compacts hemsida och vill ni läsa mer om vårt globala Hållbarhetsarbete kan ni klicka här.   
Publicerad den 27 april 2020