Vilka är effekterna av korrosion?

Några av effekterna av korrosion inkluderar en betydande försämring av naturliga och historiska monument samt ökar risken för katastrofala utrustningsfel. Korrosion orsakas av luftföroreningar vilket också blir värre över hela världen.

En av konsekvenserna av luftföroreningar som sällan talas om är korrosionseffekten på konstgjorda material över hela världen. I takt med att luftföroreningsnivåerna har stigit i industrialiserade länder har det också skett en motsvarande ökning av korrosionsnivåerna. Men detta påverkar inte bara konstgjorda monument; det påverkar också saker som är närmare hem som fordon, hushållselektronik, utomhusmöbler och hushållsredskap.

Dessutom kan korrosion orsaka skador på kommunikations-/datacenter, industriella processkontrollanläggningar, känslig produktion och lokaler för kulturarv. I samtliga nämnda applikationer måste man mäta korrosiviteten. Ladda ner vårt White Paper (eng) om Measurement of Corrosivity här.

Korrosion försämrar också viktig infrastruktur som stålförstärkta motorvägar, elektriska torn, parkeringsstrukturer och broar. Kort sagt, korrosion är ett ämne som behöver utredas ytterligare så att du kan förstå hur denna dolda försämring kan påverkar dig.

Vad är korrosion?

Korrosion är processen för nedbrytning av ett material som orsakas av en kemisk reaktion av dess omgivning. Korrosion av metall inträffar när en exponerad yta kommer i kontakt med en gas eller vätska och processen påskyndas genom exponering för varm temperatur, syror och salter.

Även om ordet "korrosion" används för att beskriva nedbrytning av metaller är alla naturliga och konstgjorda material utsatta för nedbrytning och nivån av föroreningar i luften kan påskynda denna process.

Anledningen är att luftburna föroreningar som korrosivt particulate matter (PM) skapas på grund av de kemiska reaktionerna mellan vätskor och fasta ämnen. Samma vätskor och fasta ämnen, inklusive salt och svart kol, kan interagera med molekylerna i metaller och påskynda nedbrytningen. Dessutom har gasformiga sura föroreningar en viktig roll i korrosion av material, antingen direkt eller indirekt som föregångare för frätande partiklar (PM).
 
Faktum är att svaveldioxid som genereras av kraftverk och fordonsutsläpp är en av de största bidragarna till korrosion. Svaveldioxid är särskilt aggressiv mot kopparkontakter som används i elektronisk utrustning.
 
Höga halter av svaveldioxid kan också skada träd och växter genom att förstöra lövverk och hämma framtida tillväxt. En analys nyligen gjord av Greenpeace säger också att höga halter av svaveldioxid också resulterar i katastrofala luftföroreningar och för tidiga dödsfall. (1) 

Med andra ord hjälper svaveldioxid inte bara att bryta ned metall och andra material. Det resulterar också i katastrofala luftföroreningar som har vissa skadliga hälsoeffekter. Den amerikanska miljöskyddsbyrån (EPA) har funnit att kortvarig exponering för svaveldioxid kan förvärra astmasymptom och medföra ansträngd andning. (2)

Korrosionsstudie om atmosfären

En nyligen genomförd studie om atmosfärkorrosion har hjälpt till att belysa hur luftburna föroreningar direkt påverkar metaller i en industriell stadsmiljö.

Forskare började avhandlingen med att atmosfärisk korrosion av metaller och deras blandning är mycket vanligt i den industriella stadsmiljön på grund av den höga koncentrationen av frätande föroreningar i luften. (3)

Med andra ord hade forskarna en teori om att luftföroreningar i en storstad skulle påskynda korrosionsprocessen och hjälpa till att bryta ned metaller snabbare än om föroreningarna låg på en lägre nivå.

För att testa denna teori exponerade forskare olika metallprover för en industriell stadsmiljö under 12 månader för att fastställa effekten av luftburna partiklar och korrosionshastigheten. De valde ett område inom den stad som utsattes för testet som hade en hög nivå av föroreningar.

Studien visade att metaller korroderade i mycket snabbare takt under vintern när föroreningsnivåerna var som högst. Denna ökning av föroreningar orsakades av högre utsläpp genererade av närliggande kraftverk och värmeanläggningar, såväl som från fordonsutsläpp och värmugnar som användes i stor utsträckning på grund av det kalla vädret.

De vanligaste föroreningarna som accelererade korrosionen var svaveldioxid, koldioxid, damm och fuktighet.

Ytterligare föroreningar som resulterar i höga korrosionsnivåer inkluderar vätesulfid genererad av avfallsanläggningar, geotermisk aktivitet eller anaerob nedbrytning av organiskt avfall; kvävedioxid från trafik- och förbränningsprocesser, saltsyra, klor, ättiksyra (vinägermolekylen) och processkemikalier som frigörs till miljön.

Faror med korrosion i elektronisk utrustning

Inducerad korrosion och utrustningsfel har varit ett faktum sedan de mekaniska telefonväxlarna i början av 1800-talet.

Den utökande användningen av datorer och elektronisk utrustning i dagens samhälle tillsammans med ökande föroreningar, särskilt i stora städer och industriella miljöer, ställer ännu högre krav på att hitta lösningar för att minska risken för kollaps.

I dagsläget är kommunikations- och datacenter av stor betydelse. Ett sätt att minska kostnaden för nerkylning är att använda "free cooling" eller “air-side economizers” som är system som tillåter att utomhusluften passerar in i rummet för att ge direkt kylning när utomhustemperaturen och luftfuktigheten tillåter. Ladda ner vårt white paper (eng) om Corrosion Hazards for Electronic Equipment här

Effekterna av korrosion

Så vilka är effekterna av korrosion som faktiskt kan påverka ditt dagliga liv eller arbetsmiljö?

Direkta effekter av korrosion kan inkludera:

  • Skador på kommersiella flygplan eller fordonselektronik

  • Skador på hårddiskar och datorer som används för att kontrollera komplicerade processer (t.ex. kraftverk, petrokemiska anläggningar eller massa- och pappersbruk).

  • Skador på serverrum och datacentra.

  • Skador på museumsföremål

  • Kostnader för reparation eller byte av hushållsutrustning som går sönder

"Vi vet att många kommersiella industrier som olja och gas, pappersbruk, konstruktion och elektronik som används i en mängd processer är sårbara för effekterna av korrosion," säger Camfils Molecular Filtration Segment Manager. ”Utan kontrollmetoder finns det troligtvis utrustning och konstruktionsfel som kan få katastrofala konsekvenser. Det är därför molekylfiltrering är så avgörande för att avlägsna frätande medel från luften och säkerställa strukturell integritet. " Läs mer om korrosionsstyrning i vår broschyr.

Förhindra korrosion

Det finns flera sätt att förhindra korrosion från föroreningar som inte kan tas bort från källan. Att använda ytbehandlingar på alla metaller för att skydda dem från luftburna föroreningar är ett sätt. Det andra du kan göra är galvanisera alla metallprodukter vilket gör dem mer resistenta mot korrosion. Vad du också kan göra är att investera i högeffektiva luftfilter (kompaktfilterdjupbäddsfilter och mediaför att förbättra din inomhusluftkvalitet och eliminera skadliga föroreningar som bidrar till korrosionsprocesser.

Publicerad den 27 november 2018