Handte Vortex Dual

Handte Vortex Dual våtskrubber är den bästa filtreringslösningen för hantering av brännbart och explosivt metallstoft med fina till medelstora partiklar samt gnistor med hög brandbelastning. Våtskrubbern kan användas från små till medelstora softbelastningar och kombinerar Vortex verkan med nedbrytningsprincipen, vilket i sin tur ökar effektiviteten i filtreringen.

  • Principen om unik nedbrytning
  • För medelstora och fina partikelstorlekar
  • Hög filtreringseffektivitet
  • Inga filter behövs
  • Låg höjd, minimalt utrymmesbehov
  • Stoftfritt underhåll och reparation

Video

Specifikationer

Applikation
Handte Vortex Dual våtskrubber avskiljer säkert explosivt metallstoft från avluften från industriella tillämpningar som slipning, borstning, avgradning eller manuell flamskärning av små komponenter. Förutom metallbearbetningsindustrin hanterar Handte Vortex Dual våtskrubber föroreningar från gummi-, läder- eller plasttillämpningar.
Kommentar
Arbetsprincipen för Handte Vortex Dual våtskrubber:
Handte Vortex Dual är utformad för små till medelstora stoftbelastningar och kombinerar Vortex våtskrubberns funktionsprincip med nedbrytningsprincipen. Förorenad frånluft leds in från sidan och skapar en virvel på sköljvattnets yta. Detta skapar en intensiv virvel genom vilken den förorenade avluften leds. Den intensiva blandningen gör att föroreningarna binds till sköljvattnet.

I det andra behandlingssteget orsakar de höga hastigheterna och de ständiga riktningsändringarna i nedbrytningshjulet också att de ultrafina föroreningarna binds till sköljvattnet. I den nedströms belägna enheten sprids det förorenade sköljvattnet på ytterväggen och separeras genom nedbrytningshjulets höga perifera hastigheter. Med denna funktionsprincip uppnås en högre filtreringseffektivitet. Den renade frånluften flyttas och släpps ut av den centralt placerade fläkten. De avskiljda föroreningarna isoleras delvis eller helt i uppsamlingsområdet för det sköljda vattnet genom sedimenteringsprocessen. Föroreningarna kan bortskaffas med hjälp av olika avfallssystem.

Relaterade artiklar till Handte Wet Scrubbers

Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin med luftrenare

Hur man reducerar höga koncentrationer av partiklar i metallindustrin

Svetsning, slipning och laser/plasmaskärningsprocesser producerar enorma mängder PM1-partiklar och olika gaser som inte kan avlägsnas från andningsluften genom enbart ventilation.

Industri och tillverkning Luftkvalitet