Anställdas engagemang
CamfilCairing-koden

CamfilCairing-koden

CamfilCairing  är ramen och namnet på vårt interna program för att integrera hållbarhet och global delaktighet i varje del av vår affärsstrategi.

ATT LEVA OCH ANDAS KODEN 

Camfils uppförandekod för anställda, CamfilCairing Code, sätter standarden för hur vi bedriver vår verksamhet genom att översätta vår vision och våra värderingar till vardagliga beteenden. Koden beskriver vår globala företagskultur och guidar hur vi agerar i vardagen med intressenter, både interna och externa. Som företag är vi fast beslutna att bedriva vår verksamhet på ett ärligt sätt, med stor integritet och med hög etisk standard. Det är viktigt att vi, var och en som arbetar på Camfil, förstår koden och agerar i enlighet därmed. Vi har också ansvar för att efterleva dess principer och Camfils kärnvärden i vårt dagliga arbetet. 

GRUNDEN FÖR VÅR KOD 

Camfil har alltid verkat i enlighet med gällande lagar och internationellt erkända principer, samt i partnerskap med våra lokala samhällen. Tillsammans med våra kärnvärden och vårt ägardirektiv bygger vår uppförandekod på UN Global Compacts 10 principer och andra internationella riktlinjer beträffande miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, antikorruption och affärsetik. 

Se www.unglobalcompact.org för mer information.

Vi har också en separat uppförandekod för affärspartner som beskriver kraven för våra affärspartner.