Uppförandekod för affärspartners

Uppförandekod för affärspartners

Introduktion

För Camfil innebär ansvarsfullt uppförande att vi driver vår verksamhet på ett sätt som är rättvist, pålitligt och transparent. Det inkluderar efterlevnad av alla tillämpliga lagar och förordningar samt interna regler och andra frivilliga åtaganden. Camfil har satt upp höga krav och har policys som beskriver hur vi ska agera både internt och externt. För att identifiera potentiella etiska överträdelser har Camfil under många år haft ett meddelandeverktyg där anställda konfidentiellt har kunnat rapportera misstankar / observationer. Denna visselblåsar-tjänst erbjuds också till våra affärspartners. Genom att använda den här funktionen kan affärspartners rapportera vetskap eller misstankar om aktiviteter som är olagliga eller inte i linje med Camfils moraliska och etiska värderingar som anges i denna kod.

Vänligen använd denna plattform https://wb.2secure.se/wbui/
för åtkomst till visselblåsar-verktyget och ange kod: hvz901

Camfil kräver att våra affärspartners följer kraven i denna kod och ser till att deras underleverantörer också är medvetna om och följer de standarder som motsvarar kraven i koden. Camfil stöder och arbetar aktivt med FN:s Global Compacts tio principer och Agenda 2030 genom att följa internationella riktlinjer för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, antikorruption och affärsetik.

REGELEFTERLEVNAD

Camfil agerar med integritet i förhållande till andra och förväntar sig också att affärspartners respekterar grundläggande värderingar inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, jämlikhet och icke-diskriminering. Affärspartnern måste följa alla lagar och regler som gäller för dennes verksamhet. I händelse av inkonsekvens mellan denna kod och tillämplig lag ska den strängaste standarden gälla. Affärspartnern måste ha lämpliga ledningssystem på plats och implementerade kontroller för att säkerställa dess och dess underleverantörers efterlevnad av koden (eller motsvarande egna standarder) samt tillämpliga lagar och förordningar. Ledningssystemet måste stå i proportion till storleken, komplexiteten och riskerna för affärspartnerns aktiviteter.

Affärspartnern måste undvika intressekonflikter som kan påverka affärsrelationen med Camfil negativt.

 

FÖRETAGSETIK

Antikorruption och penningtvätt - Affärspartners får inte vara inblandade i eller tolerera någon form av korruption, utpressning, förskingring eller mutor, varken direkt eller indirekt.

Rättvis konkurrens -  Affärspartners måste agera i enlighet med nationell och tillämplig internationell konkurrenslagstiftning och inte ingå i diskussioner eller avtal med konkurrenter om prissättning, marknads- eller kundallokering, marknadsdelning, prisavtal eller andra liknande aktiviteter som kan ha konkurrenshämmande effekter.

Immateriell egendom - Camfils immateriella egendom bör, om tillämpligt, behandlas med vederbörlig försiktighet. Affärspartners måste respektera andras immateriella rättigheter.

Handelsavtal - Affärspartners samtycker att följa sanktionerna för exportkontroll och lagar som är tillämpliga för affärspartners i alla aktiviteter, åtgärder och transaktioner som utförs med Camfil, inklusive, men inte begränsat till, ekonomiska, finansiella och handelssanktioner samt exportkontroll som administreras av Europeiska Unionen ("EU"), USA ("USA") och FN ("FN") och andra jurisdiktioner efter behov ("Sanktioner och exportkontrollhandlingar").

MÄNSKLIGA OCH ARBETSRÄTTIGHETER

Grundläggande mänskliga rättigheter och arbetsrättigheter - Affärspartnern  skall följa och respektera internationella mänskliga rättigheter och se till att den inte är delaktigt i brott mot mänskliga rättigheter. Affärspartnern ska bedöma risken att orsaka, bidra till eller kopplas till allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna och vidta omedelbara åtgärder för att rätta till eventuella kränkningar eller risker.

Tvångsarbete och modernt slaveri - Camfil har åtagit sig att förhindra alla former av modernt slaveri, tvångsarbete, barnarbete eller människohandel och vi respekterar alla internationellt utropade mänskliga rättigheter som återspeglas i denna kod. Affärspartnern får inte använda eller dra nytta av tvångsarbete eller någon annan form av ofrivilligt arbete, inklusive ofrivilligt fängelsearbete, slaveri och träldom.

Arbetsplatsvillkor - Affärspartnern måste följa alla tillämpliga lagar, förordningar och branschstandarder för arbetstid och löner och tillämpa det mest stränga alternativet. Anställda hos Affärspartnern har rätt till ett anställningsavtal eller ett anställningserbjudande (på egen begäran eller på annat sätt) som anger villkoren för dess anställning. Det får inte krävas av anställda att lämna ut statligt utfärdat legitimation som pass eller arbetstillstånd som anställningsvillkor.

Hälsa och säkerhet

Affärspartners måste säkerställa en säker och hälsosam arbetsplats för alla individer. Arbetssäkerhet och hälsoskydd ska vara integrerad i alla affärsprocesser och vara med redan från planeringsfasen av alla tekniska, ekonomiska och sociala överväganden. Affärspartners måste ge utbildning och se till att anställda utbildas i hälso- och säkerhetsfrågor. Alla anställda hos affärspartners måste främja säkerhet och hälsa i sin arbetsmiljö och följa hälso- och säkerhetsbestämmelser. Kärnan i vår verksamhet är att tillhandahålla god inomhusluftkvalitet för att skydda människor, processer och produkter.

MILJÖ

Miljö- och klimatskydd är viktiga företagsmål för Camfil. Som ett etablerat globalt företag tar Camfil ansvar för att förstå och minimera den miljöpåverkan vi bidrar till. Camfil förväntar sig detsamma från sina affärspartners. Affärspartners måste följa alla tillämpliga miljölagar och regler och använda försiktighetsprincipen gällande miljöutmaningar. Affärspartners måste erhålla, underhålla och följa alla nödvändiga tillstånd för sin verksamhet. Alla affärspartners är ansvariga för att bevara naturresurser och bidra till att skydda miljön och de måste sträva efter att undvika eller minska negativ miljöpåverkan från dess aktiviteter. Affärspartners ska sträva efter att integrera metoder och teknik som främjar energieffektivitet och hållbart resursutnyttjande. För att aktivt minska sina direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser uppmuntras affärspartners att utarbeta miljöplaner och att sätta klimatmål. Produktdesign och processkontroll bör integrera följande principer: bevarande av naturresurser, minskning av avfall och utsläpp, energieffektivitet, förebyggande av föroreningsrisk, minska och ersätta användning av farliga ämnen, användning av återvunnet och förnyelsebart material och utveckling av alternativ för återvinning av produkter. Affärspartners måste hantera farliga ämnen och kemikalier på ett ansvarsfullt sätt och, när det är rimligt möjligt, ersätta sådana ämnen med mindre farliga ämnen. Det rekommenderas att affärspartnern har ett miljöledningssystem.

GRANSKNINGSRÄTTIGHET

Affärspartners erkänner och accepterar att Camfil har rätt att genomföra revisioner, inklusive konfidentiella medarbetarintervjuer, av affärspartnern och dess verksamhet för att säkerställa att affärspartnern efterlever och följer koden. Camfil har rätt att begära att affärspartnern överlämnar ett skriftligt försäkran till Camfil en gång om året. Detta kan göras antingen genom att fylla i ett formulär från Camfil eller en rapport som godkänts av Camfil som beskriver de vidtagna åtgärderna eller vilka åtgärder som måste vidtas av affärspartnern för att säkerställa att koden efterföljs. Försäkran måste bland annat innehålla de åtgärder som vidtagits för att mildra verksamhetens påverkan på miljön samt hälsa och säkerhet. Åtgärder som vidtas för att säkerställa respekten för arbetstagarnas rättigheter och förebyggande av brott mot mänskliga rättigheter och verktyg för att bekämpa korruption och mutor. Rätten att utföra revisioner inkluderar också rätten att få relevant information på begäran och utan den fysiska närvaron av Camfils personal på plats hos affärspartnern.

BRISTFÄLLIG EFTERLEVNAD

Affärspartnern måste omedelbart meddela Camfil om det finns bristfällig efterlevnad eller misstänkt bristfällig efterlevnad av denna kod, antingen orsakad av affärspartnern själv eller dess underleverantörer. Om affärspartnern undviker att meddela Camfil om sådan bristfällig efterlevnad utgör det ett brott mot koden. Affärspartners bristande efterlevnad av en eller flera delar av koden utgör ett väsentligt brott mot befintliga eller framtida avtal med Camfil.