คุณภาพอากาศ
สร้างสถานที่ทำงานที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ&มากที่สุด

คุณภาพอากาศ

การศึกษาล่าสุดแนะนำว่าคุณภาพอากาศ ภายในอาคาร (indoor air quality IAQ) และผลผลิตของพนักงานเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกัน คุณภาพอากาศที่ดีต่อสุขภาพนั้นมีส่วนช่วยเรื่องการปฏิบัติงานของพนักงานโดยตรง 

คุณภาพอากาศที่ดีขึ้นย่อมหมายถึงมลพิษในอากาศที่น้อยลงและมีออกซิเจนมากขึ้น การไหลเวียนออกซิเจนไปยังสมองที่ดีขึ้นส่งผลให้ประสิทธิภาพการรับรู้ดีขึ้น ในขณะที่อาการของภาวะขาดออกซิเจนอาจรวมไปถึงการรับรู้ที่ต่ำลง การทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างสองเรื่องนี้จะช่วยให้นายจ้างสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศรวมถึงสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานได้