LIFE SCIENCE

Life Science

โซลูชั่นการกรองอากาศของ แคมฟิล มีบทบาทสำคัญในห่วงโซ่กระบวนการผลิตยาซึ่งจำเป็นต้องมีการไหลเวียนของอากาศที่สะอาดอย่างต่อเนื่อง.

We’ve การแก้ปัญหาอนุภาคและโมเลกุลการทดสอบและ ศึกษาอย่างละเอียดสำหรับการกรองอากาศ. ผลิตภัณฑ์ แคมฟิล สามารถช่วยให้คุณปฎิบัติตามระเบียบที่ยากที่สุดควบคุมการปนเปื้อนและปกป้องผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ ผู้ป่วย.