ชมสถานที่ทำงานของเรา
เราภูมิใจในสถานที่ทำงานของเรา

ชมสถานที่ทำงานของเรา

คุณต้องการภูมิใจในสถานที่ที่คุณทำงานใช่ไหม กระตือรือร้นที่จะส่งมอบคุณค่าให้กับลูกค้าใช่ไหม
มีใจรักที่จะสร้างโลกให้ดีขึ้นใช่ไหม

ขอเชิญร่วมพันธกิจกับเรา: สิทธิมนุษยชนในอากาศบริสุทธิ์

อ่านคุณค่าหลักและแนวปฏิบัติด้านล่างที่สร้างความมั่นใจให้เราว่าปฏิบัติการของเราในวันนี้
จะส่งผลกระทบต่อวันพรุ่งนี้ในเชิงบวก

คุณค่าหลักของเรา

คุณค่าหลักของเราแสดงออกถึงจิตวิญญาณของบริษัท – เราเป็นใครและเราต้องการไปที่ไหน เราส่งเสริมให้ทุกคนที่ทำงานกับเราเข้าใจและดำเนินชีวิตอยู่บนคุณค่าหลักของ Camfil

ความเชื่อถือได้

เราน่าเชื่อถือเพราะรู้จักตลาดและซื่อสัตย์สุจริต บุคลากร ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตของเราต้องได้ผลสัมฤทธิ์ของงานตามหรือเกินกว่าข้อตกลงที่เห็นชอบร่วมกันเสมอ

พันธสัญญา

เรายึดมั่นในการพยายามทำงานเพื่อให้ได้โซลูชันที่ดีที่สุดเสมอและยืนหยัดอยู่แนวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา

ความพึงพอใจของลูกค้า

ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรก ระบุความต้องการของลูกค้า และสร้างคุณค่าในสายตาลูกค้าที่ยาวนาน

การทำงานเป็นทีม

การทำงานร่วมกันทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นและเพิ่มความพึงพอใจของพนักงานทั้งในประเทศและทั่วโลก

ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ที่ Camfil คุณจะได้รับการส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายของคุณ – แล้วสร้างเป้าหมายใหม่อีก

ตัวอย่างเช่น ด้วยวิธีสนทนาต่อเนื่องกับซัพพลายเออร์สารกรองและนวัตกรรมในการออกแบบเครื่องกรอง เราสามารถลดความต้านทานการไหลของอากาศในเครื่องกรองของเราลงได้ จึงเป็นการปรับปรุงประสิทธิภาพด้านพลังงานของระบบระบายอากาศโดยตรงโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของเราในเครื่องปรับสภาวะลมและระบบระบายอากาศอื่น ๆ

และทุก ๆ วันเราช่วยลูกค้าเลือกเครื่องกรองที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงสุดเพื่อให้ลดการใช้พลังงานลงได้สำเร็จ ช่วยให้สภาวะธุรกิจและโลกดีขึ้น

ทุ่มเทให้กับการพัฒนาอาชีพของคุณ

Camfil รู้ว่าอนาคตของบริษัทเราอยู่บนพื้นฐานการลงทุนที่เราลงทุนในบุคลากรของเรา ดังนั้น เมื่อคุณร่วมงานกับเรา คุณจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ตระหนักถึงศักยภาพของคุณอย่างเต็มที่และนำความสามารถที่โดดเด่นของคุณไปสร้างสรรค์ให้ธุรกิจแข็งแกร่งขึ้น

ผลการปฏิบัติงาน

เราตรวจสอบจนแน่ใจว่าพนักงานทุกคนได้รับผลสะท้อนกลับ (feedback) ผลการปฏิบัติงานของพวกเขาเป็นประจำ โดยดำเนินการผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีที่ช่วยให้เราประเมินความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของคุณ และช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในอนาคตของคุณ

เรายังมีโปรแกรม CAMPAIR (การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติของบุคลากร Camfil) ซึ่งเป็นแบบสำรวจความคิดเห็นพนักงานที่ช่วยให้เราเข้าใจสิ่งที่บริษัททำได้ดีและควรรักษาไว้ รวมถึงสิ่งที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงและทำให้ดีขึ้น 

อัตราการตอบรับของเราทั่วพนักงานทั้งหมดใน Camfil Group ที่สูงอย่างต่อเนื่อง – เกือบ 90  เปอร์เซ็นต์– แสดงให้เห็นความแข็งแกร่งของพันธสัญญาที่มีต่อบริษัท เราติดตามผลและพยายามให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไปเป็นการตอบแทน

กิจกรรมการเรียนรู้

Camfil จัดการฝึกอบรมภายในผ่านโปรแกรม Camfil Academy รวมถึงหลักสูตรใหม่ที่ส่วนใหญ่นิยมสำหรับเจ้าหน้าที่การตลาดและพนักงานขายใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำบริษัทให้พนักงานใหม่รู้จักตั้งแต่จุดเริ่มต้น Camfil สำนักงานในโตรซาและสวีเดน กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรา รวมถึงวัฒนธรรมและคุณค่าหลักของเรา

ทุ่มเทในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม (corporate citizenship)

ตลอด Camfil group เราทุ่มเทให้กับการสร้างความแตกต่าง – ในสถานที่ทำงาน ในชุมชนของเรา และในโลก – ผ่านความคิดริเริ่มด้านการศึกษา ความเป็นจิตอาสา และความเป็นผู้นำท้องถิ่น ในฐานะผู้เล่นชั้นนำในอุตสาหกรรมการกรองอากาศ เรานำความเชี่ยวชาญระดับโลกมาส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จและพัฒนาขีดความสามารถและความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม ล้วนถือเป็นความรับผิดชอบของเรา

การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยความยั่งยืนของท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ของพนักงานเป็นส่วนที่จำเป็นสำหรับชีวิตที่สุดในการเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมของเรา เราดำเนินการผ่านโปรแกรม CamfilCairing ที่มีผลต่อทุกภาคส่วนของกลุ่มธุรกิจ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเราใส่ใจในอากาศที่เราหายใจและปัญหาสิ่งแวดล้อมในวงกว้างขึ้นขนาดไหน  

 

ทุ่มเทในการสร้างสถานที่ทำงานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย

เราต้องการให้คุณทำงานให้ดีที่สุดอย่างสุดความสามารถ นั่นหมายถึงการปกป้องคุณให้มีแรงจูงใจ สุขภาพดี และปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ที่ไซต์งานผลิตของเรา เรานำวิธีการบริหารความเสี่ยงมาใช้อย่างต่อเนื่องเพื่อระบุความเสี่ยงด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OSH) เราผนวกความปลอดภัยเข้าไปในนโยบายด้านการปฏิบัติงานและระบบการจัดการเพื่อเป็นเกณฑ์กำหนดผลการปฏิบัติงานหลัก เราวัดความเสี่ยงด้าน OSH ที่บันทึกได้ ตรวจสอบ แล้วกำหนดมาตรการบรรเทาความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ความเสี่ยงเกิดขึ้น 

ทุ่มเทให้กับความเสมอภาคด้านเพศภาวะและการไม่แบ่งแยก

Camfil พยายามมุ่งมั่นเพื่อวัฒนธรรมทางธุรกิจที่ไม่แบ่งแยก เป็นสถานที่ที่ทั้งผู้ชายและผู้หญิงสามารถเอาชนะทัศนคติแบบเหมารวมและพัฒนาเต็มศักยภาพของพวกเขาได้

Camfil ในทวีปยุโรปและในหมู่เกาะบริติชได้ปล่อยตัวกิจกรรม CSR ในปี 2016 เพื่อรับป้ายประกาศ Gender Equality European International Standard & (GEEIS) GEEIS ก่อตั้งโดยองค์กร Arborus Fund เป็นกองทุนการกุศลระดับโลกกองทุนแรกที่สนับสนุนสถานที่ทำงานที่มีความเสมอภาคด้านเพศภาวะ และ หน่วยงานรับรองระดับนานาชาติ Bureau Veritas เป็นหน่วยงานที่ยอมรับบริษัทที่มองไปข้างหน้าโดยส่งเสริมผู้หญิงให้ตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนผลิตที่สถานที่ทำงาน

บริษัท Camfil ในฝรั่งเศส สวีเดน และเบลเยียมได้รับใบรับรองนี้แล้ว แต่เราไม่หยุดอยู่แค่นั้น เรายังคงเดินหน้าต่อเพื่อให้สำนักงานของเราได้รับการรับรองเรื่องการส่งเสริมความเท่าเทียมกันที่สถานที่ทำงานมากขึ้น