เป้าหมายสหประชาชาติ
ให้ความช่วยเหลือทั่วโลกอย่างมีความหมาย

เป้าหมายสหประชาชาติ

Camfil วางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ UN Sustainable Development Goals เราได้กำหนดเป้าหมายสี่อย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเรามากที่สุด เป็นเป้าหมายที่ทำให้เราสามารถให้ความช่วยเหลือทั่วโลกอย่างมีความหมายที่สุด

สุขภาพดี & ความเป็นอยู่ที่ดี 

 

ธุรกิจหลักทั้งหมดของเราสร้างขึ้นบนพื้นฐานของคุณภาพอากาศในอาคารที่อยู่ในระดับสูงที่ส่งเสริมให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี Camfil นำเสนอเครื่องกรองอากาศประสิทธิภาพสูงสำหรับขจัดอนุภาคและสิ่งเจือปนที่เป็นอันตรายในการระบายอากาศ รวมถึงระบบควบคุมอากาศปนเปื้อนที่ดักจับฝุ่น หมอก และควันในอุตสากรรมเพื่อให้สภาพแวดล้อมการทำงานปลอดภัยขึ้น

งานที่มีคุณค่า (Decent Work) & การเติบโตทางเศรษฐกิจ

 

เราจัดหาสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะที่สุดให้กับพนักงานกว่า 4,400 คนในสถานที่ผลิต 30 แห่งและส่งเสริมด้วยการบริหารจัดการที่แข็งแกร่งด้านทรัพยากรมนุษย์และโปรแกรมสุขภาพและการดูแลพนักงานท้องที่ แรงงานทั่วโลกเหล่านี้ช่วยให้ยอดขายและรายได้ประจำปีของเราเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง นำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจใน 26 ประเทศ

เมือง & ชุมชนยั่งยืน

 

โซลูชันอากาศบริสุทธิ์และเครื่องกรองอากาศของ Camfil มีประสิทธิภาพด้านพลังงานมากที่สุดในตลาด และอนุรักษ์พลังงานไว้เพื่อสร้างสรรค์อาคารที่ยั่งยืนในเมืองต่าง ๆ ทั่วโลก

รับผิดชอบต่อการบริโภค & การผลิต 

 

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโรงงานผลิต Camfil’ลดลงอย่างต่อเนื่องทุกปีผ่านมาตรการปรับปรุงภายในองค์กรและโครงการสีเขียวเพื่ออนุรักษ์พลังงาน น้ำ และลดขยะฝังกลบ