BIOGAS & MOLECULAR CONTAMINATION
การกำจัด hydrogen suphide ด้วย molecular filtration

การเพิ่มประสิทธิภาพการกรอง Carbon Filter ในการกำจัดก๊าซซัลเฟตภายในกระกวนการผลิตก๊าซชีวภาพ

Created 22 ตุลาคม 2564

Biogas กำลังได้รับความสำคัญมากทั่วโลกเนื่องจากขยะอินทรีย์ที่นำกลับมาใช้ใหม่เข้ามาแทนที่แหล่งเชื้อเพลิงที่ไม่ยั่งยืนสำหรับการผลิตพลังงาน เมื่อของเสียอินทรีย์ถูกย่อยด้วยกระบวนการไม่ใช้ออกซิเจนก๊าซมีเทนอาจถูกปนเปื้อนด้วยสารที่เราไม่ต้องการ ซึ่งอาจทำให้เกิดการกัดกร่อนและการเสียดสี

สารอะไรที่ลอยในอากาศที่เราไม่สามารถมองเห็น ? BIOGAS ประกอบด้วยสารที่สร้างความเสียหายเหล่านี้:

 • Hydrogen sulphide (H2S) -  hydrogen sulphide หากปล่อยให้มีความเข้มข้นสูงเข้าสู่เครื่องยนต์ ก๊าซมีเทนอาจทำปฎิกริยาและเกิดการเผาไหม้ทำให้เกิดการกัดกร่อนเนื่องจากก๊าซกลายเป็นกรด. 
 • Volatile Organic Compounds (VOCs) such as siloxanes - ความเสี่ยงอีกประการสำหรับก๊าซชีวภาพสารประกอบอินทรีย์ระเหย (VOCs) สารประกอบเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายภายในผลิตภัณฑ์อุปโภคและบริโภคที่อยู่ใกล้สถานที่มีขยะ.
 • Ammonia (NH3) - ความเข้มข้นของแอมโมเนียแตกต่างกันอย่างมากในกระบวนการ แต่มีผลยับยั้งจุลินทรีย์ที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของก๊าซชีวภาพ.

ผลกระทบจากการปนเปื้อนของ HYDROGEN SULFIDE

 • Smell/Odours
 • Irritants
 • Toxic/Poison
 • Corrosion

A MEDIA WITH A HIGH ABSORBENT POWER

Camfil นำเสนอตัวกรองที่ช่วยประหยัดต้นทุนสำหรับการกำจัด Hydrogen Sulphide ที่เกิดขึ้นในระหว่างการผลิตภก๊าซชีวภาพโดยไม่ใช้ออกซิเจน: CamPure 32 ตัวดูดซับสารเคมีคุณภาพสูง โดยการบำบัดสารเคมีอายุการใช้งานยาวนาน CamPure32 ได้รับการรับรองมาตรฐาน UL 900 การติดไฟต่ำทำให้ปลอดภัยกว่า Carbon นี่คือนวัตกรรมที่เกิดมาเพื่อใช้งานภายในสภาพแวดล้อมที่อันตรายและมีความเสี่ยงอย่างแท้จริง.

ลดความชื้อของ BIOGAS ด้วย CAMPURE 32

CamPure 32 is the new ideal Camfil molecular filtration media for the removal of hydrogen sulfide during the production of biogas in an anaerobic process.

MAIN ADVANTAGES OF CAMPURE 32 MEDIA:

 • High-quality chemical adsorbent
 • Effective for the treatment of hydrogen sulphide, sulphur dioxide, and nitrogen dioxide
 • UL 900 rated for flammability
 • Vacuum packed to ensure its high quality and low dust content

Achieving a cost-effective molecular filtration solution and its benefits

There are many ways of solving molecular filtration in biogas applications. Activated carbon or alumina media are deployed as filter deep beds between perforated metal sheets in a wide range of heavy-duty housings, and as single or multiple stages depending on concentration and flow requirements. 

 

Features


 Customer Benefits


Very long contact time to ensure optimum media usage and lifetime
Lowest possible LCC and highest protection of production assets
Inherently leak-free design
The extremely high removal efficiency
Convenient gravity removal of spent media, easy to regulate media flow

No requirement for expensive vacuum equipment to change media
Construction material on 316 quality stainless steel
Corrosion resistant
Compact cylindrical footprint for minimal use of plant room space
Minimum requirement for concrete or steel foundation
Design and construction for maximum pressure of 0.49 barg

Reliable performance for biogas application