Offices

Offices

การทำงานทำให้พนักงานป่วยหรือไม่ ? สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ปลอดภัยสะดวกสบายและมีสุขภาพดี เพื่อความสดชื่นในการทำงานและการหายใจ easier.

Airborne สารปนเปื้อนสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพระยะสั้นหรือระยะยาวของผู้อยู่อาศัยภายในอาคาร ด้วยตัวกรองอากาศคุณภาพสูงประหยัดพลังงานและเครื่องฟอกอากาศ คุณสามารถปรับปรุงคุณภาพอากาศ,สุขภาพของผู้นคน และระบบ HVAC และลดการบำรุงรักษาและการทำความสะอาด costs.

เครื่องฟอกอากาศจาก แคมฟิล เสริมสร้างสุขภาพและประหยัดพลังงาน

ตัวกรองและเครื่องฟอกอากาศประสิทธิภาพสูงจาก แคมฟิล การจัดการกับอนุภาคขนาดเล็กและกลิ่นไม่พึงประสงค์ยังประหยัดพลังงานมากกที่สุดในตลาด ลดการใช้พลังงานและลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์.

ความท้าทายสำนักงานยุดใหม่ lt;/h2>

สำนักงานหลายแห่งในปัจจุบันมีการไหลเวียนอากาศที่ไม่ดี สำนักงานและสถานที่เชิงพาณิชย์บางแห่งมีระบบระบายอากาศที่ยังล้าสมัย เมื่ออากาศภายนอกเข้าสู่ระบบระบายอากาศมลพิษจากควันฝุ่นและมลพิษจะจับสะสมอยู่ตามพัดลมและท่อและทำให้ตัวกรองอุดตัน’t ถูกแทนที่ด้วยมิลอากาศจากทางภายนอกทำให้เกิดการอุดตัน.
ในความเป็นจริงคุณภาพอากาศภายในอาคารอาจจะแย่กว่าภายนอกอาคาร.

อากาศภายในอาคารคุณภาพสูง= ผลิตภัณฑ์ขั้นสูง

จาการศึกษาแสดงให้เห็นว่าคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีมีผลในเชิงบวกต่อประสิทธิภาพการทำงานของผู้คน’re ประสิทธิภาพในการรับรู้เพื่อการทำงานที่ดีขึ้นเนื่องจากการไหลเวียนออกซิเจนที่ดีขึ้น และสุขภาพที่ดีขึ้นการป่วยที่น้อยลงและคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น.

แนวทางการปรับคุณภาพอากาศภายในอาคารและผลิตภัณฑ์

  • Take มาตราการป้องกัน – การบำรุงรักษาและตรวจสอบตัวกรองเครื่องฟอกอากาศรวมถึงระบบต่างๆเพื่อหยุดการกระจายของมลพิษ. 
  • วิเคราะห์ตัวแปรต่างๆ เช่น การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ความชื้นการไหลของอากาศและอุณหภูมิเพื่อตรวจสอบว่ามีปัญหาคุณภาพอากาศหรือไม่.
  • จากการวิเคราะห์นี้ อากาศภายในอาคารรวมถึงแหล่งที่มาของมลพิษทางอากาศภายในและกลยุทธ์สำหรับการจัดการอากาศภายในอาคาร.
  • ต้องมีการตรวจสอบว่ามลพิษถูกทำให้เจือจางและหายไปจากอาคารผ่านการระบายอากาศที่เหมาะสม.
  • ใช้ระบบการกรองอากาศเพื่อฟอกอากาศของมลพิษที่เหลืออยู่ .
  • มีการพัฒนาระบบ HVAC เมื่อมีการปรับปรุงอาคาร.
 

Latest articles

CAMFIL CITY - โลกสเมือนจริงสำหรับนวัตกรรมอากาศบริสุทธิ์ การปกป้องผู้คน กระบวนการและสิ่งแวดล้อม

Created 12 กันยายน 2565

จุดประสงค์ที่สำคัญของ Camfil City คือการให้ทุกท่านสามารถเข้าถึงและเรียนรู้ว่าพื้นฐานนวัตกรรมการกรองอากาศของเราสามารถทำอะไรได้บ้าง

Air cleaners and air purifiers Take a breath Virus Contamination Control Standard and regulations Education and Experience Energy and Power Systems Case Studies Electronics and optics Life science and healthcare Manufacturing and Machinery Sustainability Air quality Food and beverage Innovation Technology and Research Commercial and Public buildings

world leading online marketplace for vacation rentals TRUSTS CAMFIL solutions at its workplace in india

Created 29 พฤศจิกายน 2564

การเพิ่มขึ้นของมลพิษทางอากาศภายในอาคารของอินเดียและการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้เจ็บป่วยและการตายที่เพิ่มขึ้น มาตรการต่างๆรวมถึงการเข้าถึงของมลพิษทางอากาศในอาคารและการเลือกใช้นวัตหกรรมการกรองอากาศให้เหมาะสม

Case Studies Air quality Commercial and Public buildings

ทำความเข้าใจกับความท้าทายสภาพแวดล้อมภายในอาคารเมื่ออากาศภายนอกเปลี่ยนแปลง

Created 29 พฤศจิกายน 2564

ในฤดูหนาวที่มีความหนาวเย็นสูงเราต้องการความร้อนเพิ่มขึ้นและเมื่ออุณหภูมิภายนอกลดลง การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหันอาจทำให้มลพิษทางอากาศข้างนอกเพิ่มขึ้นแย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เมื่ออากาสภายนอกหานวเย็นทำให้เราใช้ชีวิตภายในบ้านมากขึ้น สภาพแวดล้อมภายในอาคารนั้นจึงสำคัญ

Air cleaners and air purifiers Air quality Commercial and Public buildings

French Retailer Protects Employees

Created 29 เมษายน 2564

บริษัทค้าขายรายใหญ่ของฝรั่งเศสเลือกใช้นวัตกรรมของ Camfil เพื่อให้คุณภาพอากาศภายในมีคุณภาพที่ดี ปราศจากไวรัส เพื่อสุขภาพของพนักงานทุกคน

Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control Case Studies Air quality Commercial and Public buildings

IiPM India case study

Created 28 เมษายน 2564

สถาบันฝึกอบรมของ Indian Oil Corporation liPM ใช้ผลิตภัณฑ์ Camfil เพื่อจัดการคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ไม่ดี

Air cleaners and air purifiers Case Studies Air quality Commercial and Public buildings

ปกป้องพนักงานจากเชื้อโรคที่เป็นอันตราย

Created 11 พฤศจิกายน 2563

เราใช้เวลาอยู๋ภายในอาคารมากถึง 90% ซึ่งการไอ จาม หรือสารคัดหลั่งต่างๆจะตกอยู่ภายในและไม่ลอยหรือกระจายออกไปที่ไหน ไวรัสและแบคทีเรียพวกนี้สามารถมีชีวิตอยู๋ได้หลายวัน

Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control Air quality Commercial and Public buildings

การปรับปรุงระบบกรองอากาศสามารถช่วยป้องกันไวรัสในระบบทางเดินหายใจได้

Created 1 กันยายน 2563

In a scientific debate, WHO has acknowledged that in the case of COVID-19, airborne transmission could not be ruled out in crowded, closed or poorly ventilated settings. Scientists across the world are looking for more evidence as it may affect many guidelines in the crowded indoor environment.

Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control Life science and healthcare Air quality Commercial and Public buildings

Government CamCleaner for Mold Odor USA

Created 18 สิงหาคม 2563

ภายหลังเหตุน้ำท่วม หน่วยงานราชการได้หันไปใช้เครื่องฟอกอากาศ CAMCLEANER

Air cleaners and air purifiers Case Studies

คำแนะนำคุณภาพอากาศสำหรับพื้นที่อาคารสำนักงาน

Created 17 สิงหาคม 2563

คุณภาพอากาศในอาคารสำนักงานมีความสำคัญต่อการปกป้องสุขภาพของพนักงาน คุณภาพอากาศที่ไม่ดีอาจนำไปสู่การแพร่กระจายของไวรัสระหว่างพนักงานเพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและเกิดการเจ็บป่วยในสำนักงานมากขึ้น

Air cleaners and air purifiers Virus Contamination Control Air quality Commercial and Public buildings

ลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโดยการต่อสู้กับเชื้อโรคในอากาศ

Created 25 กุมภาพันธ์ 2563

Combating the virus in the air. Maintaining a good level of hygiene and covering the mouth with a mask are good ways to stay protected but is this enough? Maintaining a hygienic and sanitary environment along with protection from those infected are vital as the virus thrives in contaminated conditions.

Virus Contamination Control Life science and healthcare Air quality

Cofely UK

Created 6 พฤษภาคม 2562

Case Study: Clean Air For Cofely United Kingdom. Cofely, a GDF Suez company, is one of the leading experts in energy, technology and facilities management services with business outsourcing. Camfil provides City air purifiers to improve IAQ.

Case Studies

Camfil City M สำหรับสำนักงาน

Created 6 พฤษภาคม 2562

City M, equipped with particulate and molecular filters, delivers a healthier indoor environment by removing dust, contaminants and harmful particles in department stores, offices, schools, hospitals and homes.

Air cleaners and air purifiers Air quality Commercial and Public buildings

อะไรคือกลุ่มอาการแพ้ห้องปรับอากาศและทำไมคุณจึงควรใส่ใจ

Created 6 พฤษภาคม 2562

เหตุผลที่ทำให้เข้าใจว่า SBS ( Sick Building Syndrome ) มีความสำคัญนั้นคือ คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอย่างน้อย 8 ชั่วโมง ต่อวันในการทำงานภายในสำนักงานและภายในอาคารประมาณ 90% ของเวลาทั้งวัน

Air quality Commercial and Public buildings

คุณภาพอากาศในสำนักงานของคุณนั้นดีเพียงใด

Created 6 พฤษภาคม 2562

สิ่งสำคัญคือเราต้องทำความเข้าใจว่าอากาศที่เราหายใจมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวอย่างไร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพูดถึงคุณภาพอากาศในสำนักงานเนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่ใช้เวลาอย่างน้อยแปดชั่วโมงในพื้นที่เหล่านี้

Air quality Commercial and Public buildings