การเพิ่มขึ้นของการตระหนักรู้เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ

ความจริงที่ว่ามลพิษทางอากาศนั้นไร้ขอบเขตนั้นเป็นเรื่องจริงที่ต้องได้รับความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการและสร้างความตระหนักรู้ทั่วโลก การตรวจวัดคุณภาพอากาศ การกำหนดเขตปล่อยมลภาวะต่ำสุด (Ultra Low Emission Zones - ULEZ) การจำกัดการใช้น้ำมันดีเซล และการออกกฎระเบียบโดยรัฐบาลและองค์การต่างๆ จะช่วยแก้ปัญหาได้บางส่วนและช่วยสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชน อย่างไรก็ดี ยังมีอีกหลายอย่างที่ต้องทำเพื่อยกระดับคุณภาพอากาศภายในอาคาร

Created 6 พฤษภาคม 2562