6 tips som sikrer luftkvaliteten på arbeidsplassen

1Forstå dine omgivelser

Alle selskaper er avhengige av omgivelsene, og for å kunne fastslå behovet for luftfiltrering avhenger av å kunne identifisere utfordringer. COVID-19-pandemien gjorde oss veldig klar over at luften omkring oss beveger seg... Mange studier har bekreftet at COVID-19 ser ut til å være luftbåren lenger enn man først antok, og at dråper forurenset med virus kan overleve på åpne flater i flere dager. En studie publisert i New England Journal of Medicine viste at SARS-CoV-2-viruset, som forårsaker COVID-19, kunne leve opptil fire timer på kobber, opptil 24 timer på papp - og to til tre dager på plast og rustfritt stål. Når hovedfokuset er å beskytte mennesker og helse i en bygning - da er det arbeidsgivers ansvar å gjøre lokalene trygge.

INNELUFTEN KAN VÆRE MELLOM 5 TIL 50 GANGER
mer forurenset enn uteluften

De som bor i byene tilbringer opp til 90 prosent av tiden innendørs - og mesteparten av luften de puster inn er "inneluft".

Kan luftfiltrering hjelpe? Ja, luftfiltrering er en av måtene å bekjempe virkningene av potensielle risioer som luftbårne patogener, flyktige organiske forbindelser (VOC), støvforurensende stoffer etc. Siden mennesker bruker mesteparten av tiden sin innendørs, og skadelige miløgifter kan påvirke ens evne til å bekjempe infeksjoner, kan luftfiltrering være løsningen der det er høyere nivåer av luftforurensning enn anbefalt. Det er viktig å synliggjøre potensielle risikoer rundt virksomheten, for eksempel luftforurensning på grunn av trafikk utenfor, eller molekylær forurensning fra fabrikker i nærheten. Selv gasser og luft fra restauranter i nærheten kan være et problem. Å evaluere den ytre atmosfæren sammen med inneluftskvaliteten er det første steget i prosessen med å ta kontroll over problemet.

2Kategoriser Luftkvalitetskrav

Luftkvalitet, forurensningsovervåkning og forskrifter definerer og kategoriserer miljøgiften og utslipp som frigjøres i atmosfæren. Forskrifter og lovverk om luftkvalitet innendørs varierer veldig fra land til land. Disse luftkvalitetslovene er vedtatt for å beskytte menneskers helse, men også produksjonsprosesser og miljøet, mot luftbårne forurensningskonsentrasjoner. Etter COVID-19 er viktigheten av disse tiltakene blitt høyt prioritert. Reguleringsinnsats starter med å kategorisere luftforurensning, sette grenser for å unngå skader på mennesker - for så å iverksette passende tiltak for å redusere risikoen. Derfor må alle selskaper identifisere luftforurensninger eller skadelige partikler i luften, for så å lage en kontrollplan. Som eksempel kan det nevnes at den amerikanske Clean Air Act identifiserte seks viktige miljøgifter som må fjernes.

Disse seks milijøgiftene er: svevestøv (PM), ozon på bakkenivå, karbonmonoksid, svoveloksider, nitrogenoksider og bly. Disse forurensningene kan skade både helse og miljø - og forårsake skade på eiendom. Forurensning fra svevestøv og ozon på bakkenivå er den vanligste helserisikoen. Når selskapet har kategorisert luftkvalitetskravene, kan det utarbeides en plan for å fjerne skadelige partikler - og redusere potensielle risikofaktorer.

3Sjekklister

En annen ting du kan gjøre er å utføre regelmessige kontroller av ventilasjonssystemet for å sikre at det ikke er lekkasje i systemet. Hvis du har lekkasje i systemet ditt, kan innemiljøet bli betydelig forverret. Energiforbruket kan også påvirkes negativt. Det er viktig å prioritere dette på sjekklisten i en handlingsplan for å sikre god inneluftkvalitet. Fordi luft kan spille en sentral rolle som et transportmiddel for mikroorganismer i kontrollerte miljøer, er regelmessig mikrobiell overvåking nyttig for å måle luftkvalitet og identifisere kritiske situasjoner i henhold til NCBI. Denne protokollen skal være en del av lovpålagte kontroller da den brukes til generell overvåking av luftforurensende stoffer, f.eks. rutinemessige overvåkningsprogrammer.

En annen kontroll man kan gjøre er å måle trykkfallet som oppstår når du installerer et filter in ventilasjonssystemet. Ved oppgradering av luftfilter er det viktig å se til at de oppfyller ISO 16890 og for HEPA-filter EN1822:2019. Valg av luftfilter beror på omgivlesene og krav fra virksomheten. For alminnelig bruk, som ventilasjonsaggregat som betjener et vanlig bygg eller kontorer, anbefaler Camfil minimum ePM1 60%-filter. For høysikkerhetsapplikasjoner som sykehs, anbefales minst H13.

Les mer om ISO 16890

ISO 16890 - ny standard for luftfilter

Oppklarende

Oppmuntrer til global handel

Minste effektivitetskrav 50%

Åpenhhet, kvalitet og muligheter

Fem fordeler med ISO 16890 standarden

Dr. CHRIS ECOB FORKLARER ISO 16890 (eng. tale/svensk tekst)

Lær om den globale betydningen av ISO 16890

4Identifiser Potensielle forurensningskilder

Å finne den rette løsningen er avgjørende, og for å vurdere risikoen må man identifisere mikrober, kjemikalier, lukt, gasser, ozon og partikler. Dette har blitt ekstra viktig på grunn av koronapandemien, fordi disse forurensningene kan skade immuniteten og fungere som et hinder i kampen mot infeksjoner. På hvilken måte du kan bli utsatt for ozon avhenger hovedsakelig av hvor du bor og jobber, samt  hvor mye tid du oppholder deg utendørs. Uteluften inneholder kjemikalier som slippes ut fra industrielle prosesser, avgass fra biler, landbruksprosesser, atmosfæriske fotokjemiske reaksjoner etc.

I tillegg til miljøgiftene som genereres i et rom eller bygning, kan inneluften også inneholde miljøgifter fra uteluften. I mange tilfeller betyr dette at inneluften din er verre enn uteluften. Innendørs produseres kjemikalier fra produkter som inneholder flygtige organiske forbindelser (VOC) som maling, lim, byggematerialer, vaskemidler og kontorutstyr (for eksempel kopimaskiner). Luften i byene eller for eksempel på bensinstasjoner, kan inneholde høyere nivåer enn i andre områder. Personer som jobber i bransjer hvor det produseres eller brukes kjemikalier, kan bli utsatt for de høyeste nivåene. Partikkelformede miljøgifter (støv, smuss, sot, røyk og dråper med væske) inkluderer grove partikler som er mellom 2.5 og 10 mikrometer, fine partikler som er mellom 0.1 og 2.5 mikrometer (også kjent som PM2.5), og ultrafine partikler som er mindre enn 0.1 mikrometer. PM1 er den partikkelen som er mest skadelig for oss mennesker, og kan bidra til alvorlige sykdommer. Hver av oss inhalerer med enn 25 millioner partikler hver gang vi trekker pusten. Jo flere miljøgifter vi puster inn, jo større er risikoen for sykdom og dårlig helse.

Fordelene med ren luft 

Vanlige partikler som finnes i luften kan være:

Grove partikler, ofte 10 mikrometer (μm) eller større (1µm = 1/1,000 av en millimeter).
Eksempler: synlig grovt støv, sand, løv, hår og andre større organiske partikler.

PM10 – luftbårne partikler =/< 10µm i diameter, som grovere fint støv og andre organiske partikler.

PM2.5 – luftbårne partikler =/< 2.5µm i diameter, som pollen, sporer og andre organiske partikler.

PM1 – luftbårne partikler =/< 1µm i diameter, som støv, forbrenningspartikler som dieselrøyk, bakterier og virus.

Luftfiltreringsløsningen avhenger av bruk og risiko. De mest berørte miljøene, som laboratorier, rene rom, inneslutningsenheter og karantenesoner, trenger et mye høyere beskyttelsesnivå enn områder med lite risiko eller kontrollerte områder, som hjem eller små forretningsområder. Høyrisikoapplikasjoner krever, i tillegg til andre forholdsregler, luftfiltreringsutstyr i HEPA klasse H13 eller høyere, sammen med bruk av spesialutstyr- og klær til personellet, også separat lufttilførsel.

Luftrensere er en rask og effektiv måte å øke luftkvaliteten i et allerede velfungerende system. For kritiske høyrisikosoner som rene rom og laboratorier, leverer Camfil løsninger av høy kvalitet med mange års erfaring.

Luftrensere anbefales til områder hvor risikoen for luftbåren forurensning er høy. Både containment units og luftrensere kan ikke installeres overalt da de er tilpasset omgivelsene, men en luftrenser kan aldri erstatte en komplett container unit - hvis det er behov for dette. På den andre siden, så kan lavrisikoapplikasjoner benytte EPA-filter, ePM1 80% eller høyere grad av luftfiltrering. Luftrensere brukes ofte på kontorer og i andre komersielle bygninger for å forbedre innendørs luftkvalitet i bygningen. Reduksjon av partikkelnivå, fjerning av luftgener og luftbårne partikler som virus, er ofte hovedformålet med luftrensere.

Se videoen nedenfor, og få 5 tips som kan hjelpe deg med å velge den riktige luftfiltreringsløsningen.

 

5 tips til hvordan du velger riktig luftrenser

Hvilke funskjoner er spesielt viktige på en god luftrenser?
  • Alle luftrensere må ha HEPA-filter som er testet og sertifisert i henhold til EN1822 teststandard.
  • For å fjerne luktplager eller gasser (f.eks. formaldehyd) anbefales det at man brukerer et kombinasjonsfilter (partikkel-molekylærfilter).
  • Det anbefales at man anskaffer luftrenser som er dimensjonert til rommet/arealet. En liten luftrenser i et stort rom gir neppe ønsket effekt.
  • Et lavt støynivå er en nøkkel til trivsel. En støyende luftrenser kan være svært forstyrrende i kontormiljø. Velg luftrensere med lavt støynivå.

5Overvåk Partikkelnivåer

Økende bevisshet omkring PM10, PM2.5 og PM1 er i stor grad assosiert med de potensielle skadelige effekter de kan ha for kroppen vår. Verdens Helseorganisasjon (WHO) mener at partikler påvirker flere mennesker over hele verden enn noen annen forurensning. Det er viktig å måle luftkvaliteten ettersom den kan gi tidlige indikasjoner og advarsler, og derved hjelpe deg med å minske potensielle risikoer i anlegget. 

HVEM BØR OVERVÅKE PARTIKKELNIVÅENE?

Store byer med store mengder trafikk og med høy befolkningstetthet er mest utsatt. De som bor i forurensede byer er mer utsatt for COVID-19, ifølge European Public Health Alliance (EPHA).

6Luftkvalitetskrav

Luftfiltrering er en av måtene man kan bekjempe virkningene av skadelige patogener som covid-19. Filtrert luft skal tilføres lokalene dine for å sikre et rent arbeidsmiljø. En svært effektiv luftfiltreringsløsning kan forhindre infeksjoner i luften da den kan fange, og fjerne, influensavirus i luften. Effektiviteten avhenger av luftfilterets effektivitet. Ettersom smittsomme dråper generelt er større enn 1 mikrometer, er imidlertid reduksjonen i viruset betydelig større. Viruset som fanges i luftfilteret er sterkt bundet til fibrene i filtermediet. Når viruset er fanget, forblir det i luftfilteret - før det til slutt tørker ut og dør (inaktivit). Et annen måte er å oppgradere luftfiltrene til en høyere filterklasse, noe som vil øke virusreduksjonen sammenlignet med filtertrinnet, for økt beskyttelse.

Anbefalinger som å tvinge mer "frisk luft" inn i ventilasjonssystemet kan virke fornuftig, men betyr også betydelig høyere energikostnader (til oppvarming eller avkjøling av uteluften, samt kortere levetid for filteret pga. partikkelbelastning). Kontakt en ekspert for å få hjelp med dine krav til luftkvalitet: klikk her for å finne ditt lokale Camfilkontor.

Oppdatering av innemiljøer - anbefalinger for bedre luftkvalitet

Se webinaret vårt og lær mer om virus og mikrober og hvordan de oppfører seg i luften. I webinaret lærer du også om effekten av luftfiltrring og fordelene med med forskjellinge renluftsteknologier for å redusere nivåene av luftbårne mikrober og virus i luften.

Til webinaret

Publisert torsdag 9. juli 2020