Åpenhet, respekt og etiske retningslinjer.
The CamfilCairing Code

Åpenhet, respekt etiske retningslinjer

I Camfil tar vi menneskerettighetsspørsmål på alvor. Vi er medlem av FNs Global Compact  og støtter og etterlever Compact-avtalens ti prinsipper, inkludert menneskerettigheter. Compact understreker at selskaper ikke bare skal overholde minimumskravene til menneskerettigheter. De bør gå lenger enn det som er lovpålagt og bidra positivt ved å skape mangfoldige arbeidsplasser, investere i lokalsamfunn og engasjere ansatte og samfunnet for å fremme kollektiv handling.


Vi respekterer alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, noe som gjenspeiles i våre etiske retningslinjer, som dekker viktige temaer som tvangsarbeid, barnearbeid, organisasjonsfrihet, arbeidsforhold og eliminering av diskriminering. Camfils eksterne leverandører er også pålagt å følge disse retningslinjene i sine relasjoner med Camfil. Vi har også en sterk tro på vårt kompetanseområde - renluftsløsninger - og mener at ren luft bør være en menneskerettighet. Derfor bruker vi kunnskapen, ekspertisen og ressursene våre til å skape bevissthet og utdanne folk om temaet.– clean air solutions.

 

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, samt sikre allmenheten tilgang på informasjon.

 

Åpenhetsloven er en relativt ny lov som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmennheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til å gjennomføre aktsomhetsvurderinger som skal redegjøres for i en rapport som legges frem.

 

Her kan du se Camfils "Åpenhetsdokument". Vi henviser også til "FNs Bærekraftsmål" som Camfil støtter opp om, og der vi har sterkest fokus på 6 av de 17 målene.

For å integrere bærekraft i alle delene av vår forretningsstrategi benytter vi et program og rammeverk som vi kaller CamfilCairing.
I 2009 offentliggjorde og distribuerte vi CamfilCairing Code (adferdskodeks), som inneholder en rekke ufravikelige prinsipper vedrørende:

- Våre holdninger til globale utfordringer vedrørende energieffektivitetInnendørs luftkvalitet
- Kontroll av forretningsetikk i hele forsyningskjeden mht bærekraftighet
- Miljø- og sikkerhetspolitikk
- Risikostyring
- Løpende forbedringer

Med forankring på konsernnivå, gir CamfilCairing-koden de lokale kontorene nok frihet til å implementere retningslinjer og anbefalinger i henhold til de økonomiske, miljømessige og sosiale forholdene i de respective lokale virksomheter. En samkjørt tilnærming gir en standardisert prosess for rapportering av bærekraftsmålinger.