Avtrekksløsninger for metallindustrien

Håndtering av støv, røyk og oljedamp fra metallarbeid

Publisert onsdag 26. april 2023

Metallbedrifter - spesielt de med storskalaproduksjon - må være nøye med å kontrollere skadelige utslipp på arbeidsplassen. Fjerning av støv, røyk og oljetåke som genereres i ulike prosesser, er avgjørende for helse og sikkerhet på arbeidsplassen, de ansattes sikkerhet, utstyrets pålitelighet og overholdelse av lovgivningen, inkludert miljølovgivningen.

Forstå prosessen

Mangfoldet av utslipp i metallbearbeidingsindustrien er nesten like stort som mangfoldet av bruksområder. For det første er det prosesser som sveising, sliping og termisk skjæring som genererer støv og røyk, og for det andre er det verktøymaskiner som genererer fine aerosoler fra kjølesmøremidler. I begge tilfeller kreves det et system som fanger opp, trekker ut og filtrerer utslippene fra luftstrømmen før den rensede luften kan returneres innendørs eller føres ut i det fri.

Ettersom typen avsugsløsning avhenger av bruksområdet, de bearbeidede materialene og utslippets egenskaper, er det avgjørende å forstå prosessen fullt ut.

 

Filtreringsteknologier

Utfordringer i industrien

Bruk av et egnet avtrekkssystem for å kontrollere støv, røyk og oljedamp fra metallbearbeidingsprosesser utgjør en stor forskjell for inneluftkvaliteten og dermed også for beskyttelsen av operatørene, prosessene og miljøet. Følgende punkter bør tas i betraktning i alle risikovurderinger:

Helse og sikkerhet
Lovgivningen krever vanligvis at arbeidsgivere sørger for at det finnes egnede tiltak for å kontrollere farlige stoffer, og at grenseverdiene for yrkeseksponering ikke overskrides. Mange utslipp som genereres fra metallapplikasjoner kan være helseskadelige for operatørene når de blir luftbårne, spesielt ved håndtering av legert og rustfritt stål. Det samme gjelder metallbearbeidingsvæsker (MWF), som brukes i verktøymaskiner for å kjøle ned verktøy og rengjøre arbeidsstykker. Støv- og oljedampavleiringer på produksjonsgulv kan også utgjøre en fallrisiko.

Risiko for brann og støveksplosjoner
Internasjonale standarder som ATEX-direktivet eller NFPA har ulike tolkninger i ulike land, men det er vanligvis et lovpålagt krav og et ansvar for arbeidsgiveren å foreta en risikovurdering og finne ut om støvet som genereres eller håndteres som en del av prosessen, er brannfarlig eller potensielt eksplosivt og i hvilken grad, spesielt ved bearbeiding av lettmetaller. Dette for å ivareta sikkerheten til operatørene, produksjonsutstyret og hele anlegget i tilfelle en eksplosjon skulle oppstå. Det er også en betydelig brannrisiko i enkelte metallbearbeidingsprosesser.

Vedlikehold og rengjøring
Ukontrollerte utslipp fører til økte vedlikeholds- og rengjøringskostnader i produksjonen, og forurensning fra prosessene kan skade elektriske styringssystemer og maskiner eller føre til funksjonsfeil. 

Høyt energiforbruk
Generelt er flytting av store luftmengder og tilførsel av trykkluft en kostbar faktor ved drift av støv-, røyk- og oljetåkeavtrekkssystemer. I tillegg representerer varmeforsyningen til store produksjonsområder et enormt energiforbruk. Uten varmegjenvinning av den rensede luften påløper det ekstra kostnader til tilluft eller erstatningsluft.

 

Avtrekksløsninger for metallindustrien

Camfil er en ledende leverandør av løsninger for punktavsug som fjerner luftbårne forurensninger som støv, røyk og oljedamp fra luften på arbeidsplassen. Derfor utvikler og produserer vi avtrekkssystemer for støv, røyk og oljedamp sammen med svært effektive filterelementer. For å sikre at du får den løsningen som passer best for ditt bruksområde, vurderer ekspertene våre dine behov og anbefaler det mest effektive systemet som er i samsvar med forskrifter og standarder.

Camfils produktportefølje omfatter tørre støv- og røykfiltreringssystemer, våtskrubbere og oljetåkeutskillere som håndterer alle typer skadelige og brennbare utslipp fra et bredt spekter av industrielle bruksområder, for eksempel termisk skjæring, sveising, termisk sprøyting, sandblåsing og CNC-maskinering.

Hold arbeidsplassen din trygg og sikker

Produsenter i metallindustrien arbeider med et bredt spekter av bruksområder og bearbeidede materialer. Her er noen tips om hva du bør tenke på når du skal velge den beste avsugsløsningen for ditt bruksområde:

Risikoanalyse:
Den beste måten å vurdere fabrikkens risiko for eksponering av ansatte på, er å utføre en støvfareanalyse.

Støveksplosjon og brennbarhet:
ATEX-direktivet krever at arbeidsgiveren er ansvarlig for å gjennomføre en risikovurdering for å fastslå nødvendig brann- og eksplosjonsbeskyttelse.

 

Få oversikt over innendørs luftkvalitet (IAQ):
Du må gjennomføre en arbeidsmiljøvurdering på arbeidsplassen for å identifisere og kontrollere skadelig eksponering for støv og røyk.
   
Identifiser støvets egenskaper:
Det er også viktig å analysere støvets egenskaper for å finne det beste prosessfiltreringssystemet og de beste filtrene for din metallapplikasjon.

Løsninger til ditt behov:
Det er viktig å fange opp skadelig støv og røyk så nær kilden som mulig. Sammen med resultatene av eksplosjons- og brennbarhetsvurderingen, IAQ-vurderingen og analysen av støvegenskaper er det avgjørende å velge de riktige avsugsløsningene for din applikasjon.

Filtreringsteknologier:
Avhengig av bruksområdet og støvets og røykens egenskaper kan arbeidet utføres med et filtreringssystem til tørt støv eller en våtskrubber. Kjølevæskedamp fra verktøymaskiner filtreres med emulsjons- og oljedamputskillere.

Eksplosjonsbeskyttelse:
Hvis støvet anses som brannfarlig eller eksplosivt, er det visse verdier som må bestemmes, slik at riktig ATEX-sertifisert eksplosjonsbeskyttelse og eksplosjonsventilasjon kan spesifiseres som en del av støvkontrollsystemet.

Energieffektivitet:
Det er viktig at avtrekkssystemene ikke bare er effektive, men at de også fungerer effektivt med hensyn til energiforbruk, trykkluftforbruk, trykkfall og filterlevetid. Riktig systemdesign er en nøkkelfaktor for å sikre best mulig effektivitet og redusere driftskostnadene.

Varmegjenvinning:
Resirkulering av renset prosessavtrekksluft er mulig hvis man holder seg under de lokale retningslinjene for yrkeseksponering for skadelige utslipp, og kan kreve et ekstra filtertrinn med HEPA-filtrering. Alternativt kan avtrekksluften ledes ut via et varmevekslings- og varmegjenvinningssystem.

 

Mer informasjon om Camfils avtrekksløsninger for metallindustrien