Ta kontroll over korrosjonen

Korrosjon kan forklares som en nedbrytningsprosess av et materiale, og som forårsakes av en kjemisk reaksjon med miljøet rundt. Korrosjon av prosessutstyr kan forårsake forstyrrelser i produksjonen, noe som kan føre til lavere produktivitet og lavere fortjeneste. Korrosjon kan derfor bli dyrt! Men, heldigvis finnes det muligheter til å ta kontroll over korrosjonen, noe som reduserer risikoen. Du kan for eksempel investere i filtrering for å forbedre innendørs luftkvalitet. Da fjerner du skadelige og forurensende stoffer som forårsaker korrosjonen.

Korrosjon av metall oppstår når en eksponert overflate kommer i kontakt med en gass eller væske. Prosessen akselereres ved eksponering overfor varme temperaturer, fuktighet, syrer og salter. Selv om ordet 'korrosjon' brukes for å beskrive nedbrytning av metaller, er alle naturlige og menneskeskapte materialer utsatt for nedbrytning, og nivået av forurensninger i luften kan fremskynde denne prosessen. Omtrentlige kostnadene for korrosjon i samfunnet er 4% per år av BNP. Korrosjon av elektronisk prosess-styringsutstyr kan forårsake produksjonsforstyrrelser, noe som kan føre til lavere produktivitet og lavere lønnsomhet – i tillegg til å være en sikkerhetsrisiko. Dette kan bli svært kostbart, men det er finnes heldigvis måter å ta kontroll over korrosjonen, og dermed redusere risikoen. Et alternativ er å investere i filtreringen for å forbedre kvaliteten på inneluften og dermed fjerne de skadelige miljøgiftene som forårsaker korrosjon.

En årsak til korrosjon er at luftbårne miljøgifter, som etsende partikler, dannes på grunn kjemiske reaksjoner mellom væsker og faste stoffer. De samme væsker og faste stoffer, inkludert salt og karbon, kan reagere med molekylene i metaller og akselerere nedbrytningen. I tillegg spiller gassformede forurensninger en viktig rolle i korrosjonen av materialer, enten direkte eller indirekte, som forløpere til etsende partikler.

Typiske aplikasjonsspesifikke forurensninger er hydrogensulfid H2S ved papir og -masseproduksjon, hvor forurensning slippes ut fra tremasseprosessen og kloakksystemet, samt svoveldioksid SO2 fra utvinningskjeler. H2S slippes også ut fra avfallsbehandlingsanlegg og fra onshore og offshore oljebrønner og raffinerier. Kobber og sølv har vært brukt til overvåkning av reaktivitet i elektriske kontrollrom og andre lokaler i lang tid, og var en standardisert metode allerede i 1985. Bruken av kobber og sølv er en passende kombinasjon. Kobber reagerer med oksygen og vann, og danner en sekvensiell struktur av Cu2O og CuO og deretter Cu2S, hvis sulfid er til stede og reaksjonen er sterkt påvirket av relativ fuktighet. Sølv danner ikke oksider, men er veldig følsomt for reduserte svovelforbindelser som hydrogensulfid og merkaptaner. Reaksjonshastigheten styres av mengden tilgjengelig sulfid og veldig lite av den relative fuktigheten. Fra en komparativ eksponering av standard kobber- og sølvplater kan nivåene av korrosivitet eller reaktivitet estimeres.

Maksimer fortjenesten, minimer risikoen for korrosjon

Det er flere måter du kan forhindre korrosjon fra forurensende stoffer som ikke kan fjernes ved kilden. Du kan for eksempel gjøre en overflatebehandling på alle metaller for å beskytte dem mot luftbåren forurensning. For det andre kan du galvanisere alle metallprodukter, noe som gjør dem mer motstandsdyktige mot korrosjon, eller du kan benytte mer korrosjonsbestandige materialer - for eksempel 316 rustfritt stål. Og for det tredje kan du investere i høyeffektive luftfilter (kompaktfilter, kullsenger og media) for å forbedre inneluftskvaliteten og eliminere skadelig forurensning som bidrar til korrosjonsprosesser. 

Hvordan sikre korrosjonskontroll?

De lave korrosjonsnivåene som ofte blir funnet innendørs, forårsaker ikke skader på strukturer, i motsetning til utendørs korrosjon som har vist seg å forårsake store skader og ulykker som for eksempel brokollaps. Men, korrosjon innendørs kan derimot forårsake alvorlige skader på elektroniske komponenter og føre til elektriske kortslutninger - og til og med brann. De mulige effektene av innendørs korrosjon har ført til utvikling av flere standarder med klassifiseringssystemer for korrosivitet. ANSI Standard, ANSI / ISA S71.04-2013, "Miljøforhold for prosessmåling og kontrollsystemer: luftbårne forurensninger." Klassifiseringen korrelerer direkte med nivået av korrosive effekter i dette miljøet, og standardene definerer eller karakteriserer miljøer i forhold til deres samlede korrosjonsrisiko og måles i Ångstrom (Å) -enheter som spenner fra milde (G1-nivå) til alvorlige (GX-nivå). For å redusere risikoen for korrosjon klassifiserer standarden ISO 10121-2014 seksjon 1 og 2 og ASHRAE 145: 2015 luftfilterytelse med referanse til prosessspesifikke forbindelser, og sikrer molekylærfilterytelse av høy kvalitet.

Hovedmålet med elektrisk og elektronisk prosess-styringsutstyr er 100% driftstid og tilgjengelighet. Avbrudd eller uregelmessige funksjonsfeil vil påvirke produksjonen og inntektene direkte. Det kan føre til veldig kostbar utskifting av utstyr hvis korrosivitetsreduksjonen ikke gjøres i tide. På grunn av den nylige utviklingen av sanntidsmonitorer (ISA Check II) og den lenge testede teknologien som bruker kuponger (testplater) i kobber og sølv, er det enkelt å måle og vurdere et problem før feil oppstår. Takket være den veletablerte kunnskapen om partikkel- og molekylærfiltrering, er en rekke filtreringssystemer tilgjengelige for å passe til nesten alle typer elektriske kontrollrom og datasentre. Design av molekylære filtreringssystemer må være basert på etablert vitenskapelig adsorpsjonsteori, realistisk fullskala testing og programvaresimuleringer.

Kilder: 

Hva er følgene av korrosjon?

Camfil White Paper - Measurement of corrosivity
Camfil Brochure - Corrosion Hazards of Electonic Equipment
https://www.ri.se/en/what-we-do/our-areas/corrosion