Faglige råd og informasjon

Faglige råd og informasjon

 

Riktig valg av luftfilter: Gir du dine kunder gode, faglige råd?

Grønne, gule og røde soner

Alle kommuner i Norge er pålag å kartlegge uteluftens forurensningsnivå. Det skal utarbeides luftsonekart som deler områder inn i grønne, gule og røde soner. Grønn sone er områder med
konsentrasjoner under 40 μg/m3 med Nitrogendioksid (NO2). Har man over dette nivået vinterstid er sonen gul. Ligger verdiene over dette hele året, har vi en rød sone.

Høye konsentrasjoner med NO2 kan føre til nedsatt lungefunksjon, økt mottakelighet for infeksjoner, irritasjoner og betennelsesreaksjoner i luftveiene, luftveissymptomer, akutt og kronisk bronkitt,
astmaanfall og økt dødelighet.

Velg riktig luftfilter

Derfor er det særlig viktig at fagpersonell, som serviceingeniører og driftsteknikere, gjør en nøye vurdering av hva som er riktig valg av luftfilter. Valget må tas med bakgrunn i luftsonekart, gjeldende
lover, anbefalinger og retningslinjer. I tillegg må man vurdere lokale forhold som byggets beliggenhet, og luftinntakenes plassering i høyde og retning.

Kombinasjonsfilter i trafikkerte områder gir reduksjon av NO2

Forskningsprosjektet BestVent og Masteroppgaven "Sammenhengen mellom konsentrasjon av nitrogendioksid inne og ute ved bruk av partikkel- og kombinasjonsfilter i ventilasjonsanlegg" (av Kristian
Fredrik Nikolaisen) slår fast at vanlige partikkelfilter har liten eller ingen effekt på reduksjon av Nitrogendioksid. Kombinasjonsfilteret City-Flo XL (partikkel- og molekylærfilter) viser derimot god
reduksjon av Nitrogendioksid (NO2). Når Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalte faglige normer for inneklima anbefaler konsentrasjoner under 40 μg/m3 NO2 innendørs, sier det seg selv at man må benytte kombinasjonsfilter i trafikkerte områder og ved ugunstige plasseringer av bygg og luftinntak. FHIs anbefalte faglige normer for inneklima er forankret i kommunehelsetjenesteloven, plan og bygningslover og arbeidsmiljøloven.

FINN SONE PÅ LUFTSONEKARTET - sjekk luftkvalitet-nbv.no

Contact us