Zamestnanecký záväzok
CamfilCairing Code

Camfil Cairing Code - Etický kódex správania

CamfilCairing je interný program, ktorý spája udržateľnosť a podnikovú príslušnosť do všetkých aspektov našej obchodnej stratégie.

V roku 2009 sme vydali a distribuovali Kódex CamfilCairing, ktorý stelesňuje naše zásady týkajúce sa:

  • Našej reakcie na globálne výzvy týkajúce sa energetickej účinnosti
  • Kvality vnútorného vzduchu
  • Kontroly podnikateľskej etiky v dodávateľskom reťazci vzhľadom na udržateľnosť
  • Environmentálnych a bezpečnostných politík
  • Riadenia rizík
  • Neustáleho zlepšovania

Kódex CamfilCairing organizuje a riadi na úrovni spoločnosti manažér podnikovej udržateľnosti. Lokálny manažment má dostatočnú slobodu pri implementácii politík a odporúčaní v súlade s hospodárskym, environmentálnym a sociálnym kontextom ich regionálnych aktivít. Konzistentný prístup prostredníctvom podnikovej koordinácie so sieťou CamfilCairing vytvára štandardizovaný proces vykazovania ukazovateľov trvalo udržateľného rozvoja.