Ciele spojených národov
Poskytovanie zmysluplných globálnych príspevkov

CIELE ORGANIZÁCIE SPOJENÝCH NÁRODOV

Camfil, v oblasti trvalo udržateľného rozvoja zosúlaďuje svoju stratégiu s cieľmi OSN. Identifikovali sme štyri ciele, ktoré sú pre naše podnikanie najrelevantnejšie a ktoré nám umožňujú poskytnúť najvýznamnejší globálny príspevok.

Zdravé a dobré podmienky

SDG 3 požaduje opatrenia na riešenie v oblasti zdravia, ako je znečistenie ovzdušia.

Camfil produkty a oblasť v ktorej  podnikáme,  pomáha našim zákazníkom  zabezpečiť zdravý a pohodlný život a pohodu v každom veku/ období života. Vyrábame vysoko účinné vzduchové filtre,  ktoré odstraňujú škodlivé častice vo vetracom vzduchu z vonkajšieho prostredia. Na zabezpečenie bezpečného pracovného prostredia poskytujeme systémy na odstraňovanie znečisteného ovzdušia, ktoré zhromažďuje prach, hmlu a výpary. Či už ide o použitie pre domáce, obchodné alebo priemyselné účely. Naše výrobky chránia ľudí, zariadenia, procesy a vzduch, ktorý všetci dýchame.

Slušná práca a hospodársky rast

SDG 8 požaduje ochranu a  podporu  bezpečného pracovného prostredia, ktoré vytvára dôstojné pracovné príležitosti.

Camfil poskytuje uspokojivé vyhovujúce pracovné podmienky pre takmer 4 800 zamestnancov po celom svete. Náš Kódex podnikovej etiky, Kódex správania a Príručky o ochrane zdravia a bezpečnosti poskytujú kontrolu v jednotlivých oblastiach. V miestnych lokalitách lokálnych pobočkách máme okrem fungujúceho riadenia manažmentu riadenia ľudských zdrojov aj zdravotné či motivačné zamestnanecké programy. Všetci Naši zamestnanci vo viac ako 30 krajinách sveta nám stabilne pomáhajú zvyšovať a podporovať hospodársky rast. Usilujeme sa o aktívnu integráciu našej podnikovej kultúry a pracovnej etiky do všetkých spoločností , s ktorými Camfil spolupracuje.

Trvalo udržateľné mestá a spoločenstvá

SDG 11 má za cieľ do roku 2030 redukovať nepriaznivý dopad miest na životné prostredie, vrátane špeciálnej pozornosti v oblasti kvality vzduchu.

Podľa WHO žije viac ako 90% ľudí na miestach, ktoré prekračujú WHO smernice v oblasti kvality vzduchu. Vzduchové filtre a riešenia v oblasti čistého vzduchu sú jedny z najefektívnejších na trhu. Pomáhajú čistiť vnútorný vzduch a dokážu zabezpečiť udržateľnejšie budovy po celom svete, kde ľudia žijú, pracujú a študujú.

Zodpovedná spotreba a výroba

SDG 12 požaduje aktivity na zvýšenie efektívnosti využívania zdrojov, redukciu odpadu a udržateľné činnosti.

Jeden z čiastkových cieľov zaručuje, že ľudia na celom svete majú získať potrebné informácie a povedomie o trvalo udržateľnom rozvoji a životnom štýle. Rovnako ako väčšina výrobných spoločností aj niektoré operácie spoločnosti Camfil vytvárajú emisie, ktoré majú negatívny dopad vo vzťahu k SDG 12.