Organický odpad

Organický odpad

Robustné molekulárne filtre spoločnosti Camfil pomáhajú odstraňovať pachy a silne kontaminované plyny emitované pri výrobe obnoviteľnej energie v zariadeniach na výrobu bioplynu alebo pri kompostovacích procesoch a pri výrobe vysoko kvalitného kompostu.

Ak sa biologicky rozložiteľný organický odpad zhromažďuje alebo separuje zo zmiešaného odpadu predstavuje hodnotu paliva na výrobu energie, suroviny na výrobu kompostu alebo hnojiva. Medzi dôležité kategórie organického odpadu patrí kuchynský odpad, hnoj, napríklad pokosenú trávu alebo iné zvyšky plodín.

Na výrobu bioplynu sa používajú Anaeróbne (bez kyslíka) procesy, na rozdiel od  kompostu, kde na jeho tvorbu je potrebný aeróbny proces (v prítomnosti kyslíka). V každom procese biodegradácie sa vytvára zložitá zmes plynov, ktorá môže spôsobiť nepríjemný zápach alebo v prípade bioplynu riziko korózie. Všetky tieto spomínané problémy dokáže molekulárna filtrácia eliminovať.

Spracovanie odpadu – a vzduch - rozhodujúci v zariadeniach na výrobu bioplynu

Bioplyn nadobúda na celom svete čoraz väčší význam, keďže recyklovaný organický odpad nahrádza neudržateľné zdroje výroby energie z fosílnych palív. Ak sa organický odpad spracúva anaeróbnym spôsobom, môže byť výsledný metán - palivo na výrobu energie - silne znečistený nežiaducimi látkami, ktoré môžu spôsobiť koróziu.

Bioplyn môže obsahovať tieto škodlivé látky:

  • Sirovodík (H2S)
  • Amoniak (NH3)
  • Siloxány
  • Aromatické uhľovodíky
  • Halogény (chlór, fluór)
  • Pevné častice

Kontrola pachov z procesov kompostu s molekulárnou filtráciou

Organický odpad sa môže v aeróbnom procese čiastočne rozložiť  a vytvorí sa tak kompost alebo nejaké pôdne výrobky. Produkuje sa malé množstvo sírovodíka, zatiaľ čo sa uvoľňuje veľká časť prchavého organického odpadu. Čo pri veľmi vysokej intenzite môže spôsobiť nepríjemný zápach. Zmes plynov zodpovedná za vznik zápachu.

Molekulárnu filtráciu môžete použiť ako metódu kontroly zápachu na výstupe z výrobnej budovy a vo ventilačnom systéme výrobných hál, kde stroje miešajú rozložiteľný odpad.

Vďaka špecializovaným riešeniam molekulárnej filtrácie od spoločnosti Camfil môžete zabrániť zápachom od susedných oblastí a filtrovať kontaminované plyny skôr, ako sa dostanú do spaľovacieho motora.