Objavte naše pracoviská
Sme hrdí na to, kde pracujeme

Objavte naše pracovisko

Chcete byť hrdí na to, kde pracujete? Ste rozhodnutí prinášať našim zákazníkom hodnotu?
Chceli by ste, aby sa svet stal lepším miestom? 

Potom, pridajte sa k našej misii: Nech je čistý vzduch našim ľudským právom.

Prečítajte si o našich firemných spôsoboch a súčasných krokoch, ktoré majú pozitívny vplyv na budúce generácie.

Naše podnikové hodnoty

Základné hodnoty spoločnosti vyjadrujú dušu našej spoločnosti – kto sme a kam chceme ísť. Podporujeme každého, kto s nami pracuje, aby rozumel a žil hodnotami spoločnosti Camfil.

Spoľahlivosť

Sme spoľahliví, pretože poznáme trh. Sme čestní a dôveryhodní. Naši ľudia, produkty a procesy musia vždy splniť alebo prekročiť dohodnuté výsledky.

Záväzok

Sme odhodlaní sa usilovať o najlepšie možné riešenia. V našom obore stojíme v popredí v oblasti technologického a environmentálneho rozvoja.

Spokojnosť zákazníkov

Našich zákazníkov kladieme na prvé miesto, identifikujeme ich potreby a vytvárame dlhodobú hodnotu pre zákazníka.

Tímová práca

Spolupráca nás posilňuje a zvyšuje spokojnosť zamestnancov na globálnej ako aj lokálnej úrovni.

Zamerané na neustále zlepšovanie

V spoločnosti Camfil  vás budeme podporovať pri dosahovaní vašich cieľov a následne pri tvorbe nových.

Na základe neustálych rozhovorov s našimi zákazníkmi, dodávateľmi filtračných médií a vývoja výrobkového dizajnu sme schopní znížiť odpor prúdenia vzduchu našich filtrov, a tým zvýšiť energetickú účinnosť vetracích systémov, ktoré využívajú naše produkty vo filtračných systémoch.

Naším zákazníkom dennodenne pomáhame pri výbere energeticky najúčinnejších filtrov na dosiahnutie nižšej spotreby energie pre lepšie podnikanie a zdravšiu planétu.

Zamerané na kariérny rast

Camfil si uvedomuje, že budúcnosť spoločnosti je založená na investícií do zamestnancov. Keď budete s nami pracovať, získate príležitosť naučiť sa nové zručnosti, uvedomíte si svoj potenciál a uplatníte svoj talent na posilnenie nášho podnikania

Výkon zamestnanca

Každý zamestnanec dostáva pravidelnú spätnú väzbu o svojom výkone a o možnosti jeho kariérneho rastu. Hodnotenie uskutočňujeme prost. každoročného hodnotenia výkonnosti, ktorý nám pomáha stanoviť pokrok a pomôže nastaviť a dosiahnuť budúce ciele.

Ponúkame zamestnanecký prieskum CAMPAIR, ktorý nám pomáha pochopiť, v čom sa spoločnosti darí, čo treba udržiavať a čo zmeniť.

Naša neustále vysoká miera odozvy spomedzi všetkých zamestnancov v skupine Camfil - takmer 90 percent – odzrkadluje silný záväzok zamestnancov voči spoločnosti. Na oplátku, my sledujeme všetky výsledky každého nášho zamestnanca.

Príležitosti na vzdelávanie

Camfil prostredníctvom Camfil Academy ponúka interné školenia, vrátane populárnych kurzov určených primárne pre nových obchodných zástupcov a marketingových pracovníkov. Cieľom je oboznámiť našich nových zamestnancov jednak s produktovým portfóliom spoločnosti ako aj so základnými Camfil hodnotami.

Zamerané na firemnú príslušnosť

Naprieč skupinou Camfil Group - vo svete, v našich komunitách a na našich praocviskách - sme odhodlaní vytvárať zmeny prostredníctvom vzdelávania, dobrovoľníctva a občianskeho vedenia. Ako vedúci hráč v priemysle vzduchovej filtrácie, aplikujeme globálne znalosti na dosiahnutie a neustále zvýšenie environmentálnej výkonnosti a udržateľnosti. 

Zapojenie zamestnancov do lokálnej udržateľnosti spoločenskej zodpovednosti podnikov je súčasťou našej firemnej príslušnosti. Uskutočňujeme to prostredníctvom programu Camfil Cairing, ktorý zobrazuje ako sa staráme o vzduch, ktorý dýchame a zodpovedá ďalšie environmentálne otázky.  

Zamerané na zdravé a bezpečné pracovisko

Chceme, aby ste vykonávali tú najlepšiu prácu, akú viete. To znamená, že na pracovisku budete motivovaní, zdraví a v bezpečí.

Vo výrobe pravidelne aplikujeme metodiky riadenia rizík na identifikáciu rizika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). Do našich prevádzkových politík a systémov riadenia zapájame bezpečnosť ako kľúčové kritérium výkonnosti. Zaznamenávané riziká BOZP; meriame, skúmame a definujeme opatrenia na ich zmiernenie či dokonca ich zabránenie.

Zamerané na rodovú rovnosť a rovnosť príležitosti

Spoločnosť Camfil sa usiluje o takú podnikovú kultúru, kde muži aj ženy môžu prekonať obvyklé stereotypy a rozvíjať svoj plný potenciál.

V roku 2017 spoločnosť Camfil spustila v kontinentálnej Európe a na britských ostrovoch iniciatívu v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov s cieľom získať značku GEEIS (European Gender Equality European & International Standard). GEEIS bol založený fondom Arborus, prvým globálnym nadačným fondom na podporu rodovej rovnosti na pracovisku a medzinárodnou certifikačnou agentúrou Bureau Veritas. Oceňuje perspektívne spoločnosti, ktoré podporujú ženy v pracovných riadiacich procesoch.

16. septembra 2019 získala spoločnosť Camfil ocenenie Arborus GEEIS-SDG Trophy, nové medzinárodné ocenenie pre podniky, ktoré spĺňajú európske medzinárodné normy pre rodovú rovnosť (GEEIS) a cieľ OSN pre trvalo udržateľný rozvoj (SDG) 5, ktorý sa zameriava na posilnenie postavenia žien. V spoločnosti Camfil Group získalo toto ocenenie už 9 dcérskych spoločností a ďalšie na 3 pracujú na jeho dosiahnutí. Pri tomto čísle nezastavujeme a naďalej pracujeme, aby viac našich jednotiek získalo uznanie za podporu rovnosti na pracovisku.

Charta diverzity

Charta diverzity je dobrovoľná iniciatíva firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách. Jej podpisom sa zamestnávatelia zaväzujú vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov, a to bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie.

Slovenská charta bola slávnostne spustená v roku 2017 a stala sa súčasťou Európskej platformy Chárt diverzity, ktorá vznikla z iniciatívy Európskej komisie už v roku 2010.

Momentálne má Charta 99 signatárov z firemného, verejného, akademického i nezisko­vého sektora. Podpisom Charty diverzity 23.11.2021 sme sa stali oficiálne ďalším signatárom.