Spoločenská zodpovednosť
Camfil s.r.o.

Spoločenská zodpovednosť

Vízia pre Camfil s.r.o. v rámci skupiny Camfil je stať sa vedúcou spoločnosťou vo svete zameriavajúcou sa  na výrobu cenovo priaznivých vzduchových filtrov. Pre toto nasmerovanie a udržiavanie bol spustený strategický plán CamPlan 23. Základnými hodnotami spoločnosti sú spokojnosť zákazníkov, spoľahlivosť, tímová práca, prístupnosť v lokalite, oddanosť zákazníkom a odhodlanie.

Obchodným cieľom spoločnosti je poskytovať zákazníkom trvalo udržateľné prvotriedne produkty a služby v oblasti filtrácie vzduchu, ktoré chránia ľudí a životné prostredie pred škodlivými časticami vo vzduchu, plynmi a emisiami. Už viac ako polstoročie sa tieto riešenia používajú celosvetovo pre zlepšenie zdravia ľudí, zvýšenie výkonnosti a zníženie spotreby energií prostredníctvom širokej škály rôznych filtračných aplikácii. Princípy politiky boli vypracované s prihliadnutím na kontext organizácie a s prístupom rizikového zmýšľania.

Princípy našej spoločnosti sú:

 • Usilujeme sa predčiť očakávania našich zákazníkov. Spokojnosť zákazníkov pramení z kvality našich produktov a služieb. Zaväzujeme sa zvyšovať efektívnosť SMK, neustále zlepšovať procesy a systémy riadenia kvôli spokojnosti našich zákazníkov i zaisteniu vynikajúcich výsledkov v oblasti kvality a služieb zákazníkom a týmto spôsobom zaistiť pozíciu Camfil skupiny ako lídra na trhu. 
 • Zaväzujeme sa zodpovedne  plniť požiadavky všetkých zainteresovaných strán, systematicky pristupovať k riadeniu rizík a to s maximálnym sústredením sa na spokojnosť zákazníka, akcionárov a materskej spoločnosti.
 • Udržujeme vplyvy na životné prostredie na čo najnižšej úrovni prostredníctvom efektívneho využívania energií a prírodných zdrojov. Od roku 2012 sme sa rozhodli znížiť spotrebu energie za výrobnú jednotku o 28% v priebehu 10 rokov, čo sa nám úspešne podarilo. Od roku 2023 sa zaväzujeme znížiť spotrebu za výrobnú jednotku o 8 % v priebehu 5 rokov.
 • Ako zamestnanci Camfil s.r.o so zreteľom na rizikový prístup zodpovedáme za nepretržité zvyšovanie kvality našich produktov a služieb, zdravia a bezpečnosti na pracovisku. Zabezpečujeme precíznosť pri dodávkach tovaru a neustále znižovanie nákladov.
 • Camfil s.r.o. sa zaväzuje plniť všetky legislatívne požiadavky, požiadavky noriem/certifikácii a korporácie. Dodržiavame všetky platné zákony a predpisy regionálnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia, zdravia a bezpečnosti a energetických aspektov.
 • Propagujeme / podporujeme zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Vyvíjame maximálne úsilie pre dobrú a motivujúcu pracovnú atmosféru a ďalší rozvoj schopností našich zamestnancov.
 • Zodpovedáme za ekonomický a sociálny rozvoj, ako i za sledovanie dopadu na životné prostredie a to podporovaním nepretržitého rozvoja našej činnosti ako aj efektívneho využívania prírodných zdrojov a nákup energeticky úsporných výrobkov a služieb.
 • Rešpektujeme excelentnosť našich partnerov a očakávame od nich prístup zachovávajúci naše princípy. Rozvíjame interné aj externé energeticky efektívne a inovatívne technológie.
 • Rozširujeme informácie aj zdroje na dosiahnutie našich zámerov a cieľov. Politika Camfil s.r.o. je zdokumentovaná, udržiavaná, odprezentovaná, prehodnocovaná a v prípade potreby aktualizovaná. Politika je zamestnancom vysvetlená, zverejnená a sprístupnená verejnosti.
 • Zaväzujeme sa neustále zlepšovať v systémoch kvality a energií pre dosahovanie čo najlepších výsledkov spoločnosti a hospodárenia s energiami. Na to slúži aj podporný systém C2, ktorý je prístupný pre všetkých zamestnancov spoločnosti.

Zelené tornádo


Pre potreby splnenia týchto záväzkov, Camfil s.r.o. aplikoval systém manažérstva kvality. Jadrom tohto systému je zelené tornádo, ktoré je zároveň aj hlavným riadiacim nástrojom a prostriedkom pre dosiahnutie a udržiavanie uvedených záväzkov (pre bližšie informácie o systéme C2 – viď.: M-QM-01, M-EG-01 a I-QM-04).


 


Celé znenie dokumentu Politika spoločnosti


Celé znenie dokumentu Kontext spoločnosti

Informácie o životnom prostredí pre verejnosť a zainteresované strany


Spoločnosť Camfil zverejňuje nasledovné informácie z oblasti životného prostredia:


 • Informácie pre verejnosť o ochrane životného prostredia.

Informácie pre verejnosť o ochrane životného prostredia v zmysle §33a zákona č. 17/1992 Z. z., ktorá sa zverejňuje jedenkrát do roka, v januári za predchádzajúci rok:

Zoznam a prehľad množstva vypustených znečisťujúcich látok do ovzdušia uvedených v zmysle zákona 137/2010 Z. z. o ovzduší:

Za rok 2020 – Poskytovanie informácii o vypustených ZL

Za rok 2021 – Poskytovanie informácii o vypustených ZL

Za rok 2022 – Poskytovanie informácii o vypustených ZL

Za rok 2023 – Poskytovanie informácii o vypustených ZL


 • Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania s odpadmi.

Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania podľa §29 ods. 1, písmena g) Zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, ktorá je doručená na ministerstvo každoročne najneskôr do 31. júla kalendárneho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

Za rok 2019 – Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania 2019

Za rok 2020 - Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania 2020

Za rok 2021 - Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania 2021

Za rok 2022 - Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania 2022

Za rok 2023 - Správa o funkčnosti systému individuálneho nakladania 2023