ETICKÝ KODEX PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

ETICKÝ KODEX PRE OBCHODNÝCH PARTNEROV

Úvod

Zodpovedné konanie pre spoločnosť Camfil znamená, že naše podnikanie vykonávame čestným, spoľahlivým a transparentným spôsobom. To zahŕňa súlad a úplné dodržiavanie všetkých platných zákonov, interných predpisov a záväzných dobrovoľných záväzkov. Spoločnosť Camfil funguje podľa najvyšších štandardov a má zavedené zásady, ktoré riadia naše správanie interne aj externe. Chceme, aby bolo všetkým, ktorí podnikajú so spoločnosťou Camfil jasné, že sa musia vyhýbať akémukoľvek správaniu, ktoré je v rozpore s hodnotami spoločnosti Camfil. Služba Whistleblowing je taktiež dostupná pre našich obchodných partnerov. Používaním tejto funkcie môžu naši partneri nahlásiť poznatky alebo podozrenia o nelegálnych aktivitách, alebo aktivitách ktoré nie sú v súlade s morálnymi a etickými zásadami spoločnosti Camfil, ktoré sú uvedené aj v tomto Kódexe.

Pomocou tohto odkazu získate prístup k službe whistleblowing: https://wb.2secure.se/wbui/
Zadajte kód: hvz901

Camfil vyžaduje, aby obchodný partner dodržiaval požiadavky stanovené v tomto kódexe (v znení občasných zmien a doplnení) a aby sa ubezpečil, že jeho subdodávatelia poznajú a dodržiavajú normy, ktoré sú rovnocenné s požiadavkami stanovenými v tomto kódexe. Camfil podporuje a aktívne pracuje na dodržiavaní medzinárodných smerníc týkajúcich sa životného prostredia, ľudských práv, pracovných podmienok, boja proti korupcii a obchodnej etiky vrátane desiatich princípov OSN Global Compact odvodených z Všeobecnej deklarácie ľudských práv, Deklarácie základných princípov Medzinárodnej organizácie práce a práva pri práci, Deklarácia z Ria o životnom prostredí a rozvoji a Dohovor Organizácie Spojených národov proti korupcii.

Všeobecné dodržiavanie predpisov

Pri jednaní s ostatnými spoločnosť Camfil koná čestne a tiež očakáva, že obchodní partneri budú rešpektovať základné hodnoty, ako sú ľudské a pracovné práva, rovnaké zaobchádzanie a nediskriminácia. Obchodný partner je povinný dodržiavať všetky zákony a predpisy vzťahujúce sa na jeho podnikanie. V prípade rozporov medzi týmto Kódexom a platnými právnymi predpismi sa uplatňuje najprísnejšia norma. Obchodný partner musí mať zavedené primerané aktívne systémy riadenia a kontroly na zabezpečenie a monitorovanie dodržiavania tohto Kódexu (alebo ekvivalentných vlastných štandardov) a svojich subdodávateľov, ako aj príslušné zákony a nariadenia. Systém musí byť úmerný veľkosti, zložitosti a rizikovému prostrediu operácií obchodného partnera.

Obchodný partner sa musí vyhýbať všetkým konfliktom záujmov, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť obchodný vzťah so spoločnosťou Camfil.

Podnikateľská Etika

Protikorupčné opatrenia a pranie špinavých peňazí - Obchodný partner sa nesmie priamo ani nepriamo zapojiť do akejkoľvek formy korupcie, vydierania, sprenevery alebo úplatkov. 

Férová konkurencia - Obchodný partner by mal konať v súlade s národnými a príslušnými medzinárodnými zákonmi o hospodárskej súťaži a nevstupuje do diskusií alebo dohôd s konkurenciou týkajúcich sa cien, rozdelenia trhu alebo zákazníkov, zdieľania trhu, manipulácie ponúk alebo iných podobných aktivít, ktoré by mohli mať protisúťažné účinky.

Duševné vlastníctvo - S duševným vlastníctvom spoločnosti Camfil, ak je to potrebné, sa musí zaobchádzať primerane opatrne. Obchodní partneri musia rešpektovať práva duševného vlastníctva ostatných.

Súlad s podnikaním - Obchodný partner súhlasí s tým, že bude dodržiavať zákony a predpisy o sankciách a kontrole vývozu, ktoré sa uplatňujú na Obchodného partnera pri všetkých činnostiach, činnostiach a transakciách uskutočňovaných so spoločnosťou Camfil, vrátane, ale nielen ekonomických, finančných a obchodných sankcií a kontrol vývozu, ktoré spravuje Európska únia („EÚ“), Spojené štáty americké („USA“) a Organizácia Spojených národov („OSN“) a ďalšie jurisdikcie v príslušnom rozsahu („Zákony o sankciách a kontrole vývozu“).

Ľudské a Pracovné práva

Základné ľudské a pracovné práva - Obchodný partner musí dodržiavať a rešpektovať medzinárodne proklamované ľudské práva a musí sa ubezpečiť, že sa nepodieľa na porušovaní ľudských práv. Obchodný partner musí vyhodnotiť riziko spôsobenia, prispievania alebo spojenia s vážnym porušením ľudských práv a prijme okamžité opatrenia na nápravu akéhokoľvek porušenia alebo rizika.

Nútená práca a moderné otroctvo - Spoločnosť Camfil sa zaviazala predchádzať všetkým formám moderného otroctva, nútenej práce, detskej práce alebo obchodovania s ľuďmi. Rešpektujeme všetky medzinárodne proklamované ľudské práva uvedené v tomto Kódexe. Obchodný partner nesmie využívať ani ťažiť z výhod nútenej práce alebo akejkoľvek inej formy nedobrovoľnej práce vrátane nedobrovoľnej väzenskej práce,

Požiadavky na pracovisko - Obchodný partner musí dodržiavať všetky príslušné zákony, nariadenia a priemyselné štandardy týkajúce sa pracovného času a miezd a riadi sa podľa toho, čo je prísnejšie. Zamestnanci obchodného partnera majú nárok na pracovnú dohodu alebo na ponuku zamestnania (podľa vlastného uváženia alebo inak) s uvedením podmienok ich zamestnania. Od zamestnancov sa nesmie vyžadovať, aby ako podmienku zamestnania odovzdali štátom vydaný preukaz totožnosti, napríklad pas alebo pracovné povolenie. Zamestnanci môžu po primeranom oznámení slobodne opustiť zamestnanie.

Zdravie a bezpečnosť

Obchodný partner zabezpečí bezpečné a zdravé pracovisko pre všetkých jednotlivcov. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých obchodných procesov od samotného začiatku, už od fázy plánovania, a sú zahrnuté do všetkých technických, ekonomických a sociálnych postupov. Obchodný partner poskytne školenie a zabezpečí, aby boli zamestnanci vzdelaní v otázkach bezpečnosti a ochrany zdravia.

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Ochrana životného prostredia a klímy sú kľúčové ciele spoločnosti Camfil. Ako uznávaná globálna spoločnosť nesie spoločnosť Camfil zodpovednosť za pochopenie a minimalizáciu dopadov na životné prostredie, ku ktorým prispievame. To isté očakáva Camfil od svojho obchodného partnera. Obchodný partner musí dodržiavať všetky príslušné zákony a nariadenia o životnom prostredí a podporovať preventívny prístup k výzvam v oblasti životného prostredia. Obchodný partner získa, udržiava a dodržiava všetky požadované povolenia a licencie pre svoju činnosť. Každý obchodný partner nesie zodpovednosť za zachovanie prírodných zdrojov a ochranu životného prostredia a bude sa usilovať predchádzať alebo znižovať nepriaznivé vplyvy svojej činnosti na životné prostredie. Obchodní partneri sa budú usilovať integrovať postupy a technológie, ktoré podporujú energetickú účinnosť a udržateľné využívanie zdrojov. K aktívnemu znižovaniu svojich priamych a nepriamych emisií skleníkových plynov sa odporúča, aby obchodný partner vypracoval environmentálne plány a stanovil klimatické ciele. Návrh výrobku a riadenie procesu jeho výroby, by mali obsahovať nasledujúce zásady: ochrana prírodných zdrojov, znižovanie odpadu a emisií, energetická účinnosť, prevencia rizika znečistenia, znižovanie a nahrádzanie nebezpečných látok, používanie recyklovaných materiálov a vývoj alternatív pre recykláciu výrobkov. Obchodný partner bude zodpovedne zaobchádzať s nebezpečnými látkami a chemikáliami a podľa možnosti ich nahradiť menej nebezpečnými látkami. Obchodný partner uskladní nebezpečné a horľavé materiály na bezpečných a vetraných miestach a bezpečne a legálne ich zlikviduje. Obchodný partner vynaloží primerané úsilie, aby zabránil použitiu surovín, ktoré priamo alebo nepriamo financujú ozbrojené skupiny porušujúce ľudské práva.Odporúča sa, aby obchodný partner mal systém environmentálneho manažérstva (EMS).

PRÁVA NA AUDIT

Obchodný partner berie na vedomie a súhlasí s tým, že spoločnosť Camfil má právo vykonávať audity obchodného partnera a jeho podniku vrátane dôverných rozhovorov so zamestnancami, aby sa zabezpečilo dodržiavanie tohto kódexu obchodným partnerom. Spoločnosť Camfil má právo požiadať obchodného partnera, aby spoločnosti Camfil raz ročne poskytol písomné záručné listiny, a to buď prostredníctvom formulára poskytnutého spoločnosťou Camfil, alebo prostredníctvom správy schválenej spoločnosťou Camfil s popisom prijatých opatrení alebo opatrení, ktoré má obchodný partner vykonať na zabezpečenie súladu s týmto kódexom. V záručnom liste by mali byť okrem iného uvedené opatrenia prijaté na zmiernenie dopadov činnosti obchodného partnera na životné prostredie a zdravie a bezpečnosť; opatrenia prijaté na zabezpečenie dodržiavania práv pracovníkov a predchádzanie porušovaniu ľudských práv a zavedené nástroje na boj proti korupcii a úplatkom.
Súčasťou práva na vykonávanie auditov je aj právo na získanie relevantných informácií aj bez fyzickej prítomnosti zamestnancov spoločnosti Camfil na stránkach obchodného partnera.

NEDODRŽIAVANIE PREDPISOV

Obchodný partner bezodkladne informuje spoločnosť Camfil o akomkoľvek nesúlade alebo podozrení na nesúlad s týmto Kódexom, spôsobeným samotným Obchodným partnerom alebo jeho subdodávateľmi. Neoznámenie spoločnosti Camfil o takomto nesúlade predstavuje porušenie tohto Kódexu. Nedodržanie niektorej časti tohto Kódexu obchodným partnerom bude predstavovať podstatné porušenie akýchkoľvek existujúcich alebo budúcich dohôd so spoločnosťou Camfil.