Odkazy

ISO International Standards Organization - ISO (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu) je svetovo najväčším vývojárom noriem. Predstavuje sieť národných normalizačných inštitúcií pre 157 krajín, ktoré sú na základe jedného člena za krajinu súčasťou tejto organizácie. Celý systém koordinuje centrálny sekretariát vo švajčiarskej Ženeve. 
ASHRAE - (Americká spoločnosť pre technikov v oblasti vykurovania, chladenia a klimatizácie) je medzinárodná členská organizácia, ktorá vznikla s cieľom zvýšiť zručnosti a vedomosti v oblasti vykurovania, vetrania, klimatizácie, chladenia a s nimi súvisiacich oblastí. Obsahuje informácie, príručky, štandardy na pomoc HVAC&R odborníkov a zdrojov pre členov organizácie.
US Centers for Disease Control and Prevention - Americké centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb – sú jednou z 13 hlavných prevádzkových zložiek  Ministerstva zdravotníctva a ľudských služieb, ktoré je základnou agentúrou americkej vlády pri ochrane zdravia a bezpečnosti všetkých Američanov. Jednak poskytuje základné služby orientované na ľudí, a zároveň pomáha najmä ľuďom, ktorí si sami nie sú schopní pomôcť.
World Health Organization - Svetová zdravotnícka organizácia je špecializovaná agentúra OSN v oblasti zdravia. 
The Institute of Environmental Sciences and Technology - Ústav environmentálnych vied a technológie – je medzinárodná spoločnosť, ktorá sa zaoberá oblasťou environmentálnych vied, ako je kontrola kontaminácie vo výrobe elektroniky a farmaceutických procesov; dizajn, testovanie; hodnotenie komerčných a vojenských zariadení a otázky spoľahlivosti produktov v súvislosti s obchodnými a vojenskými systémami. Životné prostredie je definované ako: účinky na vybavenie a strojové zariadenie prírodných, vnútorných a extrémnych prostredí, ktoré sa môžu vyskytnúť za rôznych leteckých, námorných a klimatických podmienok; simulovanie prostredí na lepšie sledovanie a predvídanie účinkov; kontrolu prostredia, v ktorom sa výrobky vyrábajú, spracovávajú alebo testujú.
European Environment Agency (EEA) - Európska agentúra pre životné prostredie a jej partneri v programe EIONET poskytujú prístup k informáciám o životnom prostredí prost. tém a rôznych služieb pre rýchle vyhľadávanie relevantných správ, prehľadov, dát a odkazov o európskom životnom prostredí.
The European Committee for Standardization (CEN) - Európsky výbor pre normalizáciu vytvára dobrovoľné technické špecifikácie s cieľom dosiahnuť jednotný európsky trh, podporovať blaho občanov  a trvalo udržateľný rozvoj.
US Environmental Protection Agency - Americká agentúra na ochranu životného prostredia – misia agentúry je chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.
Federation of European Heating, Ventilating and Air-conditioning Associations - REHVA - Federácia európskych asociácií kúrenia, ventilácie a klimatizácie je popredná profesionálna organizácia v Európe, zameraná na zvýšenie zdravia, komfortu a energetickej účinnosti vo všetkých budovách a komunitách. Podporuje vývoj a aplikáciu energetickej udržateľnosti a obnoviteľných zdrojov energie.

Eurovent Certification - certifikácia Eurovent  potvrdzuje to, že výrobky skutočne dosahujú tie charakteristiky, čo deklaruje výrobca.