SKÚŠKA PODĽA NORMY ASHRAE 199

SKÚŠKA PODĽA NORMY ASHRAE 199

Upchaté filtre, vysoká úroveň emisií alebo iné systémové problémy sú symptómami slabých zberačov prachu. Odborníci odhadujú, že až 80% všetkých zberačov prachu nefunguje správne. Navrhnúť a vybrať správne zberače prachu nie je jednoduché. Je potrebné prach a iné kontaminanty vo vzduchu dobre zanalyzovať, ako aj poznať prevádzkové podmienky systému a mnoho iných faktorov. Veľmi často sa však pri voľbe zariadenia spolieha na šťastie, čo vedie k tomu, že zberače prachu nefungujú optimálne.
Skúška podľa normy 199 porovnáva zberače prachu v reálnych prevádzkových podmienkach a reálne údaje o výkone zberačov všade na svete a určí množstvo emisií, stratu tlaku, využívanie stlačeného vzduchu, elektrickú spotrebu a údaje o emisiách. Táto norma platí pre priemyselné zberače prachu, ktoré používajú pulzné čistenie na vyčistenie filtračného média, aby zberač mohol pracovať ďalej. Pomocou týchto porovnávajúcich údajov o prevádzke, ceny elektriny a emisiách čiastočiek sa viete lepšie rozhodnúť, ako dlhodobo ušetriť náklady na údržbu, prevádzku a likvidáciu systému.

ÚROVNE SKÚŠKY PODĽA NORMY 199

Skúška podľa normy 199 slúži na zaťaženie zberačov prachu podobne, ako by boli v reálnej prevádzke. Metodológia skúšky využíva vápenato-uhlíkový prach pri konkrétnej veľkosti čiastočiek, presnej sypnej hustote a vlhkosti v zmysle normy. Metodológia zahŕňa šesť úrovní:

  • Úroveň 1: Úvodné vsypanie prachu. Vsypte do zberača prach pri konkrétnej rýchlosti, bez pulzného čistenia, až kým sa v systéme nedosiahne požadovaný diferenciálny tlak.
  • Úroveň 2: Úvodné vsypanie prachu s čistením podľa potreby. Spustite čistenie podľa potreby, zatiaľ čo stále vsýpate prach pri stálom prúdení vzduchu. Horné a spodné body diferenciálneho tlaku určujú interval čistenia. Pulzné čistenie je najbežnejšia metóda čistenia filtrov používaná vo farmaceutickom priemysle.
  • Úroveň 3: Vsypanie prachu pri stálom čistení. Udržujte stále prúdenie vzduchu a vsýpanie prachu a naďalej pulzovo čistite filtre pri bežnom intervale po dobu 24 hodín, alebo kým systém nedosiahne určený maximálny diferenciálny tlak.
  • Úroveň 4: Konečné vsypanie prachu s čistením podľa potreby. Vyskúšajte konečné vsypanie prachu s čistením podľa potreby pri stálom prúdení vzduchu a vsýpaní prachu. Podobne ako pri úrovni 2, čistenie filtra určujú spodné a horné body diferenčného tlaku - frekvencia čistenia závisí od výkonu systému a vytvoreného tlaku.
  • Úroveň 5: Núdzové podmienky. Vsýpajte prach, no prerušte čistenie, aby ste simulovali situáciu, kedy zberač musí pracovať v núdzových podmienkach.
  • Úroveň 6: Stav po núdzových podmienkach. Prečistite odstavený systém, aby sa po núdzovej situácii vrátil do bežnej prevádzky.

STANDARD 199 DUST COLLECTOR PERFORMANCE PARAMETERS

DIFERENCIÁLNY TLAK

Diferenciálny tlak sa meria v librách na palec štvorcový (Psig) a je to energia, ktorá je potrebná na posunutie daného objemu vody v systéme. Vyšší diferenciálny tlak znamená vyššie prevádzkové náklady. Dobre nastavený primárny filter zberača prachu, ktorý je správne vyrobený, môže počas čistiaceho cyklu s reverzným pulzom vypúšťať prach, čo znižuje potrebu čistenia.


ABSOLÚTNE EMISIE

Merajú sa v miligramoch na kubický meter vzduchu (mg/m3) a vyjadrujú, koľko materiálu za bežných prevádzkových podmienok prejde cez filtre zberača prachu. Meranie emisií môže pomôcť pri splnení určitých nariadení EPA.


SPOTREBA STLAČENÉHO VZDUCHU

Meria sa v ft3/1000ft3 a objem spotrebovaného stlačeného vzduchu je indikátorom množstva energie, ktorá je potrebná pre poháňanie pulzného čistiaceho systému. Tento údaj určuje efektívnosť samočistiaceho systému, keďže efektívnejšie pulzné čistenie spotrebuje menej stlačeného vzduchu.


CELKOVÁ SPOTREBA ELEKTRINY

Meria sa v kWh počas trvania skúšky a menšia spotreba elektriny znamená nižšie celkové náklady na energie. Pulzný čistiaci systém filtra zberača prachu, ventilátor nasávajúci vzduch do systému a variabilný frekvenčný pohon, ktorý pomáha udržať stále prúdenie vzduchu a statický tlak, sú poháňané elektrinou. Efektívnejšie pulzné čistenie a nižší priemerný pokles tlaku vo filtroch znižuje spotrebu elektriny pre ventilátor, predlžuje životnosť filtra a znižuje celkové náklady na energie.