Can we remove it
Hydrogen Sulphide 

การกำจัดHydrogen Sulphide

Created 2 กันยายน 2564

Hydrogen sulphide ต้องมีการควบคุมจากการกรองระดับโมเลกุล Hydrogen sulphide สร้างกลิ่นรบกวนและส่งผลเสียต่อสุขภาพ เมื่อมีความเข้มข้นสูง Hydrogen sulphide จะกลายเป็นสารพิษในอากาศ Dr.Chris Ecob กล่าวถึงการควบคุม Hydrogen sulphide

Can we remove it - Hyrogen Sulphide

Hydrogen Sulphide สามารถสร้างกลิ่นและปัญหาสุขภาพ การกรองระดับโมเลกุลเป็นกุญแจสำคัญในการลดผลกระทบความเข้มข้นจากอากาศ.

Biogas production for heat and Power in ST. Albans

Camfil ได้รับการติดต่อจาก Clarke Energy เพื่อช่วยปกป้องเครื่องยนต์ภายในโรงงาน ในกรณีนี้ต้องใช้สารละลายในการลดระดับ Hydrogen Sulphide (H2S) ควบคู่ไปกับการบำรุงรักษา Camfil จัดหาผลิตภัณฑ์ในการกรองระดับโมเลกุล Procarb เรียนรู้เพิ่มเติมกับการแก้ปัญหา Clarke Energy.