Can we remove it
Hydrogen Sulphide 

การกำจัดHydrogen Sulphide

Created 2 กันยายน 2564

Hydrogen sulphide ต้องมีการควบคุมจากการกรองระดับโมเลกุล Hydrogen sulphide สร้างกลิ่นรบกวนและส่งผลเสียต่อสุขภาพ เมื่อมีความเข้มข้นสูง Hydrogen sulphide จะกลายเป็นสารพิษในอากาศ Dr.Chris Ecob กล่าวถึงการควบคุม Hydrogen sulphide

Can we remove it - Hyrogen Sulphide

Hydrogen Sulphide สามารถสร้างกลิ่นและปัญหาสุขภาพ การกรองระดับโมเลกุลเป็นกุญแจสำคัญในการลดผลกระทบความเข้มข้นจากอากาศ.

Biogas production for heat and Power in ST. Albans

Camfil ได้รับการติดต่อจาก Clarke Energy เพื่อช่วยปกป้องเครื่องยนต์ภายในโรงงาน ในกรณีนี้ต้องใช้สารละลายในการลดระดับ Hydrogen Sulphide (H2S) ควบคู่ไปกับการบำรุงรักษา Camfil จัดหาผลิตภัณฑ์ในการกรองระดับโมเลกุล Procarb เรียนรู้เพิ่มเติมกับการแก้ปัญหา Clarke Energy.

MOLECULAR CONTAMINATION CONTROL

Solutions for removing Hydrogen Sulphide